©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

III.2Въздействие върху развитието на бизнеса - Съдържание

III.2Въздействие върху развитието на бизнеса.


Осигуреният достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет чрез NGA инфраструктура има значително позитивно въздействие върху развитието на бизнеса. Чрез възможността за бърз достъп и обмен на информация и идеи той улеснява възприемането на новости, увеличава иновационния капацитет на бизнес организациите и активизира иновационната им дейност. Той стимулира въвеждането на нови и по-ефективни бизнес модели и стратегии и усъвършенстването на цялостната организация и управление на дейностите. Това води до повишаване на степента на адаптивност към пазарните изисквания, на гъвкавостта и ефективността на производствените процеси и до усъвършенстване на търговските взаимоотношения. В резултат на осигурения достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет се подобрява управлението на веригите на доставки, оптимизират се процесите на доставка, въвеждат се редица полезни новости, като електронно договаряне и фактуриране, он-лайн наемане на работна сила, работа от дома, он-лайн заплащане, електронна търговия, нови потребителски услуги, он-лайн координиране на съвместни дейности. Все по-голямо разпространение придобиват стратегиите масова къстамизация, аутсорсинг, създаване на продуктови новости съвместно с потребителите (co-creation) и др., който повишават конкурентоспособността на фирмите и подобряват стопанските им резултати.

Осигуреният достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет е от особено голямо значение за фирмите от сферата на услугите. Той предизвика появата на голям брой нови услуги във всички сектори и води до съществени промени в начините на предоставянето им. Най-голямо е въздействието в информационно-интензивните сектори, като ИКТ услугите, финансовите и застрахователните услуги, пазарните услуги, консултантските и рекламните услуги, туристическите услуги и др.

Осигуреният достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет улеснява и процесите на глобализация и води до интензифициране на конкуренцията. Така той стимулира непрекъснато въвеждане на новости с цел подобряване на дейностите на бизнес организациите и качеството на обслужване на потребителите. Насърчава чуждестранните инвестиции и улеснява навлизането на чужди пазари.

Осигуреният широколентов достъп до интернет стимулира и предприемаческата активност и улеснява започването на нов бизнес. Той има много голямо положително въздействие върху дейността на малките и средните предприятия (МСП), които съставляват 99,8 % от предприятията в България. В международен мащаб е установено, че МСП, които активно използват интернет услугите, нарастват два пъти по-бързо от останалите, имат два пъти по-голям дял на експорта и осигуряват два пъти повече работни места.

В резултат на възползването от възможностите, които им предоставя достъпът до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет, бизнес организациите, повишават производителността си, намаляват разходите си и подобряват ефективността на цялостната си дейност. Това се доказва от резултатите от редица изследвания. Така например, Thompson и Garbacz54са достигнали до заключението, че всяко увеличение на широколентовото покритие с 10 % води до увеличение на ефективността с 3,6 %. Според друго изследване55, широкото използване на новите бизнес възможности, предоставяни от интернет, ще доведе до увеличаване на приходите общо в Германия, Франция и Великобритания със 79 милиарда долара при едновременно намаляване на разходите с 8,3 милиарда долара. Clarke и Wallsten56 разкриват, че всяко увеличение на потребителите на интернет с 1 % води до ръст на експорта с 4,3 %. Adams57е изчислил, че средните разходи за откриване на нова сметка, които правят банките в САЩ, ще намалеят от 65 USD при откриване на хартиен носител до 0,15 USD за откриване он-лайн.

III.3Въздействие върху доходите на гражданите.


Осигуряването на достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет, чрез NGA инфраструктура има положително влияние и върху доходите и благосъстоянието на гражданите. На първо място то е резултат от повишаването на заетостта и от осигуряването на по-качествени и платени работни места, улесненото стартиране на собствен бизнес, осигурените възможности за работа от дома и достъп до нея на лица с физически проблеми и на хора от отдалечените райони. Едновременно с това се намаляват разходите, които гражданите и домакинствата правят. Това е резултат от появяващите се възможности за работа от дома и за пазаруване по интернет, водещи до спестяване на транспортни и други разходи. Възползвайки се от услугите, базирани на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет, гражданите все повече спестяват разходи за телефонни разговори и пощенски услуги, административни разходи, за медицинско обслужване, образование и др. Засилващата се конкуренция между фирмите и нарастващото предлагане на продукти и услуги водят до задържане на растежа, а в редица случай и до намаляване на цените им. Това сериозно влияе на благосъстоянието на гражданите и домакинствата, особено като се отчете изпреварващото нарастване на доходите им. Изследванията сочат, че през 2009 г. в резултат на използването на интернет гражданите на Франция са спестили разходи в размер на EUR 7 милиарда, а в САЩ EUR 46 милиарда. Средният размер на спестените средства на едно домакинство във Великобритания в резултат на он-лайн пазаруване и плащане е в размер на GBP 1000 на година.

III.4Социални ефекти от осигуряването на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет, чрез NGA


Социалните ефекти са свързани с поведенческите промени на индивидите, групите и на обществото като цяло в резултат на достъпа до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет. Те са резултат от осигуряването на равен достъп на всички граждани до NGA инфраструктура, подобряване на достъпа до базовите обществени услуги (държавни и общински, образователни и др.), повишена обществена сигурност и сигурност на транспорта, подобрена система на здравеопазване и др.

