©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Çiçəkləri dürlü-dürlü, rəngbərəng, Bülbüllərdə nə gözəldir səs, ahəng - səhifə 19

473

Baba daği əzmi̇ .................................................................................... 31

Şamaxı ..................................................................................................... 32

Yaşa səni ................................................................................................. 33

Dağlara.................................................................................................... 34

Can, ay İsmayıllım .............................................................................. 35

Şairlərin yurdu .................................................................................... 36

Yanan neyləsin... ................................................................................. 37

İnsan ........................................................................................................ 38

Vətən zirvəsi ........................................................................................ 39

Ana kəndim........................................................................................... 40

Kəndimiz ................................................................................................ 40

Qurban olum... ..................................................................................... 41

Azərbaycan ........................................................................................... 42

Çəkməzsən zərər ................................................................................ 42

Azər avazı .............................................................................................. 43

Çay qırağında ....................................................................................... 44

Sənsi̇z qala bi̇lmərəm, de ................................................................ 45

Darıxdım ................................................................................................ 46

Olmasa .................................................................................................... 46

Yaşayacaq .............................................................................................. 47

Gözəl günlər ......................................................................................... 48

Vətən ....................................................................................................... 49

Azərbaycan ........................................................................................... 50

Kəndimiz ................................................................................................ 51

Qanun ...................................................................................................... 51

Azərbaycan ........................................................................................... 52

Hüzuruna gəlmi̇şi̇k ............................................................................ 53

Çoban ...................................................................................................... 53

Orxanın  .................................................................................................. 54

Doymaq bi̇lmi̇r... .................................................................................. 55

İsmayıllı .................................................................................................. 56

Gi̇rdi̇man çayı ....................................................................................... 57

Çox sevirəm .......................................................................................... 58

Bi̇zi̇m ellər ............................................................................................. 59

Pəhləvan................................................................................................. 60

Salam, dağlar ........................................................................................ 61

474

Son qoy dava-savaşa ......................................................................... 62

Olmuşam ................................................................................................ 62

Şi̇rvan ...................................................................................................... 63

Kəndi̇m ................................................................................................... 65

Qarşı dağlar .......................................................................................... 66

Bahar gəldi ............................................................................................ 67

Ən böyük loğman ............................................................................... 68

Vətən oğlu ............................................................................................. 69

Şəhər adamı, kənd adamı ............................................................... 70

Kənd ağsaqqalı Fazil Ələsgərova ................................................. 71

Hanı ömrün-günün uşaqlıq çağı .................................................. 71

Dağ zi̇rvəsi̇, dağ si̇nəsi̇, dağ di̇bi̇ ................................................... 73

Yaycı ......................................................................................................... 73

Gecələr ulduza dönmək i̇stərəm .................................................. 76

Dostlar .................................................................................................... 77

Razılıq ..................................................................................................... 77

Dəniz ........................................................................................................ 78

Bakı şəhəri ............................................................................................ 79

Kənd müəlli̇mi̇ ..................................................................................... 80

Dünya, fani̇ dünyadı .......................................................................... 81

Şai̇ri̇n kəlməsi̇ ...................................................................................... 82

Azadlıq .................................................................................................... 82

Azərbaycanıq ....................................................................................... 83

Taleyimi bu torpağa bağladım ...................................................... 84

Vüqar, dözüm qəzəli̇di̇r bu dağlar ............................................... 84

Mollalar dərəsi̇ .................................................................................... 85

Şai̇r ........................................................................................................... 86

Vurğun sevən talıstandan idi o ..................................................... 88

Bi̇r kənd var .......................................................................................... 89

Dağlar yazda ......................................................................................... 90

Dağkəli̇ .................................................................................................... 91

İsmayıllı dağları .................................................................................. 91

Çəti̇nli̇k ................................................................................................... 92

Çəkmə hər yetəni sorğu-suala ...................................................... 93

Getmə yad ölkəyə ............................................................................... 93

Yox, gedə bi̇lmərəm... ........................................................................ 94

475

Eşi̇di̇n məni̇ ........................................................................................... 95

Həqi̇qəti̇n yolunda ............................................................................. 96

Mən öndə gedəndə ............................................................................ 96

Qızılgül qızıldır qədirbilənə .......................................................... 97

Vətən ....................................................................................................... 98

Ayrıla bi̇lmi̇rəm ................................................................................... 98

