©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

KİTABDA İXTİSARLA VERİLMİŞ - Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1 noyabr 2004-cü il tarixli 816...


KİTABDA İXTİSARLA VERİLMİŞ ADLAR 

 

ADDT  - Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 

DDT  


Dövlət Dram Teatrı 

ADADT - 

Azərbaycan Dövlət Akademik Dram  Teatrı 

AMDT 

- Akademik Milli Dram Teatrı MDT   

-   Milli Dram Teatrı 

DAT  Dövlət Azərbaycan Teatrı ADOBT - 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet  Teatrı 

OBT   

- Opera və Balet Teatrı ADMKT - 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya      Teatrı 

MKT   

- Musiqili Komediya Teatrı DMDT - 

Dövlət Musiqili Dram Teatrı 

GTT  Gənc Tamaşaçılar Teatrı ADKT  

- Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı 

DKT  Dövlət Kukla Teatrı TDTDT 

- Tiflis Dövlət Türk Dram Teatrı 

TDAT  

- Tifilis Dövlət Azərbycn Teatrı İDADT - 

İrəvan Dövlət Azərbycan Dram Tetrı 

ATD  Aşqabad Türk Dramı ADAT  

- Aşqabad Dövlət Azərbycan Teatrı 

ADRDT - 

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 

RDT   

- Rus Dram Teatrı BATTTT - 

Bakı Azad Türk Tənqid və Təbliğ Teatrı 

TTT  Tənqid və Təbliğ Teatrı  

BTikT  


- Bakı Türk İşçi və kəndli Teatrı 

BTİT  


- Bakı Türk İşçi Teatrı 

TİT  


Türk 


İşçi Teatrı 

KST   


- Kolxoz və Sovxoz Teatrı 

ADTİ  


- Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutu 

ADİİ  


Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu 

ADİU  

- Azərbaycan Dövlət İncəsənət   Universiteti 

ADMİ  


- Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 

  İncəsənət Universiteti 

ADK  

- Azərbaycan Dövlət konservatoriyası BTIN  

- Bakı Teatr Məktəbi (Texnikumu) 

BININ  

-  Bakı Musiqi Məktəbi ADF  

Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası SSRİ   

- Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı 

SSR   

- Sovet Sosialist Respublikası RSFSR 

- Rusiya Sovet Federativ Sosialist 

  Respublikası 

ZSFSR 


- Zaqafqaziya Sovet Federativ 

  Sosialist Respublikası 

AEA  Azərbaycan Elmlər Akademiyası MEA   

- Milli Elmlər Akademiyası ATC  

Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti  

* * * 


QEYD

: "Türk" sözü ilə başlayan dəstələrin və teatrların (məsələn, "Türk Dövlət Dram 

Teatrı") adlarının hamısında həmin kəlmə "Azərbaycan" kimi oxunmalıdır. 

 

  

TÖVSİYƏ   OLUNAN   ƏDƏBİYYAT  Xalq teatrına aid 

 

Elçin

. El-oba oyunu, xalq tamaşaları. - Bakı, İşıq, 1984. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

. Azərbaycanda teatr ("Seçilmiş  əsərləri"nin I cildində). - 

Bakı, Azərnəşr, 1970, s. 414 - 429. Əli Sultanlı

. Xalq dramı  və dini dramlar. ("Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı 

tarixindən" kitabında). - Bakı, Azərnəşr, 1964, s. 20 - 70. İlham Rəhimli

. Xalq oyun-tamaşaları. - Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002. 

Mahmud Allahverdiyev

. Azərbaycan xalq teatrı tarixi. - Bakı, Maarif, 1978. 

Mahmud Allahverdiyev

. Qaravəlli tamaşaları. - Bakı, İşıq, 1976. 

Məmməd Arif

. Azərbaycan xalq teatrı. (Ədibin seçilmiş  əsərlərinin III cildində). - Bakı, 

Elm, 1970, s. 49 - 63. 

 

Teatr tarixinə aid 

 

Abbas Hacıyev

. Tiflis Azərbaycan Teatrı. - Bakı, İşıq, 1984. Ağakərim Şərifov

. Azərbaycan türk teatrı tarixi. - Bakı, "Elm və həyat", 2000. 

