©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Mәlumatları Mәtbu nәşrin - səhifə 6

küç mәn 52\53 
Tel: 23-35-53 
Hәmrәylik ideyasını 
yaymaq 
Dövriliyi - hәftәlik 
Xudiyev Xudat 
Bәrxudat oğlu 
Bakı – 118 Nizami r-nu 
R. Rüstәmov küç mәn 
52\53 
 
Әlibaba Rzayev Ağaşirin oğlu 
Cәllabad r-nu, 8 mart küç ev 1 “a” 
243 Solidarity  Bakı – 118 
Nizami r-nu  
R. Rüstәmov küç 
mәn 52\53 
Tel: 23-35-53 
Hәmrәylik ideyasını 
yaymaq 
Dövriliyi - hәftәlik 
Xudiyev Xudat 
Bәrxudat oğlu 
Bakı – 118 Nizami r-nu 
R. Rüstәmov küç mәn 
52\53 
Әlibaba Rzayev Ağaşirin oğlu 
Cәllabad r-nu, 8 mart küç ev 1 “a” 

 
244 Yeni 
Respublika 
Bakı ş 
Azәrbaycan 
prospekti,  
Tel: 66-92-09 
İnfomasiya bolluğunu 
yaratmaq 
Dövriliyi - hәftәlik 
Cәfәrov Müşfiq Mirzә 
oğlu 
Bakı ş, Yasamal r-nu 
Şәrifzadә küç ev 2, 
otaq 23 
XXIII – CQ N 666343 
Cәfәrov Müşfiq Mirzә oğlu 
Bakı ş, Yasamal r-nu Şәrifzadә küç 
ev 2, otaq 23 
XXIII – CQ N 666343 
245 Azәr Rost 
Bakı ş,  
Yasamal r., 
Şәrifzadı küç 156 
Tel: 34-90-31 
İnfomasiya bolluğunu  
tәmin etmәk 
Dövriliyi – aylıq  
Әliyeva Tohidә 
Әlisahib qızı 
Bakı ş, Yasaml r-nu, 
Şәrifzadı küç 156 
P 0975204 
Mәmmәdov Azad Taptıq oğlu 
AZ N 917391 
246 Açılan Sәhәr 
Şamaxı r-nu, 
Çarhan kәndi  
Tel: 72-56-16  
İctimai- siyasi 
Dövriliyi - hәftәlik 
 
 
Umudov Mәtlәb 
Tәvәkkül oğlu 
Bakı ş Xәtai r-nu, 
Әbilov qәsәbәsi 18\11 
VI – CQ N 502479 
Umudov Mәtlәb Tәvәkkül oğlu 
Bakı ş Xәtai r-nu, Әbilov qәsәbәsi 
18\11 
VI – CQ N 502479 
247 “Piramida” 
jurnalı Bakı ş,  
S. Rәhimov  
küç 181, mәn 12 
tel: 95- 83-83 
 
Dövriliyi – aylıq 
Tofiqli Vüsal Vüqar 
oğlu 
Bakı ş, S. Rәhimov küç 
181, mәn 12 
Cәfәrov Vüqar Tofiq oğlu 
Bakı ş, S. Rәhimov küç 181, mәn 12 
248 “Biofizikanın 
Aktual 
Problemlәri”    
 Beynәlxalq jurnal 
Bakı ş,  
Z. Xәlilov küç 23, 
otaq 320 
Tel: 39-03-05 
Dövriliyi ildә iki say 
Azәrbaycan Biofizika 
Cәmiyyәti 
Qocayev Niftalı Mehbalı oğlu 
Bakı ş, Tbilisi prospekti 75, mәn 22 
249 “Türk 
Dünyası” 
qәzeti 
Tel: 47-48-12 
850 – 315-46-63 
Dövriliyi - hәftәlik Qafarova 
Aybәniz 
Baxşәli qızı 
Bakı ş, S. M. Quluzadә 
küç , ev 194 
Qafarova Aybәniz Baxşәli qızı 
Bakı ş, S. Rәhimov küç 181, mәn 12 