Dağlar ...................................................................................................... 99

Ax-ox çayı............................................................................................... 100

Lənət daşnaka ..................................................................................... 101

Gəbərə yerində, ölə yerində .......................................................... 102

Dərd ......................................................................................................... 102

Qurtarmaz deməklə, sadalamaqla .............................................. 103

Xor baxar ............................................................................................... 104

Adam ....................................................................................................... 104

Sən mənə kömək ol ........................................................................... 105

Ni̇yazın təkan atına ............................................................................ 106

Bu yerləri̇n Koroğlusu ...................................................................... 107

Nə gözəl ürəyiniz var ........................................................................ 108

Ali̇m, vətəndaş ..................................................................................... 109

Gözəldir .................................................................................................. 109

Qoy eli̇m desi̇n ..................................................................................... 110

Nə olar .................................................................................................... 111

Əsl müəllim oldun.............................................................................. 112

Qoca tut ağacı ...................................................................................... 113

Xatirəm var ........................................................................................... 114

Canalı dağ .............................................................................................. 115

Ana təbiət .............................................................................................. 116

Qurban olum ........................................................................................ 117

Bakı .......................................................................................................... 118

Susmaq qızıldı ..................................................................................... 119

Az yazan oldum ................................................................................... 119

Bəlkə ........................................................................................................ 120

Nə deyim ................................................................................................ 121

Xatırladırsan ........................................................................................ 122

Baba dağı ............................................................................................... 123

Odlar yurdu .......................................................................................... 124

476

Yaylaq ...................................................................................................... 124

Dünya nəyə gərəkdir ........................................................................ 125

Dünya ...................................................................................................... 126

Daha bu dünyanın nəyi̇ yaxşıdı .................................................... 127

Dünyanın ............................................................................................... 128

Olmadı..................................................................................................... 129

Dağın zirvəsi ........................................................................................ 130

Canalı dağı ............................................................................................. 131

Anam Azərbaycan .............................................................................. 133

Hələ .......................................................................................................... 134

Bir kənd var .......................................................................................... 135

Cənnətdir dedi ..................................................................................... 136

Əhmədli .................................................................................................. 136

Təzəkənd ............................................................................................... 138

Nə gözəldi̇r seyr eləmək bunları ................................................. 139

Buynuz, bi̇r də Sumağallı ................................................................ 140

Sənəmi̇ qalıb? ....................................................................................... 141

Hamı onu qınadı ................................................................................. 142

Mənə deyi̇rlər ki̇ ................................................................................. 143

Unutqanlıq eləməyək ....................................................................... 143

Təbiətin hökmü .................................................................................. 144

Baharda meşələr çox gözəl olur .................................................. 145

Ki̇m qaçar .............................................................................................. 146

Novruzum mənim .............................................................................. 146

Yaylaqda ................................................................................................. 147

Armud ağacı ......................................................................................... 148

Haya gəlmərəm ................................................................................... 150

Dağkəli̇ .................................................................................................... 151

Hörmət elə ............................................................................................ 152

Ağaclar .................................................................................................... 153

Gəlir ......................................................................................................... 154

Qoca palıd .............................................................................................. 155

Qarağacdan əli̇ni̇ üz ........................................................................... 156

Həyat ....................................................................................................... 157

Vətən keşi̇yi̇ndə .................................................................................. 158

Tüfəng atanda ...................................................................................... 158

477

Ceyran ahı ............................................................................................. 159

Nahaqdan yazma ................................................................................ 160

Söyüd ....................................................................................................... 161

Söyüdlər ................................................................................................. 161

Gözəl günlərimiz ................................................................................ 162

A kəllər ................................................................................................... 163

Qoca palıd .............................................................................................. 164

Dünya ...................................................................................................... 164

Kənddə neçə qonşum vardır ......................................................... 165

Vətən daim gərəyimdi ...................................................................... 166

Hazıram .................................................................................................. 167

Mən olmasam da ................................................................................ 167

Şai̇r dərd çəkəndi̇r

Hər yerdə, hər zaman ....................................................................... 170

Kəskin ol ................................................................................................ 170

Ürəklər .................................................................................................... 171

Ömrünü görmədi̇n bi̇r gün əzabsız ............................................ 172

Dözəcəyəm hər əzaba ...................................................................... 173

Şai̇r dərd çəkəndi̇r ............................................................................. 173

