1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13

III.  Yangi  mavzuni  tushuntirish - O‘qish 3-sinf o‘qituvchilari uchun ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya...

bet7/13
Sana24.05.2018
Hajmi2.4 Kb.

III.  Yangi  mavzuni  tushuntirish.


–  bolajonlar,  bugun  biz  sizlar  bilan  o‘tkir  hoshimovning 
«Chana» hikoyasi bilan tanishamiz. (Hikoya muallifi haqida qis -
qa  ma’lumot  beriladi.)
o‘qituvchi  matni  ifodali  o‘qib  beradi. 
matn  mazmuni  tushuntiriladi.  o‘quvchilar  ketma-ket  matnni 
o‘qiydi.  qolgan  o‘quvchilar  kuzatib  boradilar.  notanish  so‘zlar 
yuzasidan  lug‘at  ishi  o‘tkaziladi.

Lug‘at  ishi:


yaraq-yaraq

  –  yaltiraydi 

siltangan  edi  

–  kuch  bilan  keskin  tortmoq,  itarmoq

shuvullab  

–  «shuv,  shuv»  etgan  tovush  chiqarib 

galma-gal

  –  navbatma-navbat

alam  qilganidan

  –  ko‘ngilga  qattiq  tegganidan  dili  og‘-
ridi,  ranjidi.
bolalar  chanada  uchayotgan  manzara  tasvirlangan  video-
lavha  beriladi.

Harakatli  dam  olish  daqiqasi  o‘tkaziladi

.  «qor»  qo‘shig‘i 
qo‘yiladi.  bolalar  qo‘shiqqa  mos  harakatni  bajaradilar. 

82

IV.  Yangi  mavzuni  mustahkamlash.

 

Darslik  bilan  ishlash:  

«Chana»  hikoyasini  o‘quvchilar 
«Zanjir»  usulida  o‘qiydilar.  matn  mazmuni  hikoya  qildiriladi. 
darslikdagi  savol-javob  va  topshiriqlar  ustida  ishlanadi.
1.  bahodir  kimdan,  nima  uchun  xafa  bo‘ldi? 
2.  Farhod  o‘z  xatosini  qachon  tushundi?
matndan  Farhodning  qizg‘anchiqligi  ifodalangan  gapni  topib 
o‘qing.

Test  topshiriqlari

:
1.  Farhodning  dadasi  nima  olib  keldi?
a)  kitob   
 
 

B)

  chana 
d)  quyon   
 
 
e)  olma
2.  otasi  Farhodga  nima  deb  tayinladi?
a)  ko‘p  kitob  o‘qi 
b)  o‘rtoqlaring  bilan  tortishma 

D)

  chanangni  o‘rtoqlaring  bilan  birga  uchma 
e)  chanangni  o‘rtoqlaring  bilan  birga  uch
3.  Farhod  chananing  ipidan  mahkam  ushlab  olib,  kimni 
turtib  ketdi? 

A)

  Shavkatni     
 
b)  dildorani 
d)  bahodirni     
 
e)  qizlarni
4.  Farhod  nima  uchun  dildorani  chanada  uchirmadi?

A)

  sinib  qoladi   
 
b)  uzilib  ketadi 
d  sovqatgani  uchun                    e)  qorbobo  yasagani  uchun
5.  Farhod  kimdan  uyaldi?
a)  dadasidan   
 
     b)  bobosidan 

D)

  bahodir  bilan  Shavkatdan    e)  buvisidan

V.  Darsga  yakun  yasash  va  o‘quvchilarni  baholash.


Savol-javob:
1.  Farhod  chanani  o‘rtoqlari  bilan  birga  uchdimi?
2.  hikoyani  o‘qib  qanday  xulosaga  keldingiz?
o‘quvchilar  darsda  ishtirokiga  ko‘ra  baholanadi. 

VI.  Uyga  vazifa  berish.


«Chana»  hikoyasini  ifodali  o‘qib,  mazmunini  so‘zlab  berish. 

83

66-DARS


Mavzu:  

«bosh  kitob»  (Safar  barnoyev).

Darsning  maqsadi: 


Ta’limiy:  

o‘quvchilarni  she’r  mazmuni  bilan  tanishtirish, 
kons titutsiya  haqida  bilim  berish,  to‘g‘ri  va  ravon  o‘qishga  o‘r-
gatish.