Qulam Məmmədli

. Azərbaycan teatrının salnaməsi (1850 - 1920). - Bakı, Azərnəşr, 1975. 

Qulam Məmmədli.

 Azərbaycan teatrının salnaməsi (1920 - 1930). - Bakı, Yazıçı, 1983. 

Azər Sarabski

. Azərbaycan musiqi teatrının yaranması  və inkişafı (1917-ci ilə  qədər). - 

Bakı, AEA-nm nəşri, 1964 (rus dilində). Bağır Bağırov

. 60 il xalqın xidmətində. - Bakı, İşıq, 1981. 

Cabir Səfərov və Adil Babayev.

 Şərəfli yol. - Bakı, Azərnəşr, 1974. 

Cəfər Cəfərov

. Azərbaycan Dram Teatrı. - Bakı, Azərnəşr, 1959. 

Cəfər Cəfərov

. Azərbaycan Teatrı. - Bakı, 1974. 

Ədilə Əliyeva. Azərbaycan teatrı 100 ildə. - Bakı, Azərnəşr, 1974 (rus dilində). Əfrasiyab Bədəlbəyli və Qubad Qasımov

. Mirzə  Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan 

Dövlət Opera və Balet Teatrı. - Moskva, 1959 (rus dilində). Əli Xəlilov.

 Naxçıvan teatrının tarixi. - Bakı, ATC, 1964. 

İ.Cahangirov

. Azərbaycan Dövvlət Bədaye Teatrosu. -Bakı, 1932. 

İlham Rəhimli

. Akademik Milli Dram Teatrı. - Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002. 

İlham Rəhimli

. Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı. - Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002. 

İlham Rəhimli.

 Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı. - Bakı, Nağıl evi, 2002. 

İlham Rəhimli.

 Füzuli meydanında sənət məbədi. - Bakı, Sabah, 1997. 

İlham Rəhimli.

 Üç əsrin yüz otuz ili. - Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002. 

İlham Rəhimli

. Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı. - Bakı, Qapp-Poüqraf, 2002. 

İnqilab Kərimov

. Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri. - Bakı, Maarif, 

2002. 


İnqilab Kərimov

. Sovet Azərbaycanının Gənclər Teatrı. - Bam, Elm, 1969. 

İnqilab   Kərimov

.   Şuşa  Ağdam   teatrı.   -  Bakı,   Elm, 2001. 

Sabir Rzayev

. Ermənistanda Azərbaycan teatrı. - Bakı, ETC, 1963 (rus dilində). 

Seyfulla Əmirov.

 Güldürərək düşündürən teatr. - Bakı, İşıq, 1977. 

Soltan Dadaşov

. Mirzə Fətəli Axundzadə adına Lenin ordenli Azərbaycan Opera və Balet 

Teatrının əlli illiyi. - Bakı, Azərnəşr, 1958. Şövkət Məmmədoa

. Azərbaycan musiqili teatrının inkişaf yolları. - Moskva, "Musiqi", 1981 

(rus dilində). Yaqub Əlioğlu.

 Şuşa teatrı. - Bakı, Nasir, 2001. 

Valentin Boquslavski

. Zəngin mənəviyyat uğrunda. - Bakı, Yazıçı, 1981 (rus dilində). 

 

 Teatrın nəzəriyyəsinə, estetikasma və poetikasma aid 

 

 Adilə Səfərova

. Teatr və zaman. - Bakı, Elm, 1971 (rus dilində). 

İlham Rəhimli.

 Azərbaycan milli teatrının poetikası. - Bakı. Qapp-Poliqraf, 2002. 

İsrafil  İsrafilov

. Azərbaycan milli rejissor sənətinin poetikası. - Bakı, Elm və  "İsmayıl" 

NPM, 2001. İsrafil İsrafilov

. Ədil İsgəndərov teatrı. - Bakı, Mar-Print, 2001. 

İsrafil İsrafilov

. Mehdi Məmmədovun rejissor sənəti. - Bakı, Mars-Print, 2002. 

İsrafil   İsrafilov

.   Zaman.   Rejissor. Poetika. - Bakı, Mars-Print, 1999. 