Qədirsiz, qəbirsiz şair ...................................................................... 174

Bu dünyada ........................................................................................... 175

Tanıyır ..................................................................................................... 176

Qorxuram dağıla, vallah bu dünya .............................................. 177

Xoşuma gəlməyi̇r ................................................................................ 178

Düzgün olsun ....................................................................................... 178

Qardaş, sənə qısılmışam ................................................................. 179

Ürəyimdən gətirdim ......................................................................... 180

Əsl şai̇rlər .............................................................................................. 181

Tanıyırsan .............................................................................................. 182

Uzaq ol .................................................................................................... 183

Dünyamızı düz elə ............................................................................. 184

Yadına sal ............................................................................................... 184

Çox demişdir ........................................................................................ 186

Di̇ldə gəzi̇r hər bi̇ri̇ni̇n soyadı ....................................................... 187

Qartala döndüm .................................................................................. 188

478

Məni ......................................................................................................... 189

Mənim ağlım kəsəndən... ................................................................ 189

Hazıram .................................................................................................. 190

Xeyri̇yyəçi̇ və poli̇s ............................................................................. 191

Tələbə ..................................................................................................... 192

Ağrıma, ürəyi̇m ................................................................................... 193

Gecələr .................................................................................................... 193

Mən elə bi̇li̇rdi̇m ................................................................................. 194

Nəyə bənzədəsən... ............................................................................ 195

Qotur ....................................................................................................... 195

Yenə də ................................................................................................... 196

Haqqın yolu .......................................................................................... 196

Yazıq insan ............................................................................................ 197

Bax beləcə ............................................................................................. 197

Niyə hirslənirsən ................................................................................ 198

Bi̇r gün cəzasına çatar məki̇rlər ................................................... 198

Şahi̇di̇ olmuşam mən ........................................................................ 199

Söz ............................................................................................................ 200

Məni̇ səni̇n ki̇mi̇ tanıyan olmaz... ................................................. 200

Olmaz ...................................................................................................... 201

Kaş dünya üzündə yaranmayaydım ........................................... 201

Hayıf ......................................................................................................... 202

Gün olsun ............................................................................................... 202

Mənim adım ......................................................................................... 203

İnsanlara eti̇barım azalır ................................................................ 204

Hələ öz yeri̇ni̇ tutmayıbdır haqq ................................................. 204

Zalım oğlu ölmək bi̇lmi̇r, can vermir .......................................... 205

Saat ........................................................................................................... 206

Bi̇l ki̇, düzələcək hər düzəlməyən ............................................... 207

Yaxşı, pi̇s ................................................................................................. 207

Yaman harda olsa, yamandı ........................................................... 208

İstərəm ................................................................................................... 208

Bu dünya ................................................................................................ 209

Nadan elə nadandır ........................................................................... 210

Yaltaq ....................................................................................................... 210

Ürəyimin od püskürür gileyi ......................................................... 211

479

Səbi̇rli̇ ol ................................................................................................. 212

Ata məskənim ...................................................................................... 213

Görəsən .................................................................................................. 214

Köçürməli̇yəm... .................................................................................. 215

Yalan doğrudur, ancaq...................................................................... 215

Aman Allah, yamanların əli̇ndən ................................................. 216

Canım ...................................................................................................... 217

Dünya nərdtaxtadır  .......................................................................... 218

Ömrüm, günüm ................................................................................... 219

Qışdan o taya ........................................................................................ 220

Həyat ....................................................................................................... 221

Kim məni qarğayıb ............................................................................ 222

Şikayət .................................................................................................... 223

Çoxalıb .................................................................................................... 224

Gör ki̇mlərə qıydın... .......................................................................... 225

Cəmi ......................................................................................................... 226

Bir gün olar ........................................................................................... 226

Əvvəl, son .............................................................................................. 227

Qaydadır ................................................................................................. 227

Əsəb ......................................................................................................... 228

Nə var ki ................................................................................................. 228

Kim ki yaradır, qurur  ....................................................................... 230

Adam odur ............................................................................................ 230

Gərək ....................................................................................................... 231

Elə fi̇ki̇rli̇yəm ........................................................................................ 232

Ömür veri̇ləydi̇ .................................................................................... 232

Dünya ...................................................................................................... 233

Nədən ...................................................................................................... 234

Kimə deyim ........................................................................................... 234

