1 2 3
       Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.

       Harcın ödenmesi:

      

Madde 57 –

İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

       Konu:

      

Madde 58 –

Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

 

       Mükellef:

      

Madde 59 –

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine çalışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir.

       Harcın tarifesi:

      

Madde 60 – (Değişik: 30/12/2004-5281/20 md.)

       Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 YTL’den az; 800 YTL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.  

       Mükellefiyet dönemi ve harcın ödenmesi:

      

Madde 61 –

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.

       Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.

       Adi ortaklıklarda harcın muhatabı:

      

Madde 62 –

Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alınır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaynak Suları Harcı

       Konu:

      

Madde 63 –

Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.(1)

       Mükellef:

      

Madde 64 –

Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.

       Tarife:

      

Madde 65 –

Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.

       


       Harcın ödenmesi:

      

Madde 66 –

Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tellallık Harcı

       Konu:

      

Madde 67 –

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsüllerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

       Mükellef:

      

Madde 68 –

Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler.

 

 ——————————

(1)  Bu maddeye; 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, “kaynak sularının“ ibaresinden sonra gelmek üzere “işlenmiş sular dahil) ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

       Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

       Matrah:

      

Madde 69 –

Telallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayri safi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.

       Nispet:

      

Madde 70 –

Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100 Yeni Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.(1)

       Harcın ödenmesi:

      

Madde 71 –

Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.

ALTINCI BÖLÜM

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

       Konu:

      

Madde 72 –

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilenmezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.

      

(Ek fıkra: 4/12/1985 - 3239/120 md.)

2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.

       Mükellef:

      

Madde 73 –

Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.

       Tarife:

      

Madde 74 –

Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.

 


       Harcın ödenmesi :

      

Madde 75 –

Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

       Konu:

      

Madde 76 –

Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.

——————————

(1)   30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddede yer alan "500.000 lirayı" ibaresi,  "100 Yeni Türk Lirasını" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

       Harcın tarifesi:

      

Madde 77 –

Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin belediyelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır.

 


       Harcın ödeme şekli:

      

Madde 78 –

Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.

 

MÜKERRER YEDİNCİ BÖLÜM

Bina İnşaat Harcı

 

       Konu, vergiyi doğuran olay:

      

Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

       Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.

       Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının dağiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.

       İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

       Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.

       Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

       İstisnalar:

      

Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

       Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

       a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

       b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,

        c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı,

       d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

       e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

       f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

       g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

       h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

       i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

       j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olupda İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

       Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

       Mükellef:

      

Ek Madde 3 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

       Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder.

       İnşaata ruhsatsız başlanılmasından mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır.

       Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.

       Matrah:

      

Ek Madde 4 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

       Bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümleridir.

       Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat dahil edilir.

       İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir.

       Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.

       Harcın ödenmesi ve yeri:

      

Ek Madde 5 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

       Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir.

       İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.

       Tarife:

      

Ek Madde 6 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

       Bina inşaat harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır.

      

      

(Değişik tarife: 30/12/2004-5281/25 md.)

                                                                

 

                                                              
Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

İKİNCİ KISIM - Kanun Numarası : 2464

səhifə2/3
tarix02.11.2017
ölçüsü263.72 Kb.

İKİNCİ KISIM

Belediye Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Temizleme ve Aydınlatma Harcı

 

      

Madde 45 - 51 – (Mülga: 4/12/1985 - 3239/142 md.)

       Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşgal Harcı

 

       Konu:

      

Madde 52 –

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:

      1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,

       2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,

       3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç)

       Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.

      

(Ek fıkra: 3/3/2004 – 5101/3 md.)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin birinci fıkrada bahsi geçen yerlerde satışına izin verilmez.

       Mükellef:

      

Madde 53 –

İşgal Harcını, işgali harca tabi yerleri 52 nci maddede yazılı maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.

       İstisnalar:

      

Madde 54 –

Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından müstesnadır.

       1. Genel ve katma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,

       2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri.

       Matrah:

      

Madde 55 –

İşgal Harcının matrahı 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi, 3 üncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir.

       Harcın tarifesi:

      

Madde 56 –

İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.

 


 

 

(Değişik Tarife: 30/12/2004-5281/19 md.)Harcın Tutarı (YTL)En azEn çok1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde:

 

0,5


 

2,5


2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına:

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına:


 

 


0,5

2,5

     1

     5

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde;   

a) Her taşıttan beher saat için:

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:


 

0,25

1,25

    0,5

    2,5


(Değişik tarife: 30/12/2004-5281/21 md.)

 


Harcın Tutarı (YTL)En azEn çok1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına)           

0,01 

0,03

1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre)             

0,005   

0,015

 

(Değişik tarife: 30/12/2004-5281/23 md.)

 


Harcın Tutarı (YTL)En azEn çokHayvanın cinsi:

a) Küçükbaş 

1


 

3


b) Büyükbaş

2,5

7,5


 

(Değişik tarife: 30/12/2004-5281/24 md.)

 


Harcın Tutarı (YTL)En azEn çoka) Tartı ağırlıklarının her birinden

0,5

1,5

b) Uzunluk ölçülerinin her birinden

0,5

1,5

c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden

1

3

d) El terazilerinden

2

6

e) Normal masa terazilerinden

3

9

f) Otomatik (ibreli) terazilerden

4

12

g) Elektronik terazilerden                                     

5

15

h) Kantar ve basküllerden                                    

10

30

1. Konut İnşaatı:m² başına (YTL)İnşaat AlanıEn azEn çoka) 100 m² ye kadar

0,50

1,5

b) 101-120 m²

1

3

c) 121-150 m²

1,5

4,5

d) 151-200 m²

2

6

e) 200 m2’den yukarı

2,50

7,5

2. İşyeri İnşaatı: 

m² başına (YTL)İnşaat alanıEn azEn çoka) 25 m² ye kadar

2

6

b) 26-50 m²

3

9

c) 51-100 m²

4

12

d) 100 m2’den yukarı

5

15
?


kavram-olarak-kapitalizm-8.html

kavramlar-------ale.html

kavramsaldirilitendemokra.html

kawano-never-explained.html

kay-61-ders-okuma-ortayl-.html