250 “Fakt 
vә 
Problemlәr” 
Bakı ş, Bülbül 
prospekti 63-66 
İctimai -siyasi 
Dövriliyi - hәftәlik 
Saleh İbrahim oğlu 
Allahverdiyev 
Bakı ş, Ә. Әlәkbәrov 
küç 507\511, ev 16 
“b”,  
mәn 31 
VII – CQ  N 6115991  
Saleh İbrahim oğlu Allahverdiyev 
Bakı ş, Ә. Әlәkbәrov küç 507\511, ev 
16 “b”, 
mәn 31 
VII – CQ  N 6115991 
251 
02.01.2003 
Humanist Bakı ş,  
Sabunçu qәs. 
Aydınbәyov 
 küç 41. 
 Heydәrov  Tahir Әli 
oğlu 
Bakı ş, Sabunçu 
qәsәbәsi Aydınbәyov 
küç 41. 
V – CQ N 726808 
Heydәrov  Tahir Әli oğlu 
Bakı ş, Sabunçu qәsәbәsi 
Aydınbәyov küç 41. 
V – CQ  N 726808 
252 Vesti 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
İnformasiya bolluğunu 
yaratmaq 
Dövrili-hәftәlik 
Әliyeva İlahә Әhmәd 
qızı  
Bakı şәhәri xәtai 
rayonu, Şıxlinski 
küçәsi, ev 39 mәn 207 
XX-CQ № 591742 
Әliyev Әhmәd Mehdi oğlu. Masallı 
rayonu. Hacıtәpә kәndi 
XX-CQ № 613662 
253 Mars 
jurnalı Azәrbaycan 
nәşriyyatı  
3-cü mәrtәbә 
tel: 38-21-55 
Әdәbi-bәdii, elmi-
publisistik dövriliyi-İki 
ayda bir dәfә 
Hәsәnov Ağacәfәr 
Hüseyn oğlu. Bakı1, 
Y.Yasamal ev 6 mәnzil 
6. 
Lll-CQ№ 622777 
Hәsәnov Ağacәfәr Hüseyn oğlu. 
Bakı1, Y.Yasamal ev 6 mәnzil 6. 
Lll-CQ№ 622777 
254 “Azәrbaycanda 
insan hüquqları” 
jurnalı 
Azadlıq pr. 1, 
Azәrbaycan 
mehmanxanası, 
2-ci bina,  
601-ci otaq 
tel: 93-02-21 
Hüquqi sәhәdә 
maariflәndirmә 
Dövriliyi-aylıq 
Humanitar tәhqiqatlar 
cәmiyyәti. Qey 
№1288, tarixi 14 aprel 
2000 
Әdliyyә Nazirliyi 
Hәsәnov Әvәz 
.Yeni Suraxanı qәsәbәsi, Ğ.Mirqәzәb 
küçәsi.43 
P 0737465 
255 “NEW 
EUROPA” 
Azәrbaycan Mәdәniyyәtin, Müşfiq Mәdәt oğlu Müşfiq Mәdәt oğlu Çobanov 

 
 
 
 
nәşriyyatı 
Tel: 38-24-91 
 38-00-45 
 
әdәbiyyatın, mәtbuatın 
vә s inkişafına yardım 
etmәk 
Dövriliyi-hәftәlik 
 
Reklam vә elanlar 
Dәyişiklik edilib 
 
( iki dәfә) 
Çobanov 
Bakı, G.Şıxlı 57/64 
XV-TH № 58 6209 
 
“NEW EUROPA” 
firması, №1359, tarixi 
13 avqust 1999 
Bakı, G.Şıxlı 57/64 
XV-TH № 58 6209 
 
