1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 56

III fəsil üzrə - Microsoft Word b-7 mv az doc

səhifə29/56
tarix30.12.2017
ölçüsü3.69 Kb.

 
 
67
 

III fəsil üzrə 


1. saçaqlı; 2. mil; 3. paralel; 4. qövsvari; 5. torvari; 6. giləmeyvə; 7. çəyirdək-
meyvə; 8. qutucuq; 9. paxlameyvə; 10. buynuzmeyvə; 11. Ç
3+3
  E
3+3
  D
1
; 12. 
K
4
L
4
E
4+2
D
1
; 13. Ç
(2)+2
E
3
D
1
; 14. K
5
L
5
E

D

; 15. K
(5)
L
5
E
(9)+1
D
1
; 16. K
(5)
L
(5)
E
5
D
1

17. alma; 18. pomidor; 19. ağbaş  kələm; 20. heyva; 21. lobya; 22. qaytarma; 
23. vəzəri; 24. turp; 25. noxud; 26. kartof; 27. bibər

 


 


Fəsilənin adı 
Kök  
sistemi 
 
 
Yarpağın 
damarlanması

 


Çiçəyin  
düsturu

 


Meyvəsi

 


Nümayəndələri

 


Əhəmiyyəti 

Xaççiçəklilər 


 

 


 


 


 


 


Gülçiçəklilər   


    


 


Paxlalılar  


   


 


 


 


Badımcançiçəklilər  


 


 


 


 


 


Taxıllar  


   


 


   


Zanbaqlar  


 


 


 


 


 


 

I və IV fəsillər üzrə 


1. prokariotlar; 2. anaeroblar; 3. mikologiya; 4. penisil; 5. mikoriza; 6. qov gö-
bələyi; 7. simbioz; 8. koklar; 9. meyvə cismi; 10. İrlandiya mamırı; 11. maral 
mamırı; 12. aerob; 13. mitseli; 14. spirillər; 15. mukor;16. qamçılar; 17. Bak-
teriologiya 

Bakteriyalar Göbələklər 


Şibyələr 


 
 
 

 


2. Müqayisəetmə  və  fərqləndirmə bacarıqlarına  əsaslanan tapşırıqlar. Bu zaman 
bitki (bakteriya, yaxud göbələklər də ola bilər) sistematik qrupları quruluş, 
yaxud fizioloji əlamətlərinə görə müqayisə edilir. Belə tapşırıqlarda tədqiqat 
metodlarının xüsusiyyətləri də fərqləndirilə bilər. Məsələn: 
– Müşahidə metodu eksperimentdən nə ilə fərqlənir? 
– Çılpaqtoxumlu bitkilərin vegetativ və generativ orqanları örtülütoxumluların 
orqanlarından nə ilə fərqlənir? 
– Mamırların çoxalma prosesi qıjıkimilərin (çılpaqtoxumluların) çoxalma 
prosesindən nə ilə fərqlənir?  
3. Sxem və  şəkillərə  əsaslanan tapşırıqlar. Belə tapşırıqlarda  şagirdlərə müəyyən 
prosesləri, həmçinin canlıların müəyyən orqanlarını qrafik təsvir etmək 
tapşırılır. Məsələn:  
     – Hər hansı bitkinin çoxalma prosesini əks etdirən sxem tərtib edin.  
 
 

Yosunlar Mamırlar Qıjıkimilər 


 
 
 

 
68
 
 
F
Ə
S
İ
L ÜZR
Ə
 REALLA
Ş
DIRILACAQ ALT STANDARTLAR  
 
 
F
Ə
S
İ
L ÜZR
Ə
 ÜMUM
İ
 SAATLARIN M
İ
QDARI:                

34 saat 


K
İ
Ç
İ
K SUMMAT
İ
V Q
İ
YM
Ə
TL
Ə
ND
İ
RM
Ə

 


 


    4 saat 


 

 


 


 


5. BİRHÜCEYRӘLİLӘR VӘ ÇOXHÜCEYRӘLİLӘR YARIMALӘMİ 


 
 
 
Dərs 30 / Mövzu 25

:


 BİRHÜCEYRƏLİLƏR YARIMALƏMİ. 


SARKOMASTİQOFORLAR VƏ İNFUZORLAR TİPİ 


 


Alt 


STANDARTLAR 


1.1.3. Canlıların quruluşunun öyrənilməsində laboratoriya avadan-
lıqlarından  istifadə qaydalarına əməl edir. 
2.1.1. Müxtəlif canlılarda gedən həyati prosesləri fərqləndirir. 

 


 

Təlim 


NƏTİCƏLƏRİ  
İnfuzor tərliyin quruluşunun öyrənilməsində mikroskop-
dan  istifadə qaydalarına əməl edir. 

 
Birhüceyrəlilər yarımaləminin nümayəndələrində gedən həyati 
prosesləri  fərqləndirir.  