Tarbiyaviy: 


o‘quvchilarda  vatanparvarlik,  fidoyilik,  jonku-
yarlik  kabi  fazilatlarni  tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: 

o‘quvchilarning she’rni ifodali o‘qish, maz-
munini  so‘zlab  berish  malakalarini  rivojlantirish. 

Dars  turi:

  yangi  tushuncha  va  bilimlarni  shakllantiruvchi.

Dars  metodlari:  

suhbat,  savol-javob,  «yosh  hu quqshunos» 
ta’limiy  o‘yini.

Dars  jihozi

:  konstitutsiya  kitobi  rasmlari,  multime dia 
ilovalari.

Darsning  borishi:


I.  Tashkiliy  qism.


Salomlashish.
davomatni  aniqlash.
o‘quvchilarning  darsga  hozirligini  tekshirish.

II.  Uy  vazifasini  so‘rash  va  o‘tilgan  mavzuni  mustah-


kamlash.


Uyga berilgan vazifa so‘raladi. o‘quvchilar «Chana» hikoya-
sini  navbat  bilan  o‘qiydilar,  mazmunini  so‘zlab  beradilar.
o‘tilgan  mavzuni  mustahkamlash  maqsadida  test  sinovi  o‘t-
kaziladi. 

Test  topshiriqlari: 


1.  kim  Farhodga  chana  olib  keldi?

A)

  dadasi     
 
b)  bobosi 
d)  o‘rtog‘i   
 
e)  buvisi
2.  kim  Farhoddan  chanada  uchirishni  so‘radi?
a)  malika    
 

B)

  dildora 
d)  Shavkat     
e)  barno

84
3. kim Farhodga chanada galma-gal uchishni taklif qildi?
a)  dildora   
 
 
b)  Shavkat 

D)

  bahodir     
 
e)  malika
4.  bahodir  Farhoddan  nima  uchun  xafa  bo‘ldi?
a)  yolg‘onchiligi  uchun   
b)  tartibsizligi  uchun 
d)  ayyorligi  uchun     

E)

  qizg‘anchiqligi  uchun
5.  Farhod  nima  uchun  bitta  o‘zi  chana  uchgisi  kelmay 
qoldi?
a)  chanasi  sinib  qoldi   

B)

  qizig‘i  qolmadi 
d)  qorong‘i  tushdi     
e)  qorni  ochdi 

III.  Yangi  mavzuni  tushuntirish.


yangi  mavzu  e’lon  qilinadi  va  doskaga  yoziladi:  «bosh  ki-
tob».  (Safar  barnoyev.)
o‘qituvchi she’rni darslikdan ifodali o‘qib beradi. o‘quvchilar 
kuza tib,  tinglaydilar.  She’r  mazmuni  tushuntiriladi.  o‘zbekiston 
respublikasining  konstitutsiyasi  haqida  ma’lumot  beriladi.
She’r matnida uchragan notanish so‘zlar yuzasidan lug‘at ishi 
o‘tkaziladi.

Lug‘at  ishi:


ramz

  –  shartli  belgi,  ishora

tug‘imiz

  –  bayroqsimon  belgi

mujassam

  –  gavdalangan,  mukammal  va  aniq  tus,  shakl 
olgan

fido

 – biror kimsa, narsa yoki g‘oya uchun o‘zini bag‘ish-
lash
Suhbat  uchun  savollar:
1.  qanday  huquqlaringizni  bilasiz?
2.  burch  deganda  nimani  tushunasiz?
harakatli  dam  olish  daqiqasi  o‘tkaziladi.  o‘quvchilar  birga-
likda  bajaradilar.

IV.  Yangi  mavzuni  mustahkamlash.


«bosh  kitob»  she’rini  o‘quvchilar  navbat  bilan  o‘qiydilar.
O‘quvchilar she’rdagi qofiyadosh so‘zlarni topadilar. 
o‘quvchilarning  yangi  mavzu  yuzasidan  olgan  bilimlarini 
mustahkamlash  maqsadida  quyidagi  o‘yin  o‘tkaziladi.

85

«Yosh  huquqshunos»  o‘yini. 


ekranda  konstitutsiya  moddalari  yozilgan  bo‘laklar  ara-
lash holda beriladi. o‘quvchilar ularni «huquqlarimiz» va 
«burchlarimiz»  kabi  turlarga  ajratadilar.