İsgәndәrov Әlniyaz Telman oğlu 
Bakı ş,3-cu mik/r, H.B.Әliyev 4, mәn 

   
   Dәyişiklik edilib  
Mikayılova Züleyxa hәmzә qızı 
 
256 «Muasir 
Mozalan» 
satirik müstәqil 
qәzet 
Bakı şәhәri 
Nәsimi rayonu, 
Cavadxan küçәsi, 
ev 31, mәnzil 81 
Tel: 31-80-00 
Qanun әleyhinә çıxan 
vәtәndaşları ifşa etmәk 
Dövriliyi-aylıq 
Mәlikov Bәhram Әcdәr 
oğlu, Bakı şәhәri, 
Nәsimi rayonu, 
Cәvadxan küçәsi, ev 
31, m 81 
AZE № 00685278 
Mәlikov Bәhram Әcdәr oğlu, Bakı 
şәhәri, Nәsimi rayonu, Cәvadxan 
küçәsi, ev 31, m 81 
AZE № 00685278 
257 Paralel 
Mәtbuat pr. 
529-cu mәhәllә 
tel: 313-84-22 
Torpaqların azad 
olunması uğrunda siyasi 
mübarizәni 
güclәndirmәk 
Dövriliyi-hәftәlik 
Taptıq Abbas  
Beylәqan şәhәri. M.Ә. 
Sabir küçәsi, ev 
10.mәn 5 
AZE № 00087292 
Taptıq Abbas  
Beylәqan şәhәri. M.Ә. Sabir küçәsi, 
ev 10.mәn 5 
AZE № 00087292 
258 Fakt+Fakt Bakı şәhәri, 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı, 
 ll mәrtәbә 
tel: 315-62-82 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Gülağa Cәfәrov. 
Lәnkaran rayonu 
Girdәni kәndi 
Ll-CQ №664548 
Әlibәyli Sevda Lәnkaran şәhәri, 
Ordubadi –55  
Lll-CQ №70 54 86 
259 Medikal 
press 
Bakı ş,  
Nizami rayonu, 
K.Balakişiyev 27, 
m 17 
Tel: 21-79-25 
Tәbiәt, ekologiya, elmi 
texniki xәbәrlәri 
yaymaq 
Döviliyi-hәftәlik 
Әliyev Fizuli Baqiş oğlu 
Bakı ş, Nizami rayonu, 
K.Balakişiyev 27, m 17 
XVlll-CQ №512076 
Әliyev Fizuli Baqiş oğlu 
Bakı ş, Nizami rayonu, K.Balakişiyev 
27, m 17 
XVlll-CQ №512076 

260 Aysberq  M.Sәbuhi 114 
İctimai siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Cәfәrov Zöhrab 
Azәr İbrahimov –
Droqal dön 4, mәnzil 
15 
Vlll-CQ 569958 
Cәfәrov Zöhrab 
Azәr İbrahimov –Droqal dön 4, 
mәnzil 15 
Vlll-CQ 569958 
261 «Azәrbaycan 
pioneri» qәzeti 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
Tel: 377-05-98 
Uşaq vә yeniyetmәlәrin 
hәyatından bәhs edәn 
yazılar 
Dövriliyi-ildә12-24 
Muradov Möhübbәt 
Cәlilәbad Rayonunun 
Hasıllı kәndiXll-CQ 
№571059 
Muradov Pәrviz .üsen Cavid pro.518-
ci mәhәllә 
Ev 13, mәn 46 
262 «Ağsaqqal sözü» 
qәzet 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı  
Tel: 76-59-56 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-aylıq 
Sәfәrov Әli Sәfәr oğlu 
Bakı şәhәri, Әhmәdli 
qәs M.Hadi-63.,mәn-
39, blok 3 
XXlll-CQ №691862 
Sәfәrov Әli Sәfәr oğlu Bakı şәhәri, 
Әhmәdli qәs M.Hadi-63.,mәn-39, 
blok 3 
XXlll-CQ №691862 
263 «Müasir 
Bakı» 
ictimai-siyasi 
müstәqil qәzet 
Nәsimi rayonu, 
Dağıstan 25,  
mәn 55 
tel: 407686 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Eyvazov Atakişi 
Böyukağa oğlu. Nәsimi 
rayonu, Dağıstan A25, 
mәn 55 
XVl-CQ №581933 
Eyvazov Atakişi Böyukağa oğlu. 
Nәsimi rayonu, Dağıstan 25, mәn 55 
XVl-CQ №581933 
264 
İqtidar-press Bakı ş., 
Yasamal rayonu, 
C.Cabbarlı  
küç. 32, mәnzil 
11 
tel: 364-48-78 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Cәfәrova Gülnarә 
Nizamәddin.  
Bakı şәhәri,Yasamal 
rayonu, C.Cabbarlı 
küçәsi 32, mәnzil 11 
XXl-CQ №728909 
Cәfәrova Gülnarә Nizamәddin.  
Bakı şәhәri,Yasamal rayonu, 
C.Cabbarlı küçәsi 32, mәnzil 11 
XXl-CQ №728909 
265 «Avtoqraf 
+» 
qәzeti 
Bakı şәhәri 
Bakıxanov 
küç.24  
Tel: 97-53-02 
Oxuculara avtomobillәr, 
ehtiyat hissәlәri, yol 
hәrәkәtlәrinin 
tәhlükәsizliyi vә s 
Dövriliyi-aylıq 
“İM Press” Şirkәti 
qeydiyyat №558, 26 
mart 2002-ci il Әdliyyә 
Nazirliyindә 
 