Gül açar ................................................................................................... 235

Boranlı taleyi̇m .................................................................................... 235

Hara getdi̇ .............................................................................................. 236

Yoxdur ..................................................................................................... 237

Bi̇r şai̇rə .................................................................................................. 237

İstəyi̇rəm ................................................................................................ 238

Bəs ni̇yə .................................................................................................. 239

480

Çox bi̇li̇rsən, az danış ........................................................................ 239

Beləymi̇ş ................................................................................................. 241

Nadan zəmanəsi̇ ................................................................................. 241

Nəyi̇n bahasına olursa, olsun ........................................................ 242

Güləcəkmi̇ .............................................................................................. 243

Elə yol gedi̇rəm ................................................................................... 244

Nəyə gərək ............................................................................................ 244

Gözümün önünə ölümüm gəli̇r .................................................... 245

Bu aləmi̇ daşımasa ............................................................................. 246

Ağıl ........................................................................................................... 247

Düşüm ..................................................................................................... 247

Həsrəti̇ndəyəm.................................................................................... 248

Ölkələr görmüşəm ............................................................................. 248

İnsan bu dünyaya bi̇rcə yol gəli̇r .................................................. 249

Bəzi adamlar ........................................................................................ 250

Fikirlər .................................................................................................... 251

Meşələri̇n gi̇leyi̇................................................................................... 251

Özüməm ................................................................................................. 252

Demi̇rəm hələ ...................................................................................... 253

Nə çəkdi̇m, bi̇r Allah bi̇li̇r bu yolda ............................................. 254

Ürəyi̇m açıqdı ...................................................................................... 255

Mən onda deyərəm ........................................................................... 256

Bi̇r də ömür mənə verilsə... ............................................................ 256

Oxumaq .................................................................................................. 257

Mən necə adamam,bi̇lmək i̇stəsən... .......................................... 258

Xatırlayın məni̇ də ............................................................................. 259

Gün deyi̇l ................................................................................................ 260

Mən qova bi̇lmi̇rəm üstümdən çəni ........................................... 260

Köklənək ................................................................................................ 261

Deyi̇n, necə dözərəm... ..................................................................... 261

Heç ............................................................................................................ 262

Belə dərd olar ...................................................................................... 263

Görəndə .................................................................................................. 264

Qaraməli̇k .............................................................................................. 264

Ərməgan ................................................................................................ 265

Özün ver cəzasın, ulu təbiət... ....................................................... 266

481

Çoxdur bu dünyada  alçaq adamlar ............................................ 267

Qaloşlu .................................................................................................... 268

Uzaq olmuşam ..................................................................................... 269

Görməsən də,  gör .............................................................................. 270

Möcüzədi̇r... ........................................................................................... 271

Nadan ...................................................................................................... 272

Kimə desi̇n... ......................................................................................... 272

İndən belə.............................................................................................. 273

Yaxşıya dəyməsin... ............................................................................ 274

Bi̇r ağılsıza... .......................................................................................... 275

Bir ondan razıyam... .......................................................................... 276

Küsmə həyatdan ................................................................................. 277

Ömür ötdü, dövran keçdi̇ belə hey... ........................................... 278

Olmasa .................................................................................................... 278

Qoca dünya ........................................................................................... 279

Savad, ağıl .............................................................................................. 279

Qocalmaz dünyada, fani̇ dünyada ............................................... 280

Allah, mənə kömək ol ....................................................................... 281

Ömür ........................................................................................................ 282

Hər nəyəmsə, özüməm .................................................................... 283

Daşdan çıxdı çörəyi̇m ....................................................................... 283

Saçlarım ................................................................................................. 284

Vüqar rəmzi̇ olmuşam ...................................................................... 285

Ötən günləri̇m ..................................................................................... 286

Qardaş var ki̇... ..................................................................................... 286

İnsanlığın naxişı.................................................................................. 287

Uşaq böyüklüyü .................................................................................. 288

Haqqın, həqiqəti̇n öpdüm üzündən ........................................... 289

Məndədi̇r... ............................................................................................. 290

Belə yaşamağa öyrənmi̇şəm mən................................................ 290

Meşələr ................................................................................................... 292

Ağrıma, ürəyi̇m ................................................................................... 293

Dayandır................................................................................................. 293

Məni̇ bağışlayın... ................................................................................ 294

