©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Kİtabi-DƏDƏ qorqud dastani - səhifə 4


157. Abdulla,  B

. “Kitabi-D

ədə  Qorqud”un  poetikası  /Bəhlul 

Abdulla.- 

Bakı: Ozan, 1979.- 79 s.  1981 158. Məmmədov, A

. Dəli Domrul: pyeslər, povest və hekayələr 

/A. M


əmmədov.- Bakı: Gənclik, 1981.- 360, [4] s.- portr.  

159. Vəliyev,  K.  

Azərbaycan dilinin poetik sintaksisi:  “Kitabi 

D

ədə Qorqud”un matrialları üzrə: dərs vəsaiti /K.Vəliyev; elmi red. Ə. Z. Abdullayev; rəyçilər Q. Ş. Kazımov, F. A. Cəlilov; Azərb. SSR 

Ali v


ə  Orta  İxtisas  Təhsil Nazirliyi, S. M. Kirov ad. Azərbaycan 

Dövl


ət Universiteti.-Bakı: ADU,1981.-76 s. 

 1983 160. Anar

.  D

ədə  Qorqud:  [kino-ssenari]  /Anar.-  Bakı: 

G

ənclik,1983.-168 s.  1984

 

161. Vəliyev,  K

.  Dastan  poetikası:  (“Kitabi-Dədə  Qorqud”) 

/Kamil V


əliyev; rəyçi Y.Seyidov; red.və  ön sözün  müəl. Elçin.-

Bakı:Yazıçı,1984.-223 s. 162. Seyidov, M.

 

“Qızıl döyüşçü”nün taleyi /M. M. Seyidov ; 

[red. Ş. Məmmədova].- Bakı: Gənclik, 1984.- 104, [4] s. - şək  

          

Kitabın  içindəkindən: “Dədə  Qorqud”  dastanının  mifoloji 

görüşləri barədə.- S.45-51,62-69,87-88.  1985 163. Əliyev, T.

  Oğul  Buğac:  (poema) /Teymur Elçin.-Bakı, 

1985.-40 s.  1986 164. 

Kitabı-Dədə  Qorqud”dakı  faydalı  pedaqoji  irsdən məktəblilərin  təlim-tərbiyəsi  işində  istifadə  etməyin  səmərəli imkan  və  yolları

: metodik tövsiyə /Az.SSR Maarif Nazirliyi Proq-

33 

 

ram-


Metodika  İdarəsi;  tərt.ed.İ.Həşimov,Ə.Ağayev.-  Bakı:  [s.n.] , 

1986.- 19 s. 165. “Kitabi-Dədə  Qorqud”un  morfologiyası

: ixtisas kursu-

nun  proqramı  /Az.SSR Ali və  Orta  İxtisas  Təhsili Nazirliyi, Ali 

T

əhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabinet, S. M. Kirov ad. ADU; tərt. ed. İ.D.Vəliyev; red. T. Hacıyev.- Bakı: ADU, 1986.- 6, [2] s.  

 1987 166. Oğuznamə  /

çapa  hazırl.  Samət  Əlizadə.-  Bakı:  Yazıçı, 

1987.- 224 s.  1988 167. Dədə  Qorqud təqvimi  -  1989

  /tərt.  ed.  və  red. Eldar 

Quliyev; r

əssamı Fəxrəddin Əliyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 4 s.

 

168. Elçin,  T

Oğul-Buğac: “Dədə-Qorqud” motivləri əsasında 

poema

:  kiçikyaşlı  məkəblilər üçün] /Teymur Elçin; red.  Məmməd Namaz; r

əssamı G.Əlizadə.- Bakı: Gənclik,1988.- 40 s.- şək.  169. Əlizadə,  M

. “Kitabi-Dədə  Qorqud”da epik zaman məsə-

l

əsi /M. Əlizadə.- Bakı, 1988. 

170. Fərzəli (Fərzəliyev), Ə. (Qorqud). 

Ana kitabımız “Dədə 

Qorqud” 


/Əjdər Fərzəli.- Bakı, 1988.

