Microsoft Word Kitabxana nasl q-Biblioqrafiya jurnal 2009 doc

tarix28.06.2018
ölçüsü68.38 Kb.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ


KİTABXANAÇILLQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ

BİBLİOQRAFİYA

Elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal


№ (24) * 2009

1997-ci ilin oktyabrından çıxır


BAKI -2009

KBT- 78


K 73


Təsisçi və baş redaktor: professor Xəlil İSMAYILOV


Məsul katib: dosent Knyaz ASLAN


REDAKSİYA HEYƏTİ: Professor Abuzər XƏLƏFOV

Professor Zöhrab ƏLİYEV

Professor Bayram ALLAHVERDİYEV Dosent Nadir İSMAYILOV

T.e.n. Kərim TAHİROV

F.e.n. Aybəniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ

Tamella İSMİXANOVA Mələk HACIYEVA

B.m. Solmaz SADlQOVA

K 73 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrqfiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.-B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2009.-№1.-156 s.


Redaksiyanın ünvanı: AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23, 2№-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-injormasiya fakültəsi, «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya» jurnalının redaksiyası Telefonlar: 439-05-47; 439-08-03

© «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya», 2009

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


БАКИНСКИЙ Г ОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ


БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ И

БИБЛИОГРАФИЯ


Научно-теоретический,

методический и практический журнал


1(24) * 2009

Выпускается с 1997 года

БАКУ-2009

БВК-78

К 73

Учредитель и

главный редактор: профессор Халил ИСМАИЛ0В

Ответственный секретарь: Доцент Князь АСЛАН РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Профессор Абузар Халафов Профессор Зохраб Алиев Профессор Байр;ш Аллахвердиев Доцент Надир Исмаилов

к.и.и. Керим Тахиров

ш.ф.н. Айбениз Алиева-Кенгерли

Тамсила Исмиханова

Мелек Гаджиева

Ст. преп. Солмаз Садыгова,

К 73 Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический,

.методический и практический журнал .- В., Изд-во Бакинского Университета, 2009.-№ 1.-156 с. Адрес редакции: Аз -1073/1 г. Баку, ул. Захида Халилова, 23, учебный корпус №2, этаж IV, БнбяиОтечно-информациоиный факультет, редакция журнала «Библиотековедение и библиография». Тел.: 439-05-47; 439-08-03

© «Библиотековедение и библиография», 2009

MÜNDƏRİCAT


RƏSMİ SƏNƏDLƏR


“Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdirılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı..............................................6

“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə


elmin inkişafi üzrə milli strategiya”nın
və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafi üzrə milli startegiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqrami”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı...................................................................9

KİTABXANAŞÜNASLIQ

A.A.

X

ƏL

Ə

FOV

Müstəqillik illərində ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafi...................................10

X.İ.İSMA

Y

ILOV

Kitabxanaların idarə edilməsinin müasir problemləri.............................................27

X.İ.İSMAYILOV

P.KAZIMİ

Kitabxana işinin demokratikliyi haqqında................................................36


E.Y.ƏHMƏDOV

G.ƏHƏDOVA

Kitabxanaların hüquqi təminatında beynəlxalq əməkdaşlığın rolu.................41

3


M.M.MƏMMƏDOV

Kitabxanaların idarə olunmasında marketinqin rolu....................................47

K.AS

L

AN

Nəsirəddin Tusi irsində kitab və mütaliə məsələləri..............................................55

A.C

Ə

FƏROV

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Kitabxanasında professor-müəllim heyətinə kitabxana xidmətinin təşkili........................................................73

A.ABDUL

L

A

Y

EVA

Milli kitabxana gənclərin informasiya mədəniyyətinin formalaşması sistemində.................................................84

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ

Z.H.ƏLİ

Y

EV

Müasir biblioqrafik fəaliyyətin təşkili, inkişafı və tətbiqi məsələləri...................91

X.İ.İSMAYILOV N.İ.İSMAYILOV İ.Z.BAYRAMOVA

Azərbaycan Respublikasının regionlarının kitabxana informasiya resurslarının inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun nümunəsində)..........................................99

V.Ə.

V

ƏZİR

O

VA

Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində biblioqrafik fəaliyyətin təşkili məsələləri..............................................112

Q.S.HACI

Y

EVA

Ən-Nədiminin «Fihrist» əsəri biblioqrafiya mənbəyi kimi..................120

S.A.SADIQOVA

Azərbaycan kitabına həsr olunmuş biblioqrafik informasiya mənbələri......126

4


S.P.İSMA

Y

ILOVA

Müstəqillik illərində folklorşünaslıq biblioqrafik mənbələrdə

.....................

..

132

KİTABŞÜNASLIQ


Ş.TA

H

İRQ

I

ZI

Monoqrafiyalar elmi ədəbiyyatın növü kimi.......................................................141

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ


N.İ.İSMAYILOV M.HACIYEVA

Milli kitabxana: Beynəlxalq əməkdaşlığın yeni mərhələsində.................................154

5


Kompüter tərtibçisi: Nuriyyə MUSTAFAYEVA


Jurnal Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformastya Nazirliyində qeydə alınmışdır. Şəhadətnamə Ng 575. 27 mart 1997. Yığılmağa verilmışdir: 20.05.2009 Çapa imzalanmışdır: 20,06.2009 Kağız formatı 70x100 1/16 Fiziki ç.v. 10 Sayt 300 Qiyməti müqavilə ilə.
Ünvan: AZ-1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23 Bakı Universiteti Nəşriyyalı Bakı Universiteti Nəşriyyatının mətbəəsi.

:

down -> meqale -> kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> 1 2009
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Magistrant yeniyetməLƏRİn bəDİİ ZÖVQÜNÜn formalaşmasinda kitabxanalarin rolu
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Rübabə RÜSTƏmova kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dissertantı
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Microsoft Word jurnal k&bN2 27
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Magistrant bazar iQTİsadiyyati şƏRAİTİNDƏ Kİtabxanaçiliq
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Microsoft Word Kitabxanashunasliq biblioqrafiya 2009 2
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Orxan AĞAMİRZƏyev amea m ərkəzi Elmi Kitabxanasının doktorantı
kitabxanashunasliq-biblioqrafiya -> Leyla abasova bakı Dövlət Universitetinin “ Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


klinika--diagnostika---i--10.html

klinika--diagnostika---i--5.html

klinika--diagnostika---i-.html

klinika--pri-istinnom.html

klinika-allergicheskoj.html