Leyla  Şıxlinskaya

. Azərbaycan baletinin əfsanəsinin xoreoqrafik naxışları. -Bakı, 

"Azərbaycan", 1966 (rus dilində). Rəsmiyyə Mustafayeva

. Tərcümə əsərləri və milli teatr estetikası. - Bakı, Nurlan, 2003. 

 

 Teatrın tarixinə, nəzəriyyəsinə, drarnaturgiyaya aid məqalələr, portretlər, müsahibələr və monoqrafiyalar topluları 

 

Adilə İsmayılova

. Azərbaycan qadınları səhnədə. - Bakı, İşıq, 1977. Atababa Hacıbabayev

. İki cəbhənin əsgərləri. - Bakı,İşıq, 1988. 

Cəfər Cəfərov

. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə - Bakı, Azərnəşr, 1968. 

Cəfər Cəfərov

. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə - Bakı, Azərnəşr, 1970 (rus dilində). 

Xəlil  İbrahim

.  Daşdan  keçn  istiqlal.  - Bakı,  Yazıçı,1993. 

Mehdi   Məmmədov

.   Teatr   düşüncələri.   -   Bakı,   İşıq,1967. 

Mehdi Məmmədov

. Teatrlar. Aktyorlar. Tamaşalar. - Bakı, Azərnəşr, 1966. 

Səhnədən keçən yollar (aftobioqrafik xatirələr), - Bakı, Yazıçı, 1983. 

Unudulmaz səhnə xadimləri. (Tərtibçi Atababa Hacıbabayev). - Bakı, Yazıçı, 1981. 

Yaşar  Qarayev

.   Səhnəmiz  və  müasirlərimiz.  -  Bakı,Azərnəşr, 1972. 

Yaqub Əlioğlu

. Özləri səhnədə görünməyənlər. - Bakı, İşıq, 1998. 

Yaqub Əlioğlu

. Rejissorlarla üz-üzə. - Bakı, Araz, 1999. Yaqub Əlioğlu. Sənətdə izi olanlar. 

- Bakı, Nasir, 2000. 

  

 

Dramaturq və teatr mövzusunda  

Cabir Səfərov

. Teatr və dramaturgiya. - Bakı, Yazıçı,1982. 

Ədilə Əliyeva

. Mirzə Fətəli Axundzadə və teatr. - Bäki.AEA-nm nəşri, 1960. 

Ədilə Əliyeva

. Nəcəf bəy Vəzirov və teatr. - Bakı, Azər-nəşr, 1967 (rus dilində). 

Ədilə  Əliyeva

. Rus dramaturgiyası Azərbaycan səhnə-sində. - Bakı, Azərnəşr, 1958 (rus 

dilində). İlham  Rəhimli

.  Dramaturgiya və  teatr.  - Bakı,   İşıq,1984. 

İnqilab  Kərimov

. Abdulla Şaiq və teatr. - Bakı, ATC,1961. 

İnqilab Kərimov

. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və teatr. - Bakı,Elm, 1975. 

İnqilab Kərimov

. Nəriman Nərimanov və teatr. - Bakı,Elm, 1983. 

İsmayıl  Dağıstanlı

.  Cəfər Cabbarlv və teatr. - Bakı, ADU-nun nəşriyyatı, 1960. 

Rahib Hüseynov

. Cəfər Cabbarlının tarixi dramlarının səhnə  təcəssümü. - Bakı, Maarif, 

1971. 


Rahib Hüseynov

. Cəfər Cabbarlı və teatrda müasirlik problemi. - Bakı, Maarif, 1968. 

Məmmədşah Atayev

. Cəlil Məmmədquluzadənin  əsərlə-rinin səhnə taleyi. - Bakı,  İşıq, 

1991. 


Tamila Təhmasib

. Hüseyn Cavid və teatr. - Bakı, İşıq,1988. 

Timuçin Əfəndiyev

. Cavidin ideyalar aləmi. - Bakı, Yazıçı, 1985. 

Timuçin Əfəndiyev

. Cəfər Cabbarlının romantik dramları. - Bakı, ADMİU-nun nəşri, 1999. 