Sənə mi̇nnətdaram... ......................................................................... 295

Vətəni̇m olsun ..................................................................................... 295

482

Dünya, gözəl dünyadır ..................................................................... 296

Köçüb gedəcəyəm... ........................................................................... 297

Vallah, bu dünyanın bi̇r xatası var ............................................... 299

Həyat bi̇r ki̇tabdır... ............................................................................ 300

Olarmış... ................................................................................................ 301

Sərt baxımından ................................................................................. 302

Hərəni̇n bi̇r cürə dünyası vardır .................................................. 302

Günləri̇m ................................................................................................ 303

Yanıram, qardaş .................................................................................. 304

Adam var ki̇... ........................................................................................ 305

Gördüyünüz dünya deyil bu dünya ............................................. 306

Dünya malı bu dünyada qalandı .................................................. 307

Bu dünyada əli̇açıq olmuşam ........................................................ 308

Düzgünlük ............................................................................................. 309

Bi̇r ömür yaşadım... ........................................................................... 310

Təbiətim ................................................................................................. 310

Savad, ağıl .............................................................................................. 311

De ki ... ..................................................................................................... 311

Nə deyəsən bu vəfasız dövrana .................................................... 312

Nadanlara .............................................................................................. 313

Qışdan bi̇xəbər .................................................................................... 314

Ağrıma, ürəyi̇m ................................................................................... 315

Nəyə gərək... ......................................................................................... 316

Oğul var ki̇... .......................................................................................... 317

Harda qaldı ........................................................................................... 317

Bağışla, əlləri̇m... ................................................................................. 318

Sözləri̇n öndü ....................................................................................... 319

Qocalar.................................................................................................... 319

Nə ağır dərd i̇mi̇ş qocalıq dərdi̇ ................................................... 320

Hayıf, bu dünyanı tərk edəcəyəm ................................................ 321

Onda adamlar da belə deyi̇ldi̇ ....................................................... 322

Pis adam ................................................................................................. 323

Ağılsız adamın ağılsızlığı ................................................................ 324

İnsan olan .............................................................................................. 325

Nə vaxtlarım var i̇di̇ ........................................................................... 325

Dönmüşəm ............................................................................................ 326

483

Qocalırıq, ucalırıq............................................................................... 327

Gi̇leylənmədi̇m .................................................................................... 328

Qoy əbədi̇ yaşasın

Analar ...................................................................................................... 330

Qadınlar ................................................................................................. 330

Bu tanrı sarıdan gələn sevgi̇di̇r .................................................... 331

Yaşadıqca anlayırsan ........................................................................ 332

Füzuli̇ ....................................................................................................... 333

Azərbaycan qadını ............................................................................. 333

Xalqla nəfəs aldılar ............................................................................ 334

Dünyanın ən xoşbəxt i̇nsanlarıyıq .............................................. 335

Sözüm çoxdu ........................................................................................ 336

Böyük ürək ............................................................................................ 337

Ucaldım .................................................................................................. 338

Ana ........................................................................................................... 338

Həqi̇qətən, doğrudan ........................................................................ 339

Ana müqəddəsdi̇r, ana əzi̇zdi̇r ...................................................... 340

Ana ........................................................................................................... 341

Mikayıl müşfiqə .................................................................................. 341

Daha bundan gözəl nə var .............................................................. 342

Vətəndi ................................................................................................... 343

Olsun........................................................................................................ 343

Tez anlasan yaxşıdı ............................................................................ 344

Gözəldi̇r bu adət ................................................................................. 345

Cümə günü qəbri̇stana getmi̇şdi̇m.............................................. 346

Ana ölümü ............................................................................................. 347

Yollarım .................................................................................................. 347

Ölüm haqdır ......................................................................................... 348

Ana müqəddəslər müqəddəsidi̇ ................................................... 349

Övlad ........................................................................................................ 350

Can deyən qız ....................................................................................... 351

Mənim qızım ........................................................................................ 351

Sevimli yazıçıdır ................................................................................. 352

Doymaram............................................................................................. 353

Oxunarsan nəğmə ki̇mi̇ .................................................................... 354

484

Sən bi̇zi̇mləsən .................................................................................... 355

Atalar deyi̇b .......................................................................................... 356

Ürəkdən keçər ..................................................................................... 356

Ana dünyadı.......................................................................................... 357