 

171. “Kitabi-Dədə  Qorqud”un

  

tarixi mənbəşünaslıq  prob-lemləri” adlı ixtisaslaşma fənninin proqramı

 /tərt. ed. S.Əliyarov.- 

Bakı: S.M Kirov ad. ADU, 1988.- 10 s. 

 

1989 172. Abdullayev, B

. Haqqın səsi /B.Abdullayev; rəyçi İ.Abba-

sov.- 

Bakı: Azərnəşr,1989.- 136, [4] s.  Kitabda “Kitabi-D

ədə  Qorqud”dan da mərasimlərlə  bağlı 

nümun

ələr verilmişdir. 173. Əlizadə, M

. “Kitabi-Dədə Qorqud”da dinamik zamanının 

ifad


ə modelləri /M.Əlizadə.- Bakı, 1989.

 

174. Fərzəli,  Ə.

  Dədə  Qorqud  yurdu  /Əjdər Fərzəli; red. 

Ə.Ağalarov; rəssamı V.Şatikov.- Bakı:Azərnəşr, 1989.- 181 s.  34 

 175. İsmaylov, M

. Sənin ulu baban: [kitabda “Dədə Qorqud”-

da

kı  obrazlar  bədii-tarixi səpkidə  verilmişdir] /M.İsmayılov.-  Bakı: Az

ərnəşr, 1989.- 302 s. 176. Seyidov, M

. Az

ərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən: 

[“Kitabi-D

ədə Qorqud” dastanında işlənən sözlərin Azərbaycan xal-

qının  soy  kökünün  araşdırılmasında  əhəmiyyətli  rolu  haqqında] 

/Mir


əli Seyidov.- Bakı: Yazıçı, 1989.- 496 s. 

 

1991 177. Abdullayev, K.

 Gizli “D

ədə Qorqud” /Kamal Abdullayev; 

red. N.Mehdiyev.- 

Bakı: Yazıçı, 1991.- 152 s. 178. Hacıyev,  V.

  Folklorumuzun üfüqləri: (Azərbaycan-gürcü 

folklor 


əlaqələri tarixindən): [kitabda “Kitabi Dədə Qorqud”, “Kor-

oğlu”  və  b.  dastanlarımızla  gürcü  folklor  nümunələri  arasında  olan 

analoji motivl

ərdən bəhs olunur, atalar sözü və məsələlərin, lətifələ-

rin tipoloji t

əhlili  verilmişdir]  /Valeh  Hacıyev; elmi red.  Ə.Saraclı; 

r

əyçi D.Əliyeva.- Bakı: Yazıçı, 1991.-148 s.  1992 179. Budaqova, Z

. Az

ərbaycan dili:  [kitabda  “Kitabi-Dədə 

Qorqud”  abid

əsi və  şair  Həsənoğlunun  əsərlərindən  başlayaraq 

Az

ərbaycan  dilinin  tarixi  inkişaf  mərhələləri tədqiq  olunmuşdur] /Z

ərifə  Budaqova, T.Hacıyev;  Azərbaycan Elmlər  Akademiyası 

N

əsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm,1992.- 200 s.  1993 180. Anar

. D

ədə  Qorqud: [povest]  /Anar.-  Bakı:  Gənclik, 

1993.- 168 s. 

181. Gözəlov, F

. (Bayat). Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz xaqanı” 

dastanı /Fizuli Gözəlov (Bayat).- Bakı, 1993.- 194 s. 182. Xəlilov,  P

.  Kitabi-Dədə  Qorqud  -  İntibah  abidəsi /Pənah 

X

əlilov; rəyçi  K.Vəliyev;  elmi red. Səlimzadə; red. T.Muxtarova.-Bakı: Gənclik, 1993.- 176 s. 

35 

 183. Oğuznamələr /

işləyib çapa hazırlayanlar: Kamil Vəliyev, 

F. Uğurlu.- Bakı: BDU nəşri.-1993.-92 s.                                      1994 184. Seyidov,  M.  

Qam-

Şaman  və  onun  qaynaqlarına  ümumi 

baxış:  Azərbaycan mifik fikrində  Dədə  Qorqudun izləri  /Mirəli 

Seyidov.- 

Bakı, 1994.- 232 s. 