V.  Darsga  yakun  yasash  va  o‘quvchilarni  baholash.


darsga  yakun  yasash  maqsadida  o‘quvchilarga  yangi  mavzu 
yuzasidan  quyidagi  savollar  bilan  murojaat  etiladi:
1.  bosh  kitob  –  konstitutsiyamiz  haqida  nimalarni  bilib 
oldingiz?
2.  huquq  va  burchlarimizni  bilmaslik  qanday  oqibatlarga 
olib  kelishi  mumkin?
3.  qonun-qoidalarni  bilmaslik  fuqarolarni  javobgarlikdan 
ozod  qiladimi?
o‘quvchilar  javoblari  tinglanadi,  umumlashtiriladi  va  darsga 
yakun  yasaladi.
o‘quvchilar  darsda  ishtirokiga  ko‘ra  baholanadilar. 
har bir inson malakali 
tibbiy xizmatdan 
foydalanish huquqiga 
ega
Fuqarolar qonun bilan 
belgilangan  soliqlar va 
mahalliy yig‘imlarni 
to‘lashga majburdirlar
har kimga ilmiy va 
texnikaviy ijod erkinligi, 
madaniyat yutuqlaridan 
foydalanish huquqi 
kafolatlanadi
voyaga yetmaganlar, 
mehnatga layoqatsizlar 
va yolg‘iz keksalarning 
huquqlari davlat 
himoyasidadir
Fuqarolar o‘zbekiston 
xalqining tarixiy, 
ma’naviy va madaniy 
merosini avaylab 
asrashga majburdirlar
Fuqarolar atrof tabiiy 
muhitga ehtiyotkorona 
munosabatda bo‘lishga 
majburdirlar

86

VI.  Uyga  vazifa  berish.


«bosh  kitob»  she’rini  yod  olish.

79-DARS


Mavzu:

  «o‘zbekiston  posbonlari».  (miraziz  a’zam)

Darsning  maqsadi:


Ta’limiy:  

she’rni  to‘g‘ri  va  ifodali  o‘qishni  o‘rgatish.  o‘zbe-
kiston  qurolli  kuchlari  haqida  ma’lumot  berish.

Tarbiyaviy:

  o‘quvchilarda  ona  vatanga  muhabbat  hislarini 
tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi:


  o‘quvchilarning  ijodiy  fikrlash,  mustaqil 
ishlash  qobiliyatlarini,  og‘zaki  nutqlarini  rivojlantirish.

Dars  turi:  

yangi  tushuncha  va  bilimlarni  shakllantiruvchi.

Dars metodlari: 

suhbat, kichik guruhlarda ishlash, «davomini 
top»,  «Shakllar  so‘zlaganda»  ta’limiy  o‘yini.

Dars  jihozi:  

mavzuga  oid  rasmlar,  ko‘rsatmali  va  tar qatma 
materiallar,  multimedia  ilovalari. 

Darsning  borishi:


I.  Tashkiliy  qism.


Salomlashish.
davomatni  aniqlash.
o‘quvchilarni  darsga  hozirlash.

II.  Uy  vazifasini  so‘rash  va  o‘tilgan  mavzuni  mustah-


kamlash.


«kumush  qish»  bo‘limi  yuzasidan  savol-javob  o‘tkaziladi.
–  qishda  tabiatda  qanday  o‘zgarishlar  bo‘ladi?
–  bolalar  qish  faslida  qanday  o‘yinlar  o‘ynaydilar?
–  nima  uchun  qishni  kumushga  o‘xshatiladi?
o‘quvchilar  javoblari  to‘ldirilib,  umumlashtiriladi.
tarqatma  materiallar  bilan  ishlanadi.

III.  Yangi  mavzuni  tushunturish.


«Shakllar  so‘zlaganda»  o‘yini


O‘quvchilar shakllarda aralash berilgan harflardan so‘zlar 
tuzadi.  «o‘zbekiston  posbonlari»  degan  mavzu  kelib  chi-
qadi.
ipt

87
–  bugun  biz  sizlar  bilan  miraziz  a’zamning  «o‘zbekiston 
posbonlari»  she’ri  bilan  tanishamiz.  (She’r  muallifi  haqida  ma’-
lumot  beriladi.)
multimedia  ilovadan  foydalanib,  she’r  mazmuniga  mos 
videolavha  namoyish  qilinadi  va  kadr  ortidan  she’r  matni 
o‘qiladi.
She’rdagi  notanish  so‘zlar  yuzasidan  lug‘at  ishi  o‘tkaziladi.