Dәyişiklik edilib  
Zәrbәliyev Natiq İsfәndiyar oğlu 
Bakı şәhәri, Naxçıvanski küç,11, mәn 


«İMPRESS LTD» 
266 «Cәnub xәbәrlәri» Masallı rayonu, 
Әrkivan kәndi 
5-41-33,  
5-30-47, 
322-75-23 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Әhmәdov Zahir  
Masallı rayonu, 
Әrkivan kәndi  
XlV-CQ №606688 
Әhmәdov Zahir  
Masallı rayonu, 
Әrkivan kәndi  
XlV-CQ №606688 
267 Region 
Lәnkaran ş. 
Ş.Axundov-27 
781-93-90 
İctima-siyasi 
Dövriliyi-ayda 3 dәfә 
Rәhimov iltifad .  
Lәnkәran ş. 
Ş.Axundov-27 
Xlll-CQ №609205 
Rәhimov iltifad . 
 Lәnkaran ş. Ş.Axundov-27 
Xlll-CQ №609205 
268 DM-PRESS Balakәn rayonu. 
Ә.Axcsunski 10 
5-21-25 
İctimai-siyasi, 
mәdәni,idman vә s. 
Dövriliyi-hәftәlik 
DM-TV Müstәqil 
teleradioverilişlәri 
şirkәti 9/83.02 
mart,1998-ci il 
Әdliyyә Nazirliyindә  
Akif Mәmmәdov  
Balakәn rayonu. Ә.Axsunski 10 
XXll-CQ №541497 
269 Dәdә Qorqud 
Bünyadzadә 
küçәsi 12, mәn 5 
385-25-13 
Maarifçilik 
Dövriliyi-hәftәlik 
Vәliyev Rovşәn  
Müslәt oğlu. 
Bakı, Bünyadzadә 12 
LX-CQ №533474 
Vәliyev Rovşәn 
Müslәt oğlu. 
Bakı, Bünyadzadә 12 
LX-CQ №533474 
270 «Ağsu» qәzeti Sәmәd Vurğun k, 
İnzibati idarә 
binası 
5-22-70 
Rayonun hәyatını 
işıqlandırmaq 
Dövriliyi-aylıq 
Ağsu rayon İcra 
Hakimiyyәti 
Sәmәdov Muğamat Sәmәd oğlu 
Ağsu rayon  
Pirhәsәnli kәndi 
XVlCQ №663176 
271 Fakt 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
3420015 
İnformasiya bolluğunu 
yaratmaq 
Dövriliyi-hәftәlik 
İsgәndәrov Fuad 
 Hüseyn oğlu . 
Nәrimanov rayon,  
Xuluflu k, ev 71 
XXlll-CQ №566519 
İsgәndәrov Fuad  
Hüseyn oğlu . 
Nәrimanov rayon,  
Xuluflu k, ev 71 
XXlll-CQ №566519 
272 Quruluş Azәrbaycan 
İnformasiya bolluğunu 
Nüseynov Elman 
Nüseynov Elman 