Значителна част от социалните ефекти от високоскоростния и свръх-високоскоростен интернет са резултат от осигуряването на равен достъп до широколентова инфраструктура на всички граждани, в това число и на лицата в неравностойно положение и на живеещите в селските и отдалечени райони и независимо от възрастта, образованието и социалното им положение. Те

намаляват икономическата и социалната изолация

на отделните индивиди и на цели населени места и ги правят активни участници в обществения живот. От една страна, осигуреният лесен и бърз достъп до информация и образи чрез интернет създава условия за икономическо развитие на изостаналите райони и води до подобряване на доходите и условията на живот на живеещите в тях. Бизнес организациите се развиват, възникват нови бизнеси, районът става привлекателен за нови инвестиции, увеличава се разнообразието от предлагани продукти и услуги, създават се нови качествени работни места, повишава се квалификацията на заетите и т.н. От друга страна, отделните индивиди получават нови възможности, които повишават качеството на живота им – лесна и удобна комуникация с другите, работа в дома и гъвкавост на работното време, електронна търговия, електронни финансови транзакции и банкиране, електронни форми за дистанционен достъп до образование и здравни услуги, он-лайн държавни и общински услуги и редица други електронни услуги. Реализират се сериозни спестявания на време и разходи и се осигурява удобство.

Значими социални ефекти се очакват от развитието на системите за е-Правителство, е-Община, е-Здравеопазване и е-Образование. Развитието на

електронното правителство и община

ще осигурят лесен, бърз, удобен и евтин достъп на гражданите до държавните и общински услуги, ще намали корупцията и ще стимулира развитието на бизнеса. В свое изследване от 2008 г. Aston Campbell Associates са определили за Великобритания, че всеки он-лайн контакт или транзакция с правителството спестява между GBP 3,30 до GBP 12,00 спрямо традиционните форми за осъществяване. На тази основа от Price Waterhouse Coopers58 са изчислили, че ако всеки от 10,2 милиона възрастни, които все още нямат достъп до широколентов интернет, в бъдеще осъществява вместо по традиционния начин по един он-лайн контакт или транзакция с правителството годишно, то това ще спестява общо по GBP 900 милиона за годината. Не случайно в Digital Agenda for Europe Европейската комисия е поставила задачата до 2015 г. услугите на електронното правителство да се ползват от 50 % от гражданите.

Осигуреността с високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет подпомага развитието на

е-Образование

. Бързият двустранен достъп до интернет, възможността за обмен на видеоматериали и за провеждане на конферентни връзки позволяват въвеждането на електронно базирано дистанционно обучение. Това спестява време и разходи на обучаваните и което е много важно – дава възможност на лицата в неравностойно положение и от отдалечени райони да получават образование. Електронното образование осигурява възможност и за обучение през целия живот и за повишаване на квалификацията без откъсване от производствена дейност. В същото време широколентовият интернет осигурява лесен достъп до актуална информация и електронни библиотеки, подпомага непрекъснатото осъвременяване на преподавания материал и така спомага за повишаване на качеството на образованието. Той активизира научно-изследователската дейност в университетите и изследователските центрове, което има сериозно положително отражение върху икономиката, образованието и качеството на живот.

Достъпът до високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет е условие за развитие на системата за

е-Здравеопазване,

предоставяйки възможности за дистанционна комуникация и обмен на образи с висока разделителна способност. Развитието на он-лайн здравните услуги ще осигури бързи, качествени и евтини прегледи, поставяне на диагнози, превенция и лечение от разстояние. Това ще спестява време и разходи не само на пациентите, но и на здравните заведения. Здравните услуги ще са по-навременни и по-удобни за пациентите, които ще се възползват от тях от дома си. Според Access Economics ползите за Австралия от широкото разпространение на он-лайн здравните услуги ще са в размер от 2 до 4 милиарда AUD, а от Centre for Information Technology Leadership са изчислили, че в САЩ здравните прегледи от разстояние ще генерират ефект от USD 21 милиарда на година. Друго изследване59 сочи, че поддържането на система за електронни здравни карти в нейната зряла фаза ще коства на Европейските страни EUR 304 милиона годишно, но ще осигури ефект от EUR 1,4 милиарда на година. Изграждането на система за он-лайн обмен на информация между здравните заведения и лекарите ще спести EUR 6 милиарда на година.

Осигуреността с високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет има значително влияние върху

повишаването на сигурността на гражданите и обществото и намаляването на престъпността

. С негова помощ се осигурява бърз и надежден контакт на гражданите с полицията, пожарната и спешната медицинска помощ при нужда, което е условие за навременната им реакция. Съвременните електронни средства и услуги, базирани на високоскоростен интернет са в основата на превенцията на престъпността. Системите за обмен на информация, снимки и видео подпомагат работата на полицията в борбата с престъпността и значително повишават ефективността й. Управлението и контрола на транспортния трафик в значителна степен се възползва от възможностите, предоставени от високоскоростния и свръх-високоскоростен интернет.

В резултат на цялостното въздействие на високоскоростния и свръх-високоскоростен интернет съществено се подобрява

благосъстоянието

и преди всичко

качеството на живот на гражданите

. То е свързано с намаляването на икономическата и социалната изолация на отделните индивиди и населени места, с нарастването на доходите им и намаляване на разходите, с възможностите за работа в дома, със спестеното време за пътуване и достъп до базови услуги, с увеличаването на свободното време, с възможността за лесна комуникация с приятели и близки, с достъпа до информация, филми, електронни игри и др.

?


iii-blm--smdkterd-dene.html

iii-bnd---microsoft-word.html

iii-bob--estetik-ong-va--.html

iii-bob--orta-osiyo.html

iii-bob--qattiq-jismlar.html