 


 
T
Ə
DR
İ
S VAH
İ
D
İ
 – 3 
HEYVANLAR AL
Ə
M
İ
N
İ
N MÜXT
Ə
L
İ
FL
İ
Y
İ
 
1.1.2. Canlıların müxtəlifliyi haqqında mülahizələrini şərh edir.
  
1.1.3. Canlıların quruluşunun öyrənilməsində laboratoriya avadanlıqlarından  istifadə 
qaydalarına əməl edir. 
1.1.4. Canlıların sistematik kateqoriyalarını fərqləndirir. 
2.1.1. Müxtəlif canlılarda gedən həyati prosesləri fərqləndirir. 
2.1.2. Maddələr mübadiləsinin pozulma səbəblərini  sadalayır. 
3.1.1. İnsanı digər məməlilərlə müqayisə edir. 
3.1.2. İnsanın ali sinir fəaliyyətini izah edir. 
3.2.1. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində törətdiyi xəstəlikləri və onların əlamətlə-
rini fərqləndirir. 
4.1.1. Təbiətdə baş verən fiziki, kimyəvi dəyişikliklərin canlılara təsirini izah edir.  
4.2.1. Yerli şəraitdə canlıların qorunmasına dair müşahidələr əsasında mülahizələrini 
şərh edir. 
4.2.2. Respublikanın flora və faunasının qorunma yollarını fərqləndirir.

 
 
69
 
 
 Müəllim mövzuya başlamaq üçün şagirdlərlə birlikdə  dərslikdəki mətni müzakirə 
edə bilər. Şagirdlərin aşağı siniflərdə birhüceyrəlilər haqqında aldıqları elementar bilikləri 
müvafiq sualların köməyi ilə yada salmaq faydalı olardı. 
“Hansı birhüceyrəli orqanizmləri tanıyırsınız? Onlara harada rast gəlmək olar? Onların 
quruluşu necədir? Necə hərəkət edirlər (qidalanırlar, tənəffüs edirlər)? Onların hansı ümumi 
və fərqli cəhətləri var?” Və s.  
Təqdim olunmuş laboratoriya işi üçün preparat dərsdə hazırlanır. İşi kiçik qruplarda 
yerinə yetirmək olar. Preparatı müəllim özü də hazırlaya bilər, müşahidəni aparan şagirdlər 
dəftərlərində müvafiq qeydlər edirlər. Mikroskopdan istifadə imkanı olmadıqda müəllim 
tapşırığı hazır fotoşəkillər, elektron təqdimatlar üzərində də qura bilər. Mövzuya aid tövsi-
yələrin sonunda verilmiş saytlarda yerləşdirilən videomateriallardan da istifadə etmək 
mümkündür.  
 Birhüceyrəli orqanizmlərin quruluş xüsusiyyətləri, həyat fəaliyyəti barədə  nəzəri 
materialın tam qavranılması üçün bu mövzu üzrə elektron resurslardan istifadə olunması 
məqsədəuyğundur. Belə elektron resurslar animasiyalı  təqdimatlar, videofayllar şəklində 
ola bilər. Məlumatın əyaniliyi üçün onun vizual təqdim olunması adətən, şagirdlərin böyük 
marağına səbəb olur və  zəruri məlumatın daha tam qavranılmasını  təmin edir. Koloniya 
halında yaşayan canlıların quruluşunun izahı zamanı müqayisəli təhlil apararaq onların 
birhüceyrəli orqanizmlərdən üstünlüyünü göstərmək  lazımdır. 
  
Dərs istənilən formada keçilir, nəticələrin ümumiləşdirilməsi üçün “Öyrəndiklərinizi 
yoxlayın” bölümündəki tapşırıq və sxem istifadə oluna bilər.  
 
Sxemə adlarla yanaşı, birhüceyrəlilərin səciyyəvi xüsusiyyətləri də  əlavə olunur. 
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” bölümündə  təqdim  olunmuş tapşırıqda  şagirdlər bir-
hüceyrəlilərin adını müvafiq əlamətlə əlaqələndirirlər. Tapşırıqlar mövzunu ümumiləşdirir 
və dərsin məqsədlərində qeyd olunmuş bacarıqların nümayişi üçün imkan yaradır.   
Qiymətləndirmə meyarları: istifadəetmə, fərqləndirmə 

Birhüceyrəlilər

 


Sarkomastiqoforlar
İnfuzorlar 
Sarkodinlər 
Qamçılılar 
Kirpikli infuzorlar
İnfuzor tərlik 
Adi amöb 
Yaşıl evqlen 

:

images -> pdf
pdf -> Söhrab sipehri
pdf -> Kamran NƏZİRLİ
pdf -> Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica IV (2012) Folia 116 Halina Mielicka-Pawłowska
pdf -> Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
pdf -> Azərbaycan Respublİkasının Aİlə Məcəlləsİ


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


iinda---ntellektual.html

iinler---radyometre--.html

iiocjiuzhhoj-ciiicok.html

iipril-lejtmotivnij--.html

iir--susuzluk--.html