Haqqa gözdür ...................................................................................... 358

Gecələr .................................................................................................... 359

Nurlu olanda ........................................................................................ 360

Dədə şəmşi̇r .......................................................................................... 361

Ustad aşıq şəmşi̇rə ............................................................................ 361

Analar ...................................................................................................... 362

Əsgərləri̇mi̇zə ...................................................................................... 362

Yaxşı adam yaxşıdı ............................................................................. 363

Hər vaxt şi̇ri̇n olub ............................................................................. 363

Bacım oğlunun toyu .......................................................................... 364

Vağzalı çal .............................................................................................. 365

Qoy oxusun ........................................................................................... 366

Sevi̇nər bu toyda gəli̇n köçəndə ................................................... 366

Övlad çəpərdi̇ ....................................................................................... 367

El qızına .................................................................................................. 368

Ömürdə şam yandıran ..................................................................... 369

Böyük yazıçı anara ............................................................................. 370

Ürək  ........................................................................................................ 371

Həmişə səfərdə, dai̇m yoldadı ...................................................... 371

Gücünə bələdəm ................................................................................. 372

Bəlli oldu ................................................................................................ 373

Mən halal çörəyəm ............................................................................ 374

Kəndçi ..................................................................................................... 375

Qi̇smət ..................................................................................................... 375

Uşaq ......................................................................................................... 376

Günlər ola .............................................................................................. 376

Qadın tanıyıram .................................................................................. 377

Bir sənətkar ömrü ............................................................................. 378

İsmayıllı – Lahıc yolu ........................................................................ 379

Sürücü Şahin İmaməli̇yevə............................................................. 380

Əsl cənnət .............................................................................................. 381

Mövsüm quşları .................................................................................. 382

485

Bərəkətli, sünbüllüdür ..................................................................... 382

Duyubdu səni  ...................................................................................... 383

Şahlıq yağır anaların üzündən...................................................... 384

Qoy əbədi yaşasın .............................................................................. 385

Yurdumuzun müdrik oğlu .............................................................. 386

Yaşa sən .................................................................................................. 387

Vətəni̇ çal, oxu...................................................................................... 388

Min şükür .............................................................................................. 389

Zəhmət i̇lə doldun yaşa ................................................................... 389

Halallıq di̇yarı  ..................................................................................... 390

Qızımın ad günüdü  ........................................................................... 391

İki̇ bacın var  ......................................................................................... 392

Anadır düzlükdə tək bi̇rcə xi̇lqət ................................................. 393

Gülzadə bacıma  .................................................................................. 393

Əmi̇m qızı səlmi̇ bacıya  ................................................................... 394

Görmədi̇ gözlər səni̇ .......................................................................... 396

Şair dostum Daşdəmi̇r Zülfüqarova ........................................... 397

Görüşəri̇k bu yaz da .......................................................................... 398

İsmayıllımdı .......................................................................................... 398

Oxu, dağlar qızı  .................................................................................. 399

Dünyam məni̇m  ................................................................................. 400

Anamı çağırın....................................................................................... 401

Anam ....................................................................................................... 402

Sarı gəli̇n - Azərbaycan-Türk gəli̇ni̇  ........................................... 403

Bi̇r ana dogan ....................................................................................... 404

Gözəl müğənni̇mi̇z Xumar Qədi̇movaya ................................... 405

Özünə oxşayan  ................................................................................... 406

Yeni̇dən bi̇tərdi̇m  ............................................................................... 406

İnsan ömrü ........................................................................................... 407

Əmək  ...................................................................................................... 407

Bayraq meydanı .................................................................................. 407

Quşlar ...................................................................................................... 408

Ana qartal .............................................................................................. 408

Öyündüm Şahdağ i̇lə ......................................................................... 409

Təbi̇ət dostumdu ................................................................................ 410

“Talıstan”ı bi̇r ni̇şanə, i̇z qoydu ..................................................... 410

486

Şai̇r dostum zəli̇mxana .................................................................... 411

Ürək kölgəni̇zdə... ............................................................................... 412

Çi̇nar ........................................................................................................ 413

Gözəldi̇r .................................................................................................. 414

Ömrün baharı ...................................................................................... 414

Apardı ..................................................................................................... 415

Dağ çayı .................................................................................................. 416

Meşə ......................................................................................................... 416

Kərəmi̇n oğlu ....................................................................................... 417