nәşriyyatı 
378-73-95 
yaratmaq 
Dövriliyi-hәftәlik 
İsrafil oğlu. 
Beylәqan rayonu, 
R. Axundov k, ev1 
AZE №00086537 
İsrafil oğlu. 
Beylәqan rayonu, 
R. Axundov k, ev1 
AZE №00086537 
273 Avtoqraf 
jurnalı Bakı şәhәri 
Bakıxanov 
küç.24 
97-53-02 
Oxuculara avtomobillәr, 
ehtiyat hissәlәri, yol 
hәrәkәtlәrinin 
tәhlükәsizliyi vә s. 
Dövriliyi-aylıq 
“İM Press” Şirkәti 
qeydiyyat №558, 
26 mart 2002-ci il 
Әdliyyә Nazirliyindә 
 
Dәyişiklik edilib 
«İMPRESS LTD» 
Zәrbәliyev Natiq İsfәndiyar oğlu 
Bakı şәhәri, Naxçıvanski küç,11, mәn 

274 «Yeni 
Müxalifәt» 
ictimai-siyasi 
müstәqil qәzet 
Azәrbaycan 
prospekti 59,  
mәn 30 
2105936 
Xalqın mәnafeyini 
qorumaq 
Dövriliyi-hәftәlik 
Hüseynov Cavanşir  
Әlisa oğlu.  
Azәrbaycan pr. 
59,mәn 30 
AZE №00426923 
Hüseynov Cavanşir 
 Әlisa oğlu.  
Azәrbaycan pr. 59,  
mәn 30 
AZE №00426923 
275 
   «4-cü    
 Hakimiyyәt»    
   qәzeti 
Bakı şәhәr, 
X.Xoyski 
küç.148, mәn. 1 
660226 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Mehdiyeva Rәhilә 
İbrahim qızı  
Bakı şәhәr, X.Xoyski 
küçәsi 148, mәn.1 
XV-CQ №514609 
Mehdiyeva Rәhilә İbrahim qızı  
Bakı şәhәr, X.Xoyski küçәsi-148, 
mәn. 1 
XV-CQ №514609 
276 
  Az.Kontakt 
Bakı-102, 
A.Mәhәrrәmov 
küç, 40,mәn 51 
3495095 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-ayda iki dәfә 
Zeynalov Cahangir 
Hәsәnağa oğlu 
P0517032 
 
Dәyişiklik edilib 
 
“ZEYNC” firması  
23 may 1996-cı il,  
№ 29443 
Zeynalov Cahangir Hәsәnağa oğlu 
P0517032 
 
