1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 142

Microsoft Word qlobal maliyye -zeynalov - səhifə 126

səhifə126/142
tarix23.11.2017
ölçüsü3.3 Mb.

 

381


pozulmağa başlamışdır. Real faiz artdıqca həm borc artacaq, həm 

iqtisadiyyat  zəyifləyəcək.  Beləcə  nəticələr  daha  da  pisləşəcəkdir. 

Belə  bir  iqtisadiyyata  istər  borclanma  şəklində,  istər  birbaşa 

sərmayə  olaraq  xarici  mənbə  girişi  daha  da  azalacaq  və  bu  da 

böhran  nisbətini  yüksəldəcəkdir.  Beləcə  faiz  və  məzənnə  artımı 

yenə birlikdə hökm sürəcək, iqtisadiyyat zəyifləyəcək. 

  BVF  həm  Taylandda,  həm  də  xüsusilə  Koreyada  daraldıcı 

siyasətlərlə birlikdə real faizin çox yüksəldiyini qəbul etməkdədir. 

Digər  tərəfdən  BVF,  Asiya  krizisində  hər  ölkədə  faizin  çoxda 

yüksəlmədiyini,  xüsusilə  İndoneziyada    çökməkdə  olan  bank 

sistemini  qurtarmaq  üçün  həyata  keçirilən  parasallaşmanın 

yaratdığı inflyasiya təhlükəsi ilə nominal faizin artdığını, (exante) 

real  faizin  yüksəlmədiyini  ifadə  etməkdədir.  BVF  ayrıca 

İndoneziyada    krizisin  dərinləşərək  davam  etməsini  pul  artımıyla 

birlikdə valyuta ehtiyatlarının sürətlə əridilməsinə  və beləcə bazar 

mühitinin bəslənməsinə bağlamaqdadır.

 

 

 

5.2.  AVROPA BİRLİYİNDƏ 

MALİYYƏ BÖHRANININ İDARƏ EDİLMƏSİ İLƏ 

Ə

LAQƏDAR TƏNZİMLƏMƏLƏR 

 

Avropa  Birliyində  maliyyə  bazarlarının  və  bazar  infrastruk-

turlarının  inteqrasiyasının  artması,  sərhəddən  kənar  fəaliyyət  gös-

tərən quruluşların sayındakı artım və maliyyə fəaliyyətlərinin növ-

lərə ayırılması bazarları  daha likvid və təsirli hala gətirmiş və in-

teqrasiya  maliyyə  bazarlarının  şoklara  qarşı  elastikliyini  və  daya-

nıqlılığını artırmışdır. Artan inteqrasiya eyni zamanda AB səviyyə-

sində maliyyə pozulmaları və bunların xarici sistematik təsirlərini 

təsirli olaraq ələ almağı tələb edir. Bu inkişaflara qarşı AB səviy-

yəsində  maliyyə  sisteminin  sabitliyindən  məsul  xüsusilə  hüquqi 

tənzimləmələrdəki  cəhdlər,  nüfuzlar  arasında  könüllü  əməkdaşlıq 

razılaşmalarının edilməsi, xarici böhranların rəhbərlik istiqamətin-

də  tətbiq  olunan  tənzimləmələrdir  ki  bunlar  maliyyə  böhranı  si-

 

382


mulyasiya  tətbiqləri  yoluyla  test  edilmişdir.  Nəticə  təsirli 

olmuşdur.  

Maliyyə sabitlik tənzimləmələrinin təməlini meydana gətirən 

qanun  belə  təyin  olunmuşdur;  maliyyə  böhranlarına  qarşı  ilk 

mərhələdəki müdafiə etmə, sağlam və etibarlı işlər gözlənilən ma-

liyyə quruluşlarının öz məsuliyyətindədir. İkinci mərhələdə müda-

fiə  etmə  isə  cəmiyyət  nüfuzları  tərəfindən  maliyyə  böhranlarının 

qarşısının  alınmasına  istiqamətlənən  tədbirlərdir.  Sözügedən  bu 

tədbirlər  (i)  Maliyyə  tənzimləməsi;  maliyyə  quruluşlarının  təsirli 

risk rəhbərlik üçün uyğun gəlmələri lazım olan ehtiyat qaydalar ilə 

bazar  intizamın  artırılmasına  istiqamətlənən  ictimaiyyətin  məlu-

matlandırılması mövzusunda təyin olunan qaydalardır, (ii) Maliyyə 

qarovul və yoxlama; maliyyə quruluşlarının əlaqədar bütün risklə-

rinin izlənilməsinin və rəhbərliyinin təmin edilməsini məqsəd qoy-

muşdur, (iii) Maliyyə sabitliyinin izlənilməsi və qiymətləndirilmə-

si;  maliyyə  sisteminə  istiqamətlənən  risklərin  və  kövrəkliklərin 

qaynağının təsbit edilməsidir. Bütün bu önləyici tədbirlərə baxma-

yaraq hər hansı bir maliyyə quruluşunun çətinliyə düşməsi vəziy-

yətində  cəmiyyət  nüfuzlarının  yaxşılaşdırma  məqsədli,  lazımdırsa 

təmizlik etmək üzrə və maliyyə sisteminin üzərindəki mənfi təsir-

lərinin azaldılması məqsədiylə müdaxilə etməsi lazım ola bilər. 

AB-də cəmiyyət nüfuzları arasında maliyyə böhran rəhbərlik 

tənzimləmələri  öz  qanuni  məsuliyyətləri  daxilində  mərkəz  bank-

ları,  yoxlama  nüfuzları  və  maliyyə  nazirliklərinə  buraxılmışdır. 