  

Bəstəkar və teatr mövzusunda 

 

Cülyetta Cəbrayılbəyli

. Zülfüqar bəy Hacıbəyov. - Bakı, İşıq, 1985. 

Elmira Abbasova.

 Üzeyir Hacıbəovun "Koroğlu" operası. - Bakı, Azərnəşr, 1966 (rus 

dilində). Elmira Abbasova

. Üzeyir Hacıbəyovun operaları  və musiqili komediyaları. - Bakı, AEA-

nm nəşri, 1966 (rus dilində). Rəna Fərhadova

. Qara Qarayevin baletləri. - Bakı, Elm, 1970. 

Sabir Kərimov

. Niyazi. - Bakı, Yazıçı, 1982. 

Vidadi Xəlilov. Süleyman Ələsgərov

. - Bakı, İşıq, 1989. 

 

 Rəssam və teatr mövzusunda 

 

Əzim  Əzimzadənin və Rüstəm Mustafayevin teatr işləri. Kataloq. - Bakı, ATC, 1962 (rus dilində). 

Dilarə Səfərəliyeva

. Bədurə Əfqanlı. - Bakı, İşıq, 1986. 

N

.Mikiaşevskaya

. Azərbaycanın xalq rəssamı Sergey Yefimenko. - Bakı, ATC, 1962 (rus 

dilində). 

 

Monoqrafiyalar 

 

Abbasmirzə  Şərifzadə (həyatı, yaradıcılığı  və faliyyətinə aid sənədlər toplusu). Tərtibçi Qulam Məmmədli

 - Bakı, İşıq, 1985. 

Adil Babayev

. Ağahüseyn Cavadov. - Bakı, İşıq, 1976. 

Adil Babayev

. Leyla Bədirbəyli. - Bakı, Azərnəşr, 1970. 

Adil Babayev

. Lütfəli Abdullayev. - Bakı, ATC, 1966. 

Adilə İsgəndərova

. Mərziyə Davudova. - Bakı, Elm, 1978. 

Adilə İsmayılova

. Əli Qurbanov. - Bakı, ATC, 1962. 

Adilə İsmayılova

. Nehrəmli qız. - Bakı, İşıq, 1985. 

Adilə İsmayılova

. Nəsibə Zeynalova. - Bakı, ATC, 1966. 

Ağaxan Salmanov

. Varis. - Bakı, 2003. 

Altay Məmmədov

 və Alp Ağamirov. Ələkbər Seyfi. - Bakı, İşıq, 1976. 

Altay Məmmədov

. Əşrəf Yusifzadə. - Bakı, Azərnəşr, 1974. 

Anar Bürcəliyev

. Əsl el adamı. - Bakı, Günəş, 1998. 

Atababa Hacıbabayev

. Rza Əfqanlı. - Bakı, İşıq, 1978. 

Azad Dadaşov

. Möhsün Sənani. - Bakı, Yazıçı, 1981. 

Cabir Səfərov

. Hacıağa Abbasov. - Bakı, Azərnəşr, 1963. 

Cabir Səfərov

. İbrahim İsfahanlı. - Bakı, İşıq, 1985. 

Cahangir Zeynalov

 (həyat və yaradıcılığı haqqında sənədlər). Tərtibçi Qulam Məmmədli. - 

Bakı, Azərnəşr, 1968. Cəfər Cəfərov

. Həqiqət Rzayeva. - Bakı, ATC, 1957. 

Cəfər Cəfərov

. Rejissor sənəti. - Bakı, Azərnəşr, 1969 (rus dilində). 

Cəlal Məmmədov

. Azərbaycan SSR xalq artisti Ələsgər Ələkbərov. - Bakı, ATC, 1960. 

Cəlal Məmmədov

. Ədil İsgəndərov. - Bara, Azərnəşr, 1949. 

Cəlal Məmmədov

. Mərziyə Davudova. - Bakı, Azərnəşr, 

1949. 


Cəlal Məmmədov

. Rza Təhmasib. - Bakı, ATC, 1966. 

Danil Danilov

. Şövkət Məmmədova. - Bakı, İşıq, 1976 (rus dilində). 