277 
  Vedibasar 
Bakı ş, 
İctimai Mәhәrrәmov Sәrtib Mәhәrrәmov Sәrtib 

Mehmandarov 
küçәsi 26a, 
mәn 37 
71-50-19 
Dövriliyi-ayda 2 dәfә 
İslam oğlu. 
Bakı ş, Mehmandarov 
küçәsi 26a, mәn 37 
AZE№00040531 
 İslam oğlu. 
 Bakı ş, Mehmandarov küçәsi 26a, 
mәn 37 
AZE №00040531 
278 Hüquq 
vә Norma 
Bakı ş, Xәtai ray, 
10-cu zavod 
küçәsi 15 s/s 
İctimai-siyasi,hüquqi 
Dövriliyi-aylıq 
Mәhәrrәmova Reyhan 
Nadir qızı  
Xәtai r, 10-cu zavod 
küçәsi, 15 s/s 
XlV-CQ №676092 
Mәhәrrәmova Reyhan Nadir qızı  
Xәtai r, 10-cu zavod küçәsi, 15 s/s 
XlV-CQ №676092 
279 «Türk 
Yurdlarından 
sәslәr» Curnalı 
Gәncә şәhәri, 
Dәdә-Qorqud 
küçәsi, bina 33. 
mәn.35 
Türk xalqlarının 
folkllorunun toplanması 
vә s. 
Dövriliyi-ayda 1 dәfә 
Paşayev Sәdnik Xәlil 
oğlu 
Gәncә şәhәri, Dәdә-
Qorqud küçәsi, bina 
33. mәn 35 
Vlll-CQ №508637 
Paşayev Sәdnik  
Xәlil oğlu 
Gәncә şәhәri, Dәdә-Qorqud küçәsi, 
bina 33. mәn 35 
Vlll-CQ №508637 
279 Azәrbaycan 
uğrunda 
Bakı ş, Bilәcәri 
qәsәbәsi, 
5057/68-ci mәh, 
ev 7, mәn 46 
33-38-38 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Xatirә Әziz qızı Rәhimli 
Bakı ş, Bilәcәri 
qәsәbәsi, 5057/68-ci 
mәh,ev 7,  
mәn 46 
AZE №00045149 
Xatirә Әziz qızı Rәhimli Bakı ş, 
Bilәcәri qәsәbәsi, 5057/68-ci mәh, 
ev 7, mәn 46 
AZE №00045149 
280 Dosye 
Bakı şәhәri, 
Şәrifzadә küçәsi, 
ev 124, mәn 37 
32-20-03 
İnformasiya bollüğünu 
tәmin etmәk 
Dövriliyi-hәftәlik 
Rustәmov Anar Yusif 
oğlu  
Bakı şәhәri, 9a mik/r, 
Mir Cәlal küçәsi, ev 
15, mәn 27 
Az №002369 
Rustәmov Anar  
Yusif oğlu  
Bakı şәhәri, 9a mik/r, Mir Cәlal 
küçәsi, ev 15, mәn 27 
Az №002369 
281 QALA 
Bakı şәhәri-9, 
S.Әsgәrova 85, 
14-cü mәhәllә 
 
Dövriliyi-hәftәlik Dadaşov Rövşәn. Bakı-
132. R.Qәmbәrov 8-51 
l- CQ №530323 
Quluzadә Sahib. 
Xırdalan qәsәbәsi, Quşçuluq yaşayış 
massivi. 4-cü küçә,  
ev 156 

AZE №000575007 
282 Azәrbaycan 
Gәncliyi 
Qaradağ r, 
Lökbatan qәs. 
28 may küçәsi.  
ev 2a, mәn 58 
73-96-58 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-aylıq 
İlyasov İlyas Süleyman 
oğlu Qaradağ r, 
Lökbatan qәsәbәsi 28 
may küçәsi. ev 2a, 
mәn 58 
XXlll-CQ №678376 
Mәmmәdov Azәr 
Qiyas oğlu  
Naftalan şәhәri, 
C. Hәsәnzadә k. 
 bina 17, mәn 23 
lll-CQ №698172 
283 «Ecednevnıe 
novosti +» 
Böyuk Qala, 47, 
mәn 19 
39-17-37 
İctimai, siyasi, iqtisadi 
dövriliyi-gündәlik 
Allahverdiyeva Cәmilә 
Marat qızı 
Şahbazi,104, mәn 49 
Әsәdov Emil Әli oğlu, 
T.Әliyev küç 42, m 59 
XlX-CQ №630117 
284 «İlham» dәrgisi Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
73-66-57 
38-15-41 
Dövlәt mәnafeyini 
qorumaq 
Dövriliyi-12-24 dәfә 
Kәmalәddin 
Mәmmәdli. Xәtai r, Zığ 
qәs, Nәhimov 37,  
mәn 84 
№ 00278159 
Kәmalәddin Mәmmәdli. Xәtai r, Zığ 
qәs, Nәhimov 37, 
 mәn 84 
№ 00278159 
285 Proqress 
press 
Xırdalan qәs, 
mәh 27, bina 16, 
mәn 59 
42-66-97 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi- hәftәlik 
Mәmmәdov Elşәn 
Xırdalan r 26 mәn 9 
yat 1 ot 544 
CXX-CQ №650012 
Mәmmәdov Elşәn Xırdalan r 26 mәn 
9 yat 1 ot 544 
CXX-CQ №650012 
286 
İlğım Xәqani 13, 
mәnzil 2 
Tel: 393-52-05 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi - hәftәlik 
Hüseynov Qüdrәt. 
Bakı. Sabunçu rayonu, 
Bakıxan q, 
N.Nәrimanov 19/45 
XXlll-CQ №670319 
Qalib Mәmmәdov. Bayıl qәsәbәsi, 
20-ci sahә,S.Allahverdiyev dalan 3, 
11a 
287 «Renesans» 
qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Vişnovka 1 
qәsәbәsi, ev 532 
Siyasi vә hüquqi 
Dövriliyi-gündәlik 
Şahin Bağırov. 
 Cәlilabad r. Xәtai küç. 
38 
XXV-CQ №619867 
Şahin Bağırov 
Cәlilabad r. Xәtai küç.38 
XXV-CQ №619867 
288 Curnalist  Bakı, Naxçıvani Tәlәbә jurnalistlәrin Nәriman Qara oğlu Nәriman Qara oğlu Yaqubov 