 1995 185. Fərzəli,  Ə

.  Dədə  Qorqud yolu  /Əjdər Fərzəli; rəyçilər: 

Kamil V


əli Nəriman, A.Nəbiyev, M.Seyidov; elmi red.: Ə.Saləddin; 

r

əssamı S.Ağayev.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- İkinci kitab.- 360 s.  1996

 

186. Hüseynoğlu,  K

.  Azərbaycan  şeir  mədəniyyəti: (Yaranma 

v

ə  təkamül dövrü):  [M.Kaşğarinin  “Divanü-lüğət-i-türk”,  “Oğuzna-m

ə”, “Kitabi-Dədə  Qorqud” və  s.  mənbələr  haqqında]  /K.Hüseyn-

oğlu.- Bakı: Ozan, 1996.- 88 s. 

187. “Kitabi-Dədə  Qorqud

dakı  faydalı  pedaqoji  irsdən məktəblilərin təlim-tərbiyəsi  işində  istifadə  etməyin səmərəli imkan və yolları

: (Metodik tövsiyə) /tərt. ed. İslam Həşimov; Azərb.  

Maarif Nazirliyi Proqram Metodika 

İdarəsi.- Bakı, 1996.- 20 s. 

188. Tanrıverdiyev, Ə. 

Türk mənşəli Azərbaycan antroponim-

l

əri  /Əzizxan  Tanrıverdiyev;  elmi red.  A.Qurbanov;  rəyçilər: E.Əzizov,  A.Paşayev,  M.  Soltanov;  N.Tusi  adına  ADPU.-  Bakı, 

1996.- 160 s. 

Kitabın  içindəkilərdən:  “Buğa”  leksemli  antroponimlər  [S.33-

34]; 


Duxa  Qoca  oğlu  Dəli Domrul  [S.36-38];  Dirsə  xan  [S.38-39]; 

S

əkrək [S.41-42]; Buğa, Buğac [S.49]; Domrul [S.51]; Türk mənşəli antroponiml

ərin leksik-semantik xüsusiyyətlərinə  görə  qruplaşdırıl-

ma

sı [S.77-81]; Türk mənşəli qadın adlarının leksik-semantik qrupla-rı [S.88-94]; Titullar [S.97-104] və s. 

 

 36 

 1997 189. Abdulla,  B

. “Kitabi-D

ədə Qorqud” və islam dini /Bəhlul 

Abdulla; red.

İ.Həmidov.- Bakı: Ozan, 1997.- 40 s. 190. Cəmşidov,  Ş

. Kitabi-Dədə  Qorqud  –  1300:  (Qısa  yol 

göst


əricisi) /Şamil Cəmşidov.- Bakı: Örnək, 1997.- 12 s.  

191.  “Kitabi-Dədə  Qorqud

”  

dastanlarının  statistik  təhlili

 

/K.V


əliyeva, M.Mahmudov, V.Pikes, C.Rəhmanov, V.Sultanov; red. 

A.Axundov.- 

Bakı: Siyasət, 1997.- 77 s. 

192. Yusifov,  M.

  “Kitabi-D

ədə  Qorqud”  xalqımızın  reallıq 

dastanıdır: (mühazirəçinin tribunası) /M.Yusifov.- Gəncə, 1997.- 15 s. 

 1998 193. Allahamanlı,  M.

  Türk  dastan  yaradıcılığı:  [“Kitabi-Dədə 

Qorqud”


dastanından  da  bəhs  edilmişdir] /M.Allahmanlı;  elmi red. 

R.Qafarov;  r

əyçilər:  P.Əfəndiyev,  M.Həkimov.-  Bakı:  Ağrıdağ, 

1998.- 143 s. 194. Çobanov,  M.  

“D

ədə Qorqud” dünyasına səyahətdən par-

çalar / M.Çobanov, 

M.Çobanlı; red. N.Cəfərov.- Bakı, 1998.- 88 s. 195. Əlimirzəyeva,  F

.  “Kitabi-Dədə  Qorqud” alman təd-

qiqatında /F.Əlimirzəyeva.- Bakı: BDU-nin nəşri, 1998.- 150 s. 196. Gilarbəyli,  F

. Azər oğlu allahımız qayıdır /F.Gilarbəyli.-

Bakı: Qanun, 1998.- 42 s. 197. Həşimov,  İ.