D.Minkeviç

. Ədil İsgəndərov. - Bakı, ATC, 1964. 

Elmira Əliyeva

. İsmayıl Dağıstanlı. - Bakı, İşıq, 1978. 

Emin Şeyxzadə

. Sidqi Ruhulla. - Bakı, İşıq, 1978 (rus dilində). 

Ədilə Əliyeva

. Ələsgər Şərifov. - Bakı, Azərnəşr, 1974. 

Ədilə Əliyeva

. Hüseyn Ərəblinski. - Bakı, Elm, 1981.(rus dilində). 

Ədilə Əliyeva

. Ülvi Rəcəb. - Bakı, Azərnəşr, 1962. 

Əflatun Nemətzadə

. İsmayıl Dağıstanlı. - Bakı, İşıq, 1984. 

Əliheydər Ələkbərov

. Sonna Hacıyeva. - Bakı, ATC, 1959. 

Əli vəkiİ

. Əli Şahsabahh. - İrəvan, ETC, 1973. 

Flora Xəlilzadə

. Bu mənim tale yolum. - Bakı, 1999. 

Fatma Həsənqızı

. Məhluqə Sadıqova. - Bakı, İşıq, 1981. 

Hüseyn  Ərəblinski

 (aktyorun həyat və yaradıcılığına da-ir sənədlər məcmuəsi). Tərtibçi 

Qulam Məmmədli. - Bam, Azərnəşr, 1967. H. Cümşüdlü

. Mirmahmud kazıiovski. - Bakı, Azərnəşr, 1972. 

İlham Rəhimli

. Aktyora oxşamyan adam. - Bakı, Gü-nəş, 2000. 

İlham Rəhinüi

. Aktyor ömrünün dolaylan. - Bam, İsınayal, 1998. 

İlham Rəhimli

. Ağasadıq Gəraybəyli. - Bara, İşıq, 1979. 

İlham Rəhimli

. Həzin ömrün nağılı. - Bakı, Çaşıoğlü, 2004. 

İlham Rəhimli

. Kəsişən paralellər. - Bakı, Çaşıoğlu, 2004. 

İlham Rəhimü

. Səhnəmizin fədailəri. - Bakı, Qapp-Poliqraf, 2002. 

İlham Rəhimli

. Sənətdə keçən ömür. — Bakı, Gənclik, 1990. 

İlham Rəhimli

. Sənət vurğunu. - Bakı, Bilik, 1978. 

İlham Rəhimli

. Səyavuş Aslan. - Bakı, İşıq, 1985. 

Qeybulla Rəsulov və Mustafa Mərdanov

. İsmayıl Dağıstanlı. - Bakı, ATC, 1957. 

Qənimət Əlisaoğlu.

 Ömrün zirvəsi. - Bakı, Araz, 2000. 

Qubad Qasımov

. Hüseynqulu Sarabski (həyat və yaradı-cıhğı). - Bakı, Elm, 1980. 

Leyla Şıxlinskaya

. Şahzadələr yuxuma girir. - Bakı, "Azərbaycan", 1997 (rus dilində). 

Mahmud Allahverdiyev

. Ələsgər Ələkbərov. - Bakı, Elm, 1972. 

Mahmud Allahverdiyev

. Mirzağa Əliyev. - Bakı, İşıq, 1988. 

Mehdi Məmmədov

. Aleksandr Tuqanov. - Bakı, Azərnəşr, 1971 (rus dilində). 

Mehdi Məmmədov

. Hüseyn Ərəblinski. - Bakı, Azərnəşr, 1973. 

Mehdi Məmmədov

. Onun sənət ulduzu. - Bakı, İşıq, 1983. 

Məmməd Cəfər Cəfərov

. Sidqi Ruhulla. - BəkI, Azənəşr, 1956. 

Məmmədşah Atayev.

 Həsənağa Salayev. - Bakı, Azərnəşr, 1974. 

Nailə Rəhimbəyli

. Sənətdə ömür. - Bakı, Adiloğlu, 2002 (rus dilində). 

Nizaməddin Şəmsizadə

. Hıçqıran gülüşlər. - Bakı, Ozan, 2002. 