küç.29, ev 32 
Tel: 62-38-10 
tәdris-tәcrübә qәzeti 
Dövriliyi-hәftәlik 
Yaqubov  
Bakı, Naxçıvani 
küç.29,  
ev 32 
P 0724257 
Bakı, Naxçıvani küç.29, ev 32 
P 0724257 
289 Sizin 
qәzet 
Tblisi pr. 57 b 
31-32-17 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Heydәr Cәfәrov 
6-cı mik/r,  
Hәşimov küçәsi 6a, m. 
82 
XXV-CQ№742624 
Qılıncxan Nәsirov. Günәşli qәsәbәsi, 
Şıxlinski küçәsi 
XX-CQ №671072 
290 «Günah» 
ictimai-
siyasi, publitistik 
qәzet (Azәrbaycan 
Naminә qәzetinin 
әlavәsi) 
Mәtbuat pr. 529, 
otaq 318 
61-98-58 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Vahid Qılınclı 
Musazadә 
Bakı, Binәqәdi 7-ci 
mik/r, bina 1a, mәnzil 

XXlV-CQ 570839 
Vahid Qılınclı Musazadә 
Bakı, Binәqәdi 7-ci mik/r, bina 1a, 
mәnzil 9 
XXlV-CQ 570839 
291 
İdrak qәzeti Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
39-48-87 
95-82-56 
İnformasiya bolluğunu  
tәmin etmәk 
Dövriliyi-hәftәlik 
Abbasov Etibar Әliş 
oğlu 
C. Mәmmәdquluzadә 
küç, ev 29 
Abbasov Etibar Әliş oğlu 
C. Mәmmәdquluzadә küç, ev 29 
292 Azerbaican 
news 
Bakı şәhәri, 
Yasamal r-n, 
Zәrdabi küçәsi, 
ev 55, mәnzil 11. 
93-54-60 
İctimai siyasi, sosial-
iqtisadi, mәdәni vә 
idman  
Dövriliyi - 2 aydan bir 
Azәrbaycan-Britaniya 
Gәnclәr cәmiyyәti 
ictimai birliyi 
Qeydiyyat N 1335 10 
noyabr 2002 
Rövşәn Didavari 
Tofiq oğlu  
Buzovna qәsәbәsi, Qәlәbә küçәsi, ev 
14, mәnzil 14 
XXIII-CQ 724899 
293 “Bakinform” 
ictimai-siyasi 
müstәqil qәzet 
Yeni Yasamal 1, 
ev 2, mәnzil 137 
343-22-11 
Xalqın mәnafeyini 
qorumaq 
Dövriliyi - hәftәlik 
Hüseynov Bәxtiyar 
Әlisa oğlu 
Bakı şәhәri, Yeni  
Yasamal 1, ev 2, 
mәnzil 137 
AZE N 00489904 
Hüseynov Bәxtiyar 
Әlisa oğlu 
Bakı şәhәri, Yeni Yasamal 1, ev 2, 
mәnzil 137 
AZE N 00489904 