Lug‘at  ishi:


shaxt  –

  shijoat

zirhli  –

  o‘q  o‘tkazmaydigan

uchoq  –

  samolyot
She’r  matni  yuzasidan  savol-javob  o‘tkaziladi.
–  She’r  nima  haqida  ekan?
–  Uch  bolaning  ahdi  nimadan  iborat?
–  elbek  va  botir  nima  haqida  o‘yladilar?
o‘quvchilar  javoblari  tinglanib,  to‘ldiriladi  va  tarbiyaviy 
xulosa  chiqariladi,  kasbga  yo‘naltiriladi.

Dam  olish  daqiqasi  o‘tkaziladi.


IV.  Yangi  mavzuni  mustahkamlash.


Darslik  bilan  ishlash:


She’r  o‘quvchilarga  «Zanjir»  usulida  o‘qitiladi.
kichik  guruhlarda  ishlanadi. 
o‘quvchilar  to‘rt  kishilik  kichik  guruhlarga  bo‘linadilar  va 
quyidagi  topshiriqlarni  bajaradilar.
1.  She’rdagi  qofiyadosh  so‘zlarni  aniqlang  va  daftaringizga 
yozing:  ahd  –  shahd,  sinayman  –  saqlayman,

88
«

Davomini  top»  o‘yini.


mard  tuzar,  nomard….. 
 
 
         mard
mardni  mehnat……                                                                                       mardga
nomardga  so‘z  berguncha,  ……  ko‘z  ber.                                      yengolmas
nomard  do‘stdan  …..  dushman  yaxshi.                                             buzar

«Boshqotirma».

  o‘quvchilar  ushbu  boshqotirmada  rasmla-
ri  berilgan  kasb  egalarini  tegishli  kataklarga  yozadilar  va  bosh-
qotirmadagi kalit so‘zini aniqlaydilar. o‘quvchilar boshqotirmani 
to‘g‘ri  yechsalar,  «chegarachi»  so‘zi  hosil  bo‘ladi.
1
2
3
4
5
6
7
8

89

V.  Darsga  yakun  yasash  va  baholash.


o‘quvchilar  bilan  darsda  o‘rganilganlar  yuzasidan  savol-
javob  o‘tkaziladi.
1.  bugungi  darsimizda  nimalarni  bilib  oldingiz?
2.  vatanimiz  tinchligini  qo‘riqlash  uchun  qanday  harbiy  si-
fatlarga  ega  bo‘lish  zarur?
3.  Siz  ham  she’r  qahramonlariga  o‘xshab  harbiy  bo‘lishni 
orzu  qilasizmi?
4.  orzungiz  amalga  oshishi  uchun  nima  qilishingiz  kerak?
o‘quvchilar  javoblari  to‘ldirilib,  umumlashtiriladi  va  dars 
yakunlanadi.
o‘quvchilar  darsdagi  faolligiga  ko‘ra  baholanadi.

VI.  Uyga  vazifa  berish.


She’rni  yod  olish  uyga  vazifa  qilib  beriladi.

 


82-DARS


Mavzu:

  «bobonur».  (Safar  barnoyev)

Darsning  maqsadi:


Ta’limiy:  

hikoya  mazmuni  bilan  tanishtirish,  matn  ustida 
ishlash  ko‘nikmalarini  o‘stirish.

Tarbiyaviy:  

o‘quvchilarni  ona  vatanni  sevish,  asrashga  o‘r-
gatish  va  vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi:


  o‘quvchilarning  ijodiy  fikrlash  qobiliyat-
larini,  lug‘at  ustida  ishlash,  ifodali  o‘qish  ko‘nikmalarini 
rivojlantirish.

Dars  turi:  

yangi  tushuncha  va  bilimlarni  shakllantiruvchi.

Dars  metodlari:  

suhbat,  savol-javob,  «6x6»,  

«

ma’no doshini 
top»  ta’limiy  o‘yini.

Dars  jihozi:  

mavzuga  oid  rasmlar,  ko‘rsatmali  va  tar qatma 
materiallar,  multimedia  ilovalari. 

Darsning  borishi:


I.  Tashkiliy  qism.


Salomlashish.
davomatni  aniqlash.

90
o‘quvchilarni  darsga  hozirlash.
o‘quvchilarni  olti  kishilik  kichik  guruhlarga  bo‘lish.