  “Kitabi-Dədə  Qorqud”dakı  tərbiyəvi irsdən 

tarix boyu v

ə  müasir məktəb təcrübəsində istifadə/  İslam  Həşimov; 

red. 


Ə.Ş.Həşimov; İ.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer-

siteti.- 

Bakı, 1998.- 98 s. 

198. İkinci Beynəlxalq “Dədə Qorqud” kollokviumu

: (“Kita-

bi-D


ədə  Qorqud”  dastanının  1300  illiyinə  həsr olunur): Kollokviu-

mun proqramı, Bakı 21-26 dekabr.- Bakı, 1998.- 8 s. 199. Talıbov,  Y.  “

Kitabi-dədə  Qorqud”  dastanlarında  tərbiyə 

m

əsələləri /Y.Talıbov, E.Talıbov.- Bakı, 1998. 

200. Təqvim  -  1998

Türk  yazılı  dilinin  möhtəşəm abidəsi 

“Kitabi-D

ədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunur /rəsmlər 37 

 

v

ə  dizayn:  İ.Ə.  Məmmədov; mətnin tərtibi və  tərcümə  T.B.Önər.- B

akı: Gənclik, 1998.- 25 s.- Mətn azərb. və ingilis dillərindədir  1999 “Kitabi-Dədə Qorqud”-1300 201. Abdulla,  B

. “Kitabi-D

ədə  Qorqud”un  poetikası  /Bəhlul 

Abdulla;  ixtisas  red.İ.Abbaslı;  rəyçilər:  M.Qasımlı,O.Əliyev.-Bakı: 

Elm, 1999.- 224 s. 202. Abdulla,  K

.  Sirr içind

ə  dastan və  yaxud  gizli Dədə 

Qorqud - 2 /Kamal Abdulla; ön söz R.B

ədəlov; red. Y.Salmanbəyli.-

Bakı: Elm, Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 288 s. 

203. Abdullazadə, A

. Ulu Qorqud: [poema] /A.Abdullazadə; 

r

əssamı İ.Əsədoğlu.-Bakı: “Kitab” Cəmiyyəti, 1999.-94 s. 204. Anar

.  D

ədə  Qorqud /Anar; rəssam  İ.Məmmədov; ön söz 

H.Araslı.-Bakı:Yurd, 1999.- 85 s.-ill. 

205. Anar

. D

ədə  Qorqud  dünyası  /Anar;  red.  M.Əhmədov; 

“Kitabi-D

ədə  Qorqud”  Dastanının  1300  illiyi  üzrə  Dövlət 

Komissiyası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi,1999.-192 s. 

206. Arazlı, S. 

Dədəm Qorqudla söhbət: [poema] /S.Arazlı; red. 

M. Qacar.-

Bakı: Gənclik,1999.-80 s. 

207. Aslan, V

.  Oğuz  elinə  salam: “Dədə  Qorqud-1300 

silsil

əsindən şeirlər /V.Aslan.- Bakı: Mütərcim, 1999.- 148 s. 208. Babayev, S

. “Kitabi-D

ədə  Qorqud”  dastanlarında  Naxçı-

van

ın yer adları /Səfərəli Babayev.- Naxçıvan, 1999. 

209. Babayev, S

. Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponim-

l

əri /Səfərəli Babayev; rəyçi və ön sözün müəll. İ. Həbibbəyli; elmi red. B.Budaqov; “Kitabi-D

ədə  Qorqud”  Dastanının  1300  illiyi  üzrə 

Dövl

ət Komissiyası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999. -224 s. 210. Başlıbelli,  Ə.

  Çal  qılıncın,  Babam  Qazan:  “Kitabi-Dədə 

Qorqud”  dastanlarının  1300  illiyinə  /Əli  Başlıbelli;  red.  və  naşir. 

T.V

əlixanlı.-Bakı: Mütərcim,1999. - 188 s.  211. Bəyzadə, Q

. Dədə  Qorqud  dünyası...  Müdriklik  dünyası: 

N

əbi Xəzrinin hikmətli sözləri  əsasında:  “Kitabi-Dədə  Qorqud”un 38 

 

1300 illik yubleyin

ə  həsr olunub /Qənirə  Bəyzadə.-  Bakı:  Nurlan, 

1999.- 182 s. 212. Cəfərov, N.