 294 
Çiçәklәnәn 
Azәrbaycan 
Xırdalan 
qәsәbәsi, 
Quşçuluq massivi 
42-33-21 
Sosial-iqtisadi, mәdәni 
vә s. 
Dövriliyi-ayda iki dәfә 
Quliyev Abbas Әli oğlu 
Xırdalan qәsәbәsi, 
Quşçuluq massivi 
IX-CQ N 692127 
Әlikәrәmov Vaqif 
Hәmid oğlu  
Xırdalan qәsәbәsi, 28-ci mәhәllә, ev 
3, mәnzil 42 
295 Yeni 
Azәrbaycan 
Gәnclәri 
Abşeron r-nu, 
Xırdalan 
qәsәbәsi, 28-ci 
mәhәllә, 
 ev 31, mәnzil 48 
42-09-52 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi – hәftәlik 
Abbasov Rafiq Şövqü 
oğlu 
Abşeron r-nu, Xırdalan 
qәsәbәsi, 28-ci 
mәhәllә, ev 31, mәnzil 
48 
AZE N00057427 
Abbasov Rafiq  
Şövqü oğlu 
Abşeron r-nu, Xırdalan qәsәbәsi, 28-
ci mәhәllә, ev 31, mәnzil 48 
AZE N00057427 
296 
Biznes Pro 
Yasamal r., II-ci 
Xerebtoviy 35 
41-31-68 
Elan, biznes xәbәrlәri 
vә s. 
Dövriliyi – hәftәlik 
“UNİSER” fәrdi şirkәti 
NF-3487 
 
297 “Pillәlәr” ictimai-
siyasi hüquqi 
qәzet 
Bakı şәhәri, 
Yasamal r-nu, 
Şәrifzadә küçәsi 
131 “a” 
31-06-23 
Operativ informasiya 
çatdırmaq 
Dövriliyi-hәftәlik 
Abbasov Şöhrәt  
Qaçay oğlu 
Bakı şәhәri, Yasamal r-
nu, Şәrifzadә küçәsi 
131 “a” 
I-CQ N 746285 
Abbasov Şöhrәt  
Qaçay oğlu 
Bakı şәhәri, Yasamal r-nu, Şәrifzadә 
küç. 131a  
I-CQ N 746285 
298 “Mimi” 
uşaq 
jurnalı 
Bakı şәhәri, 
Nizami r., 
Naxçıvanski küç., 
ev 69, m. 88 
Tel: 63-04-63 
Uşaqların mәdәni, bәdii 
elmi vә digәr dәyәrlәr 
әsasında inkişafına 
kömәk etmәk 
Dövriliyi-rüblük 
Qasımov Elşәn Qafar 
oğlu 
Bakı şәhәri, Nizami r-
nu, Naxçıvanski 
küçәsi, ev 69, mәnzil 
88 
AZİP N -00661131 
Qasımov Rasәrd Әliqasım oğlu 
Binәqәdi r-nu 
Naxçıvani küçәsi,  
ev 39 “a”, mәnzil 14. 
XI V-CQ N524124 
299 Ruh 
Bakı şәhәri, 
M.Muxtarov 
küçәsi 9\52 
92-33-29 
Әdәbiyyat vә 
incәsәnәtin tәbliği, 
vәtәnpәrvәrlik 
Dövriliyi - hәftәlik 
Azәrbaycan 
mәdәniyyәt fondu 
15 fevral 1992-cı il 
Novruzov Salam  
Әliağa oğlu 
Bakı şәhәri, Xәtai r-nu, 
Mehmandarov küçәsi, yatağxana – 

42 
XVIII-CQ N609477 
300 “5-ci 
mikrafon” 
ictimai-siyasi 
hüquq qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Nizami r-nu,  
B. Nuriyev 
küçәsi, ev 21, 
mәnzil 89 
74-13-38 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi-hәftәlik 
Sәmәdov Bәxtiyar 
Sәmәd oğlu 
Bakı şәhәri, Nizami r-
nu, B. Nuriyev küçәsi, 
ev 21, mәnzil 89 
VIII-CQ N616331 
Abbasov Şöhrәt Qacay oğlu 
Bakı şәhәri Şәrifzadә küçәsi, 131 “a” 
I-CQ N 746285 
301 “Arbitrac”  Bakı ş, 
?


microsoft-word-kitabxana-54.html

microsoft-word-kitabxana.html

microsoft-word-kltr-3.html

microsoft-word-kltr-8.html

microsoft-word-komputer.html