Rafiq Atakişiyev

. Dialoqlar... Monoloqlar... Portret cizgi-ləri. - Bakı, "Azərbaycan", 1997. 

Rafiq Səməndər

. İlham Namiq Kamal. - Bakı, Azərbaycan, 1998. 

Rafiq Səməndər

. Ömrün 60 pərdəsi. - Bakı, Bayatı, 1995. 

Rəhilə Soltanqızı

. Bir ömürlük xatirə və ya... - Bakı, ATIN, 1997. 

Rəşid Qazıbəyov

 və Cəlil Vəzirov. İbrahim Həmzəyev. - Bakı, İşıq, 1982. 

Sabit Rəhman

. Hüseyn Ərəblinski. - Bakı, Azərnəşr, 1949. 

Sevda Əlibəyli

. Tanrısı haqq olan aşiq. - Bakı, Adiloğ-lu, 2004. 

Solmina Dadaşova.

 Rejissor Soltan Dadaşovun yaradıcı-lıq yolu. - Bakı, Gənclik, 1995 (rus 

dilində). Soltan Dadaşov

. Xalq artisti Hüseynağa Hacıbababəyov. - Bakı, ATC, 1958. 

Tələt Əyyubov

. Mərziyə Davudova. - Bakı, ATC, 1961. 

Tofiq Abdin

. Bəşir Səfəroğlu. - Bakı, İşıq, 1986. 

Tofiq Kazımov

. Kazım Ziya. - Bakı, Azərnəşr, 1968. 

Tofiq Kazımov

. İsmayıl Osmanlı. - Bakı, ATC, 1974. 

Tofiq Kazımov

. Məmmədəli Vəlixanlı. - Bakı, ATC, 1961. 

Ülvi Vahidoğlu

. Aktyorun tale ləpirləri. - BəkI, Tural-Ə, 2001. 

Zəfər Nemətov və Tofiq Kazımov

. Əliağa Ağayev. - Ba-kI, İşıq, 1978. 

Zarema İsgəndərova və E.kamenetskaya

. - Bakı, İşıq, 1970 (rus dilində). 

  

Sənətkarların xatirələri  

Abbasmirzə Şərifzadə haqqında xatirələr. - Bakı, ATC, 1963. Aleksandr Tuqanov.

 Teatr xatirələri. - Bakı,Yazıçı, 1980. 

Barat Şəkinskaya

. Xatirələrim. - Bakı, İşıq, 1986. 

Əli Zeynalov

. İki ömrüm olsaydı... - Bakı, Azərnəşr, 1973. 

Hacıağa Abbasov

. Xatirələrim. - Bakı, Azərnəşr, 1973. 

Hüseynqulu Sarabsıd

. Bir aktyorun xatirələri. - Bakı, 1930. 

Leyla Bədirbəyli

. Ömrümün nağılları. - Bakı, Gənclik, 1998. 

Mirzağa Əliyev

. Xatirələrim. - Bakı, Azərnəşr, 1974. 

Mustafa Mərdanov

. 60 il Azərbaycan səhnəsində. - Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1959. 

Mustafa Mərdanov

. Müasirlərim. - Bakı, Azərnəşr, 1973. 

Mustafa Mərdanov

. Xatirələrim. - Bakı, Azərnəşr, 1964. 

Səhnə andı (Hüseyn Ərəblinski haqqında xatirələr). - BəkI, Yazıçı, 1982. 

  

 

Kitabın   içindəkilər  

1. Milli 

"oyun" 

mədəniyyəti    2. Xalq 

oyun-tamaşaları  

  

3. Oyun-tamaşalarda obrazlar və maskalar   

4. Meydan 

oyunçuları   

 5. 


Meydan tamaşalarının hazırlanması və göstərilmə məkanı ....  

6. "Kilimarası": Bəbək, ipdəoyuq, kosagəlin    

7. 

Şəbih tamaşalarının əsas səciyyələri    8. 