Olabiləcək  böhranların  meydana  gəlməsinə  istiqamətlənən  xüsusi 

tənzimləmələrin  artırılması  istiqamətində  görülən  tədbirlər  həm 

üzv  ölkələr,  həm  də  ölkələrdəki  fərqli  nüfuzlar  arasında  əmək-

daşlığın  artırılması  və  koordinasiyanın  yaxşılaşdırılması  möv-

zularında birləşir. Bu tənzimləmələrin artırılmasının əsas məqsədi; 

üzv  ölkələr  və  ölkələrdəki  fərqli  nüfuzlar  arasında  məlumat  alış-

verişinin təmin edilməsi və bunlar tərəfindən görülən tədbirlərin və 

tətbiq  olunan  siyasətlərin  uyğunluğunun  artırılması  yoluyla  ma-

liyyə  sabitliyi  vəzifəsinin  çox  daha  təsirli  bir  şəkildə  yerinə  yeti-

rilməsidir.  

383


AB-də  1  Yanvar  1999-da  avronun  istifadəyə  başlaması  ilə 

birlikdə  Avropa  maliyyə  sisteminin  görünüşü  əhəmiyyətli  şəkildə 

dəyişmişdir.  AB-də  xüsusilə  avro  sahəsində  bazarlar,  bazar 

infrastrukturları  və  maliyyə  quruluşları  (böyük  maliyyə  qrupları 

nəzərə  alınarsa)  əsasında  maliyyə  inteqrasiyanın  artması  bazar 

likvidliyi və fəaliyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır. Artan 

inteqrasiya  eyni  zamanda  üzv  ölkələr  arasında  daha  əhatəli  və 

dərin  sistematik  əlaqələrin  meydana  gəlməsinə  səbəb  olmuş  və 

beləcə  hər  bir  üzv  ölkənin  maliyyə  bazarında  olabiləcək 

problemlərin  digər  üzv  ölkələrə  yayılması  ehtimalı  artmışdır.  Bu 

inkişaflar  AB  səviyyəsində  maliyyə  sabitliyi  tənzimləmələrinin 

maliyyə  bazarlarındakı  dəyişikliklərin  doğurduğu  ehtiyacları 

qarşılayıb qarşılamadığı və maliyyə sabitliyi üçün kafi bir zəmanət 

təmin  edib  təmin  etmədiyinə  dair  qiymətləndirmələrin  edilməsini 

təşviq etmişdir. 

İqtisad  və  Maliyyə  Komitəsi  (Economic  and  Financial 

Committee-EFC)  2000-ci  ilin  aprel  ayındadə  bir  hesabat  nümayiş 

etmişdir.  Hesabatda  bazarların  gedərək  artan  inteqrasiyası 

qarşısında  təşkilati  tənzimləmələrə  uyğun  və  elastik  bir  əsasda 

maliyyə  sabitliyinin  zəmanəti  olarkən,  tənzimləmələrin  əməliyyat 

xüsusiyyətlərinin də inkişaf etdirilə biləcəyi nəticəsinə gəlinmişdir. 

Bu  nəticəyə  görə  hesabatda  təməl  olaraq  bu  tövsiyələr 

göstərilmişdır: (i) Sektorlararası əməkdaşlığın gücləndirilməsi, (ii) 

Məsul  nüfuzlar  arasında  məlumat  paylaşmasının  artırılması,  (iii) 

Böhran vəziyyətlərinin aşılması üçün yoxlama nüfuzları ilə mərkəz 

bankları arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi, (iv) Qarovul və 

yoxlama tətbiqlərinin uyğunlaşdırılması üzərində işlənməsi. 

Bu  inkişafların  sonrasında  2001-ci  ilin  aprel  ayında  EFC 

maliyyə  böhranı  rəhbərliyinə  bağlı  xüsusi  tənzimləmələrin 

araşdırıldığı  bir  hesabat  nümayiş  etdirmişdir.  Hesabatdan  çıxan 

əsas  nəticə  maliyyə  sabitliyinin  təsirli  və  etibarlı  şəkildə  təmin 

edilməsi  məqsədiylə  xarici  məsul  rəsmilər  arasındakı  əməkdaşlıq 

və koordinasiyanın gücləndirilməsi ehtiyacıdır. Hesabatda 4 təməl 

tövsiyə  edilmişdir:  (1)  Qarovul-yoxlama  nüfuzları  böyük  maliyyə :

application -> uploads -> 2015
2015 -> Mövzu İstehlakçi davranişinin təDQİQİ İstehlakçı davranışı nəzəriyyələri
2015 -> Biznesdə İŞGÜzar üNSİYYƏT imtahan sualları(QIŞ2016)
2015 -> 4 İstehlakçının davranış reaksiyası və onun növləri Koqnitiv reaksiyanın öyrənilməsi Emosional reaksiyanın ölçülməsi
2015 -> Mövzu logiSTİkanin nəZƏRİ-metodoloji Əsaslari plan
2015 -> İstehlakçi davranişinin idarə edilməsi mövzu İstehlakçı təmayüllü marketinq
2015 -> Ekonometriya” ixtisası üzrə suallar
2015 -> Mövzu Alıcının davranış reaksiyasının tədqiqi İstehlakçının davranış reaksiyası və onun növləri
2015 -> B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


kvemo-kartli-regionu.html

kventin-tarantino-3.html

kventin-tarantino-8.html

kvetkeztetsek---felels.html

kvikons---zadnij-plan.html