II.  Uy  vazifasini  so‘rash  va  o‘tilgan  mavzuni  mustah-


kamlash.


«dunyoni  saqlar  bolalar»  qo‘shig‘i  ifodali  o‘qitiladi.
She’r  asosida  «tarmoqlash»  usuli  bilan  bolalarga  ta’rif 
beriladi.
o‘rganilgan  mavzular  yuzasidan  tezkor  savol-javob  o‘tka-
ziladi.
–  «o‘zbekiston  posbonlari»  she’ridagi  bolalarning  ismlarini 
ayting?
–  muxbir  kim  bilan  uchrashdi?
– «Dunyoni saqlar bolalar» she’rining muallifi kim?

III.  Yangi  mavzuni  tushuntirish.


–  bugun  biz  sizlar  bilan  Safar  barnoyevning  «bobonur» 
hikoyasi  bilan  tanishamiz.  (muallif  haqida  o‘qituvchi  tomonidan 
qisqacha  ma’lumot  beriladi.)
har  bir  guruhga  olti  qismga  bo‘lingan  hikoya  matnining 
bir qismi tarqatiladi. Guruhdagi o‘quvchilar matnning qis-
mini  o‘qib,  o‘rganib  chiqadilar.

1-qism.


nigina  akasidan  kelgan  xat  qatidagi  rasmni  ko‘rib,  ko‘zlari 
chaqnab  ketdi.  Sabriya  bibinikiga  chopdi.
Sabriya  bibi  o‘zimning  bobonurim-ku!  voy,  bibiginang  ay-
lansin.  qizim,  mana  bularga  qara,  ko‘zimga  issiq  ko‘rinyapti.

2-qism.


–  bibijon,  bobonur  akam  uzoq  joyda  emas,  Samarqandda 
xizmat  qilyaptilar.
Sabriya  bibi:
–  bobonurim  askar  emasmi?
–  askarlar,  –  tushuntirdi  nigina,  –  ular  Samarqandni  qo‘riq-
laydilar.
–  a?  –  dedi  Sabriya  bibi,  –  Samarqandni  qo‘riqlaydimi?
So‘ng:
–  Xayriyat-ey,  –  deb  o‘yga  toldi.
ipt

91

3-qism.


–  qishloq  yigitlari  birin-ketin  bo‘y  cho‘zib,  harbiyga  keta 
boshladi.  bibi  ularning  harbiyga  jo‘natish  marosimiga  patir 
yopardi.  yigitchalar  bilan  xayr-xo‘shlashar  ekan,  yopgan  patiri-
dan  olib  chiqib:
–  nevaraginam,  mana  bu  yeridan  tishla,  eson-omon  kelsang, 
rizqingni  o‘zing  yersan,  –  deb  patirni  ilib  qo‘yardi.

4-qism.


ko‘pchilik  kelib  o‘z  nasibasini  olib  ketardi.
bobonur  armiyaga  ketar  kuni  ham  Sabriya  bibi  patir  tut-
qazib:
–  mana  buni  issiqligida  tishla,  bolam,  nasibang  doim  butun 
bo‘lsin!  –  deb  uyga  kirib  ketgan  edi…

5-qism.


bibining  kiprigiga  yosh  qalqidi.  buni  ko‘rgan  nigina  so‘-
radi:
–  bibijon,  nega  yig‘layapsiz?
–  bobonurimning  rizqi  butun  ekan,  shunga  quvonganimdan 
yig‘layapman,  bolam.  nasib  etsa,  nevaraginamni  o‘zim  borib 
ko‘rib  kelaman.

6-qism.


Sabriya  bibi  rasmni  qaytarib  berar  ekan,  qo‘lini  ochib  duo 
qildi:
–  iloho,  yurtimizga  ko‘z  tegmasin,  mustaqilligimiz  mustah-
kamlanib  borsin.
So‘ng guruhdagi o‘quvchilar birdan oltigacha bo‘lgan raqam-
lar  bilan  belgilanadi.  o‘qituvchi  tomonidan  bir  xil  raqamlardan 
iborat  yangi  guruh  tashkil  qilinadi.  yangi  tashkil  qilingan 
guruhdagi o‘quvchilar navbat bilan o‘zlari o‘qigan qism mazmu-
nini  guruhdagilarga  so‘zlab  beradilar.
o‘quvchilar  hikioya  matnini  o‘rganib  bo‘lganlaridan  so‘ng, 
matn  yuzasidan  savol-javob  o‘tkaziladi.
–  nigina  kimdan  xat  oldi?
–  U  xatni  kimga  olib  bordi?
–  nima  uchun  Sabriya  bibining  chehrasi  yorishdi?