Şəbih tamaşalarının hazırlanması 

 

9. Mirzə Fətəli Axundzadə   

  

10. Peşəkar teatrın təşəkkülü   

11. Nəcəf bəy Vəzirov  

 

12. Peşəkarlığa keçidin yeni mərhələsi (1886 - 1896)     13. Cəlil Məmmədquluzadə  

  

14. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 

  

15. Nəriman Nərimanov   16. 

İlk teatr truppaları (1897 - 1905) 

  

17. Dramaturgiyada kütləvilik və bədii axtarışlar (1890 - 1920) 

  

18. "Nicat" teatr truppası   

19. "Səfa" teatr truppası   

 20. 

"Müdiriyyət" teatr truppası   21. Truppaların yaranmasının əsas amilləri (1916 - 1919)  

  

22. İlk peşəkar   aktyorlar. Birinci dərs   

23. 


İlk peşəkar aktyorlar. İkinci dərs  

 

24. Cahangir Zeynalov       

25. Hüseyn 

Ərəblinski  

 

26. Teatr tamaşalarının göstərilmə məkanı (1873 - 1919)   

  

27. Teatrın təsisatlı mədəniyyətin faktına çevrilməsi (1919 - 1920)       28. 

Milli Dram Teatrının müxtəlif adları   

29. 

Hüseyn Cavid   30. Cəfər Cabbarlı    

  

31. Milli Dram Teatrı (1921 - 1931) 

 

32. Milli Dram Teatrında rejissor sənətinin təkamülü (1920 -1939) 

  33. Aleksandr 

Tuqanov 


 

34. 


Milli Dram Teatrı (1931 - 1937) 

  

35. Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1910 - 1940).  

Birinci dərs  

36. 

Milli Dram Teatrında aktyor yarapdıcıhğı (1910 - 1940). İkinci dərs   

37. Abbasmirzə Şərifzadə  

 

38. Ülvi Rəcəb  

39. 


Milli Dram Teatrı (1938 - 1960) 

  

40.      Ədil İsgəndərov   

41.      Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1925 -1965). Birinci dərs  

 

42.      Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1925 - 1965). İkinci dəvs 43. 

Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1925 - 1965). Üçüncü dərs  

44. Mirzağa Əliyev  

 

45. Sidqi Ruhulla    

46. Mərziyə Davudova   

47. 

Milli Dram Teatrının rejissor sənətində üslub axtarışları  48. 

Akademik Milli Dram Teatrı (1960 - 1985)    

49. 

Ələsgər Şərifov  50. Mehdi 

Məmmədov  

 

51. Tofiq Kazımov  

52. 


Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılıgı (1930 -1970). Birinci dərs  

 

53. Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1930 - 1970). İkinci dərs  

54.      Ələsgər Ələkbəroy  

55.      Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1935 - 1985). Birinci dərs  

  

56.       Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1935 - 1985).İkinci dərs      

57.       Hökümə Qurbanova    

58. 


İlyas Əfəndiyev  

 

59.      Akademik Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1960 - 2004).    Birinci  dərs   60.    Akademik Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1960 - 2004). İkinci  dərs  

 

 61.    Akademik Milli Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı (1960-2004) 62.       Həsən Turabov 

  

63.      Akademik Mill Dram Teatrı (1985 -2004)      64.      AMDT-nin rejissor yaradıcılığında forma və üslub axtarışları (1980 -2004) 

 

65. Tiflis Azərbaycan Teatrı   

 

66. Tiflis Azərbaycan Teatrında aktyor və rejissor yaradıcılığı. Birinci dərs    

67. Tiflis 

Azərbaycan Teatrında aktyor və rejissor yaradıcüığı. İkinci dərs  

68. Tiflis 

Azərbaycan Teatrında aktyor və rejissor yaradıcılığı. Üçüncü dərs   

69. 


İbrahim İsfahanlı  

  

70. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı   

71. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı. Birinci dərs  

  

72. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı. İkinci dərs    73. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında rejissor sənəti  

74. 


İbrahim Həmzəyev      

75. Zəroş Həmzəyeva      

76. 

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı (1880 - 1949) Birinci dərs    

77. 


İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı (1967 - 2004) İkinci dərs   

78. 


İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı  

 

79. Yunis Nuri      

80. Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı    

81. Aşqabad teatrında aktyor və rejissor yaradıcılığı  

 

82. Təbriz teatrı   

83. 