  “Kitabi-Dədə  Qorqud”da  İslama  keçidin 

poetikası /Nizami Cəfərov; elmi red. H İmanov, rəssamı N.Əliyeva.- 

Bakı: Yeni Nəşrlər Evi; Elm, 1999.-60 s. 

213. Cəfərov, N

.  Eposdan kitaba /Nizami Cəfərov; elmi red. 

A.N


əbiyev;  rəyçilər:  N.Xudiyev,  M.Qasımlı;  M.Ə.Rəsulzadə  adına 

BDU; “D


ədə Qorqud” laboratoriyası.- Bakı: Maarif, 1999.- 220 s. 

214. Cəfərov, N.

 Xanım, Hey!: Dədə Qorqud eposunda müra-

ci

ətlər: miniatür kitab /Nizami Cəfərov; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun “D

ədə Qorqud” laboratoriyası.- Bakı: Maarif, 1999.- 55 s.  215. Cəmşidov,  Ş.  

“Kitabi Dədəm  Qorqud”:  Tarixi,  coğrafi, 

tekstoloji t

ədqiq və  Drezden  əlyazmalarının  dürüstləşdirilmiş  elmi 

m

ətni /Ş.  Cəmşidov;  red.:  B.Nəbiyev; AEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Elm, 1999.- 680 s.- Kitabi-Dədə 

Qorqud-1300. 216. Dədə Qorqud 

/tərt. ed. və red. A.Tahirli; tərc. T.Mustafa-

yev; r


əssamı: F.Əliyev, F.Seyfəddinoğlu.- Bakı: Ozan, 1999. - 56 s.- 

M

ətn Azərbaycan və ingilis  dilində. Bülletend

ə  “Kitabi-Dədə  Qorqud”  dastanının  yaranma  tarixi, 

əsərin  yazıya  köçürülməsi dövrü, eposun ideya-bədii məziyyətləri, 

obrazları  və  s.  haqqında  maraqlı  tədqiqatlar, mülahizələr öz əksini 

tapmışdır. Bülletendə F.Əliyev və F.Seyfəddinoğlunun rəsmlərindən 

istifad


ə edilmışdir. 

217. Dədə  Qorqud  -  1300

  /

red. hey. A.M.M

əhərrəmov, 

B.M.


Əsgərov, E.B. Hüseynov və b.; burax. məsul və red. T. Hacıyev; 

çapa haz. M.

Əlizadə;  xəritə-sxemi tərtib ed. M.A.Müseyibov, 

T.İ.Hacıyev; M.Ə.Rəsulzadə adına BDU.- Bakı: Bakı Dövlət Univer-

siteti, 1999.- 344 s.- x

əritə-sxem. 218. Dədə  Qorqud aliliyi

: [məqalələr toplusu] /tərtib ed. 

A.Tahirli; red. Dilsuz; m

əsləhətçi: T.Hacıyev, S.Əlizadə, S.Hacıyev; 

ön söz. 


T. Hacıyev.- Bakı: Sultan,1999.- 183 s. -portr. 

219. Dədə Qorqud-1300:

 “Dədə Qorqud - mövzusunda işləni-

l

ən 31 ədəd miniaturdən ibarət açıqca dəsti /M.Abdullayev, F.Əliyev, 39 

 

L

. Şarov, L.Quritski; redaktoru və mətnlərin müəllifi A.Tahir; fotolar Y.X

əlilovundur; tərc.T.Mustafayevindir.-Bakı: Azərbaycan hökuməti 

v

ə BMT-nin inkişaf proqrqmı.-1999.-31 ədəd. 220. Dədə  Qorqud-1300

: “Dədə Qorqud” boylarının tədqiqat-

çıları”  mövzusunda  tələbə

  

elmi  konfransının  materialları.-  Bakı, 

1999.- 68 s. 