Təbi̇ət nə gözəl olur .......................................................................... 419

Avdı qoşqara ........................................................................................ 419

Bahar gəli̇r ............................................................................................ 420

Dağ çayı .................................................................................................. 421

Ondadır .................................................................................................. 422

Gözəldi̇r .................................................................................................. 423

Məni̇m gözəl kəndi̇m ........................................................................ 423

Buynuz .................................................................................................... 424

Qızılağacım  .......................................................................................... 425

Bahar günəşi̇ ........................................................................................ 425

Böyük məhəbbət ................................................................................ 426

Unudulmaz zəhməti̇ .......................................................................... 426

Bulaq ....................................................................................................... 427

Buynuzun .............................................................................................. 428

Məni̇m göyçay çayım ........................................................................ 429

Günəşdən deyək ................................................................................. 430

Gi̇rdi̇mançay ......................................................................................... 430

Baxtdan endi bir ömür ..................................................................... 432

Pöhrə ....................................................................................................... 433

Kəndim ................................................................................................... 433

Gözəlləşən həyat................................................................................. 434

Bir bağban olasan .............................................................................. 434

Xoş gördük ............................................................................................ 435

Mahir səyyada döndüm ................................................................... 436

Bizə nə deyir ........................................................................................ 437

Ana kəndim........................................................................................... 438

Çi̇çək ətri̇ ................................................................................................ 439

487

Bi̇r i̇stəyi̇m, muradım var ................................................................ 439

Mavi göyə bax  ..................................................................................... 440

Göyçay çayı ........................................................................................... 441

Bu dünya ................................................................................................ 442

Azərbaycan bayrağı ........................................................................... 442

Həqi̇qət olub ......................................................................................... 443

Məni̇m ömür yolumun ..................................................................... 444

Tükənməz həvəs ................................................................................. 445

Zi̇rvə ......................................................................................................... 446

Gülən günüm ........................................................................................ 446

Bülbül ...................................................................................................... 447

Gərəkdi̇ ................................................................................................... 448

Kəndimə ................................................................................................. 449

Zirvəli dağa ........................................................................................... 449

Ana vətən ............................................................................................... 450

İsmayıllı .................................................................................................. 451

Ana kəndimdə ..................................................................................... 452

Qeyrətli oğluyam Azərbaycanın ................................................... 452

Ellər, ay ellər ......................................................................................... 453

O mənimdir, mən onun .................................................................... 454

Ata yurdu ............................................................................................... 455

Cənnətməkan ....................................................................................... 456

Bulaq ....................................................................................................... 457

Dünyada ................................................................................................. 457

Bu torpaq elə əziz .............................................................................. 458

İş iş olanda ............................................................................................ 459

Duyğu ...................................................................................................... 460

Getdi kəndimizdən Zakirin oğlu .................................................. 460

Bir dil göstərin mənə ........................................................................ 461

Ən gözəl xalq ........................................................................................ 462

Doyunca ................................................................................................. 463

Mənim sədəfli sazım ......................................................................... 464

Yaşa, ey dünyam.................................................................................. 465

Bu dövran, bu çağ ............................................................................... 465

Yelmar oğlu Rza idi  ........................................................................... 466

Sərin meşə ............................................................................................. 467

Bənövşə .................................................................................................. 467

Bahar ....................................................................................................... 468

Uca dağlar üzün ağı ........................................................................... 469

Dərin dərə ............................................................................................. 469

Cavan ömür ........................................................................................... 470

Dünyasıdır ............................................................................................. 471~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Çapa imzalanmışdır: 11. 12. 2015. 

Formatı: 60х84 1/16. Həcmi: 30,5 ç. v. 

Sifariş 11. Tiraj 300. 

«

Təknur

» MMC-nin mətbəəsində 

hazır elektron variantdan çap olunmuşdur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mətbəənin direktoru:

 Ələkbər Məmmədov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mətbəə kitabın məzmununa və orfoqrafiyasına  

görə heç bir cavabdehlik daşımır!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ünvan:

 Bakı ş. , Qanlı Gölün Qərb Sahili, 4Telefon: 408-18-30
?


ingiz-mmmdov---shif-3.html

ingiz-mmmdov---shif-34.html

ingiz-mmmdov---shif-39.html

ingiz-mmmdov---shif-43.html

ingiz-mmmdov---shif-48.html