Milli operamn təşəkkülü və inkişaf mərhələsi (1908 -1925) 

  

84. Üzeyir bəy Hacıbəyov  

 

85. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı (1925 - 1937)  86. 

Hüseynqulu Sarabski   

87. 

Fatma Muxtarova   

88. 


Şövkət Məmmədova   

89. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı (1938 - 1970)  

90. Muğam və vokal opera ifaçıları (1908 - 1975). Birinci dərs  

91. Muğam və vokal opera ifaçıları (1908 - 1975). İkinci dərs   

92. Həqiqət Rzayeva 

  

93. Milli balet sənətinin təşəkkülü və əsas yaradıcılıq mərhələləri   

  94. Qəmər Almaszadə  

 

95. Leyla Vəkilova  

 

96. Maqsud Məmmədov və Rəfiqə Axundova    

97. Muğam opera ifaçıları (1930 - 1980)   

98. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatn (1971 - 2004)  

99. 


Vokal opera ifaçıları (1950 -2004). Birinci dərs  

100.  Vokal opera ifaçıları (1950 -2004). İkinci dərs  

 

101. Lütfiyar İmanov  

 

102. Firəngiz Əhmədova  103. Balet 

ifaçıhğı (1965 -2004)   

104. Opera 

və Balet Teatrında rejissor sənəti (1925 - 2004)  

105. Soltan 

Dadaşov  

 

106. Opera 

və Balet Teatrında dirijorluq sənəti  

 

107.  Milli operetta janrının təşəkkülü  108. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı.(1938 -1949)  

  

109. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı.(1956 -2004)   

110.  Musiqili Komediya Teatrında aktyor yaradıcılığı. Birinci dərs  

 

111.  Musiqili Komediya Teatrında aktyor yaradıcılığı. İkinci dərs   

112. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında rejissor sənəti     

113.  Şəmsi Bədəlbəyli  

114. Lütfəli Abdullayev       

115. Nəsibə Zeynalova 

  

116. Bəşir Səfəroğlu   

117. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı    

118. Bam 

Türk 


İşçi Teatrı   

120. Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı.Birinci dərs  

 

121. Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktyor yaradıcılığı. İkinci dərs    

122. Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktyor yradıcılığı. Üçüncü dərs  

  

123.  İsmayıl Talıblı   

124.  Əşrəf Yusifzadə    

  

125. Rəmziyyə Veysəlova  126. Gəncə Dövlət Dram Teatrında rejissor sənəti  

 

127. Gənc Tamaşaçılar Teatrı   

128. Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor yaradıcılığı.Birinci dərs  

 

129. Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor yaradıcılığı. İkinci dərs   

130. Yusif 

Vəliyev   

131. Firəngiz Şərifova  

 

132. Gənc Tamaşaçılar Teatrında rejissor sənəti   133. Zəfər Nemətov  

  

134. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı    

135. Kolxoz 

və Sovxoz Teatrı  

 

136. Aktyor məntəbləri    

137. Milli 

səhnəqrafiyamn inkişaf mərhələləri  

 

138. Səhnəqrafiyada forma axtarışları. Birinci dərs   

139. Səhnəqrafiyada forma axtarışları. İkinci dərs  

  

140. Rüstəm Mustafayev    141. Teatr 

tamaşası və musiqi 

  

142. Teatrşünaslığın formalaşma mərhələləri   

143. Teatrşünaslığın elmi peşəkarlıq dövrü 

  

144. Azərbaycanın çağdaş teatr məkanı   

145.  Kitabda ixtisarla verilmiş adlar 

  

146. Tövsiyə olunan ədəbiyyat   

  

Bu kitabın çapına köməklik göstərdiyi üçün milli ineəsənətimizin qayğikeşi Şahbaz Əli oğlu Süleymanova müəllif öz dərin və səmimi təşəkKürünü bildirir. 

  

İlham Rəhimli AZƏRBAYCAN TEATR TARİXİ      Dərslik  

 

  

 

  
?


medstar-ii-curandera-jedi-37.html

medstar-ii-curandera-jedi-6.html

medstat--sleduet.html

medusa-box-.html

medvedev-gives-up-deputys.html