221. Dədə Qorqud - 1300

: Respublika elmi konfransının tezis-

l

əri, Bakı 25-26 may 1999-cu il.- Bakı: BDU-nun nəşri, 1999.- 38 s. 222. “Dədə-Qorqud”-1300:  Bakı  Dövlət Universitetinin Xəbərləri:  Humanitar elmlər  seriyası:  

“Kitabi-Dədə  Qorqud”a 

h

əsr olunmuş xüsusi buraxılış.- Bakı, 1999.- №1-2.- 344 s. 223. Dəmirçizadə, Ə. “

Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili 

/

Ə.Dəmirçizadə; red. B.Nəbiyev.- Azərbaycan Elmlər Akademiyası, N

əsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 1999.- 140 s. 224. Elçin.

  “Kitabi-D

ədə Qorqud” aliliyi: Kitabi-Dədə Qorqud 

dastanının 1300 illik yubileyinə həsr olunur /Elçin; kitabın layihəsi, 

dizaynı  və  nəşrə  hazırlayanı  N.İbrahimov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1999.- 

142 [32] s.

 225. Əlibəyzadə,  E

 

Kitabi Dədə  Qorqud: [tarixi həqiqətləri 

b

ədii təsdiq abidəsi] /E. Əlibəyzadə; elmi red. İ. Abbaslı; rəssamı İ. M

əmmədov; bədii tərtibatçı  red.  N.  Veysəloğlu.-Bakı:  Azərbaycan 

T

ərcümə Mərkəzi,1999.-332 s.- ill., xəritələr. 226. Əlimirzəyeva-Mustafayeva,  F

. “Kitabi-Dədə  Qorqud” 

das


tanının alman dilinə tərcümə sənətkarlığı /F.Əlimirzəyeva-Musta-

fayeva; elmi red. F.Yadigar; r

əy.:  Ş.Cəmşidov,  B.Həsənov.-  Bakı: 

Ozan, 1999.-160 s. 227. Əliyev, O.

 “Kitabi-Dədə Qorqud” və Azərbaycan folkloru 

/O.Əliyev; elmi red. İ.Abbaslı.-Bakı: Elm; Yeni Nəşrlər Evi, 1999.-

76 s. 

228. Fərzəli,  Ə.Q.

 

D

ədə  Qorqud sözü: üçüncü kitab: Kitabi-D

ədə  Qorqud-1300 /Əjdər Fərzəli Qorqud; ön söz müəllifi və  elmi 

red. Q.M

əşədiyev; rəssam: A.Ələkbərov, B.Qasımov.- Bakı: Maarif, 

1999.- 348 s.- portr. 

40 

 229. Hacıyev,  T

.  Dədə  Qorqud: dilimiz,  düşüncəmiz  /Tofiq  

Hacıyev; "Kitabi-Dədə  Qorqud"  dastanının  1300  illiyi  üzrə  Dövlət 

Komissiyası, "Kitabi-Dədə Qorqud" kitabxanası.- Bakı: Yeni Nəşrlər 

Evi : Elm, 1999.- 216 s. 230. Xəlilov, N

. Kitabi-Dədə  Qorqud  dastanlarında  tərbiyəvi 

fikirl


ər /N.Xəlilov; red. A.Səmədov.- Gəncə: Dövlət Pedaqoji İnstitu-

tu, 1999.- 92 s. 231. Xəlilov, N

. “Kitabi-Dədə  Qorqud  dastanlarında  tərbiyəvi 

fikirl


ər” - 2 /N.Xəlilov .-Bakı: Mütərcim, 1999.- 100 s. 

232. Kamal, R

. “Kitabi-D

ədə Qorqud: arxaik-ritual semantika-

sı /R.Kamal; elmi red. Y.Qarayev; rəyçilər: K. Talıbzadə, K.Abdul-

la.-


Bakı: Elm,Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 72 s. 

233. “Kitabi-Dədə  Qorqud

”  

dastanının  1300  illiyinə  həsr olunmuş  elmi  konfransının  materialları

  /tərt.  ed.  Ə.M.Abbasov; 

elmi red. Ş.A.Mikayılov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər 

İnstitutu.-Bakı,1999.-130 s. 

?


medya73-com---nsan.html

medyaya-marksin-bakiiyla.html

meekyoung-shin-bio.html

meet-mansa-musa-i-of-mali.html

meet-start-8-30am-meet.html