92
– bibi qishloq yigitlariga armiyaga jo‘nashlarida qanday tilak 
bildirar  edi?
–  Sabriya  bibi  bobonurni  qanday  duo  qildi?
hikoyadagi  notanish  so‘zlar  yuzasidan  lug‘at  ishi  o‘tkazi-
ladi.

Lug‘at  ishi:


xat  qatida  

–  xat  orasida

ko‘zimga  issiq  ko‘rinyapti  

–  ko‘zimga  tanish  ko‘rin-
yapti

bo‘y  cho‘zib  

–  ulg‘ayib

Dam  olish  daqiqasi  o‘tkaziladi.


IV.  Yangi  mavzuni  mustahkamlash.


«Hamkorlikda  qayta  hikoyalash»  mashqi.


har  bir  guruh  navbatma-navbat  hikoya  mazmunini  qayta 
hikoyalab  beradi.

«Ma’nodoshini  top»  o‘yini  o‘tkaziladi.


har  bir  guruh  berilgan  so‘zlarga  ma’nodosh  so‘zlar 
topadilar.  multimedia  ilova  yordamida  guruhlar  o‘z 
javoblarini  tekshirib  oladilar.
Xat  –  maktub  –  noma;  uzoq  –  olis  –  yiroq;  chehra  –  yuz  –  
aft  –  jamol  –  bashara;  qo‘riqlaydi  –  asraydi  –  saqlaydi;  jo‘na - 
tish  –  kuzatish;  surat  –  rasm.

«Topib  o‘qi»  mashqi.


hikoyadan  xat,  uzoq,  chehra  so‘zlari  qatnashgan  gaplarni 
topib  o‘qiydilar.

Test  topshiriqlari:


1. «Bobonur» hikoyasining muallifi kim?
a)  aziza  ahmedova;   

B)

  Safar  barnoyev;
d)  muazzam  ibrohimova; 
  e)  mahmud  murodov;
2.  hikoya  qahramonlari  yozilgan  qatorni  belgilang.
a)  nigina,  Sabriya  bibi,  bobonur; 
b)nigina,  Saida  bibi,  bobonur; 
d)  Sabriya  bibi,  bobonur;
e)  nigina,  Sabriya  bibi;
3.  bobonur  qayerda  xizmat  qilayotgan  edi?
a)  Surxondaryoda   
 
b)  Sirdaryoda

D)

  Samarqandda   
 
e)  Farg‘onada
ipt
ipt

93
4.  Sabriya  bibi  yigitlarni  harbiy  xizmatga  qanday  kuza-
tardi?
a)  yigitlarni  duo  qilib  kuzatardi
b)  harbiy  qismga  olib  borardi 

D)

  patir  yopib,  undan  yigitlarga  tishlatar  va  duo  qilardi 
e)  yigitlarni  duo  qilib,  harbiy  qismgacha  olib  borardi
5.  nigina  Sabriya  bibinikiga  nima  olib  bordi?
a)  patir   
 
 
b)  kitob 
d)  onasi  pishirgan  ovqatni    

E)

  akasidan  kelgan  xatni

V.  Darsga  yakun  yasash  va  baholash.


o‘quvchilarga yangi mavzu yuzasidan olgan bilim, ko‘nikma 
va  malakalarini  mustahkamlash  maqsadida  quyidagicha  savollar 
bilan  murojaat  etiladi:
–  «bobonur»  hikoyasi  nima  haqida  ekan?
–  hikoya  sizga  yoqdimi?
–  hikoyani  o‘qib,  qanday  xulosa  chiqardingiz?
o‘quvchilarning  javoblari  to‘ldirilib,  umumlashtiriladi  va 
dars  yakunlanadi.
dars davomida faol qatnashgan guruhlar ballari e’lon qilinib, 
rag‘batlantiriladi.  o‘quvchilarning  guruhdagi  faolliklari  tahlil 
qilinib,  baholanadi.

VI.  Uyga  vazifa  berish.


hikoyani  o‘qib,  o‘rganish,  mazmunini  qayta  hikoyalash 
uchun  tayyorlanish  uyga  vazifa  qilib  beriladi.

 


83-DARS


Mavzu:

  «botir  askarcha».  (habib  rahmat)

Darsning  maqsadi:


Ta’limiy:

  o‘quvchilarni  habib  rahmatning  «botir  askarcha» 
she’ri 
bilan 
tanishtirish. 
o‘quvchilarni 
ifodali 
o‘qishga 
o‘rgatish.

Tarbiyaviy:

  o‘quvchilarni  ona  vatanni  sevish,  asrashga  o‘r-
ga tish  va  vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi:

  o‘quvchilarning  bog‘lanishli  nutqini  o‘s-
tirish,  lug‘at  ustida  ishlash,  ifoda  bilan  yod  olish  ko‘nikmalarini 
rivojlantirish. 

94

Dars  turi:

  yangi  tushuncha,  bilimlarni  shakllantiruvchi.

Dars  metodlari:

  suhbat,  savol-javob  metodi,  «maqollar 
chash masi,  «bilimdon»  ta’limiy  o‘yini.

Dars  jihozi

:  ko‘rsatmali  va  tarqatma  materiallar.

Darsning  borishi.


I.  Tashkiliy  qism.


Salomlashish. 
davomatni  aniqlash. 
o‘quvchilarni  darsga  ho zirlash. 

II.  Uy  vazifasini  so‘rash  va  o‘tilgan  mavzuni  mustah-


kamlash. 


Uyga berilgan vazifa Safar barnoyevning «bobonur» hikoyasi 
so‘rab  baholanadi.  o‘quvchilar  «bobonur»  hikoyasini  o‘qib, 
mazmunini  so‘zlab  beradilar.  Savol-javob  o‘tkaziladi.
1.  Sabriya  bibiga  nigina  nima  olib  keldi?
2.  bobonur  qayerda  xizmat  qilar  edi?
3.  hikoyaning  qaysi  qismi  sizga  yoqdi?
o‘rganilganlar  yuzasidan  test  topshiriqlari  beriladi.
1.  «o‘zbekiston  posbonlari»  she’rida  bir  sinfda  nechta  bola 
harbiy  bo‘lishga  ahd  qildi?

A)

  3  ta  bola   
 
b)  2  ta  bola 
d)  4  ta  bola   
 
e)  1  ta  bola 
2.  «bugun  bolasiz,  ertaga  askar  bo‘lasiz»  matnidan  qanday 
xulosa  qilish  mumkin?
a)  yurt  tinch  –  sen  tinch
b)  ona  yurting  –  oltin  beshi ging 

D)

  bo‘ladigan  bola  boshidan  ma’lum
e)  intilganga  tole  yor
3.  «bobonur»  hikoyasini  kim  yozgan?
a)  kavsar  turdiyeva   
b)  anvar  obidjon 
d)  abdulla  oripov   

E)

  Safar  barnoyev
4.  «bobonur»  hikoyasida  Samarqand  shahriga  kim  xizmatga 
bordi?

A)

  bobonur   
 
b)  botir 
d)  tohir     
 
e)  Sobir

95
5.  askarga  xos  bo‘lmagan  xususiyatlarni  ko‘rsating.
a)  dovyuraklik  va  jasurlik
b)  jismoniy  sog‘lom  va  baquvvatlik
d)  komillik  va  barkamollik

E)

  qo‘rqoq,  dangasa,  kuchsiz

«Bilimdon»  o‘yini.


bu o‘yinda o‘quvchilar berilgan misollarni to‘g‘ri yechish 
orqali  yangi  mavzuni  hosil  qiladilar.
ipt
5

5
42 as
5 tir
25 bo
7

6
15
48 cha
9 kar
8

6
45:5

III.  Yangi  mavzuni  tushuntirish. 


– bugun biz sizlar bilan habib rahmatning «botir askarcha» 
she’ri bilan tanishamiz. habib rahmat haqida qisqacha ma’lumot 
beriladi.
o‘qituvchi she’rni darslikdan ifodali o‘qib beradi. She’r maz-
muni  tushuntiriladi.  o‘quvchilar  ketma-ket  she’rni  o‘qiydi.  qol-
gan  o‘quvchilar  kuzatib  boradilar.
–  bolajonlar,  qanday  notanish  so‘zlarga  duch  keldingiz?

Lug‘at  ishi:Do'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iii-international-196.html

iii-international-20.html

iii-international-204.html

iii-international-209.html

iii-international-213.html