©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Mәlumatları Mәtbu nәşrin


                                                                                                                         
 
Sıra 
№ si 
Mәtbu nәşrin adı 
(redaksiya 
hüquqi şәxsdirsә 
qeydiyyat 
mәlumatları) 
Mәtbu nәşrin 
ünvanı, әlaqә 
telefonları vә digәr 
qeydlәr 
Mәqsәdi, dövriliyi, 
xitamı 
 
 
 
 
Tәsisçilәr haqqında 
mәlumatlar 
Redaktor (baş redaktor) haqqında 
mәlumatlar 
1 Lider 
Press 
 
Müәssisәnin fәaliyyәt 
dairәsini tәbliğ etmәk 
Elbrus kiçik 
müәssisәsi (1994-cü 
il, №12573) 
İsmayılov R.D. 
2 «Dәlidağ»   
Sumqayıt şәhәri, 
1-ci mikrorayon,  
ev 5a/8,  
mәnzil 43 
Tel: 329-98-91 
 
Vәtәnpәrvәrlik hissinin, 
milli ruhun inkişafı vә 
s.; Dövriliyi-gündәlik 
Mehdiyev Namik 
 Sumqayıt şәhәri, 1-ci 
mikrorayon, ev 5a/8, 
mәnzil 43 
   XXI-CQ №740864 
Rafiq Bayramov.  
Sumqayıt şәhәri, Corat qәsәbәsi, ev 
404  
XIII-CQ, № 735030 
3 «Bәlәdiyyә» Bakı şәhәri, 
F.Qasımzadә 1 
mәnzil 107 
Bәlәdiyyәlәrlә bağlı 
maariflәndirmә işi 
aparmaq Dövriliyi- 
hәftәdә 1 dәfә 
Ә. Quliyev.  
Bakı ş., F.Qasımzadә 
1, mәnzil 107 
Xanәmir Nәzәrov 
4  
Milli Qüvvә 
Bakı ş., 
Bәdәlbәyli  
küç. 104 , m.7 
Azad vә milli 
ideologiyaya uyğun 
informasiya mәkanının  
formalaşdırılması  
Dövrilik –hәftәdә 1 dәfә 
Kazımov 
Nәzirmәmmәd İzzәt 
oğlu.  
Bakı şәhәri, 
Bәdәlbәyli küçәsi 104, 
mәnzil 7. 
 
5 Qanunun 
sәsi  
Son 
informasiyanın 
yayılması, geniş әks 
etdirilmәsi. 
 
«Elbrus» kiçik 
müәssisәsi (1994-cü 
il, №12573) 
Rafik İsmayılov 

 
Qanunun hökmü 
Bakı şәhәri, 
4085-ci mәhәllә, 
İctimai vә hüquqi 
 
«İdrak» elm vә 
istehsalat mәrkәzi 
 

4/40 
 

«Sükan» jurnal 
Bakı şәhәri, 4085-
ci mәhәllә, 4/40 
Elmi-populyar vә hüquqi 
jurnal 
«İdrak» elm vә 
istehsalat mәrkәzi 
 
8 «İnter-Press» Bakı şәhәri, 
Neftçilәr pr. 69. 
tel: 34-20-95 
Respublika daxilindә vә 
xaricindә baş verәn 
ictimai siyasi hadisәlәrlә 
insan hüquqlarının 
müdafiәsi, әdәbi -bәdii 
yazılar. 
 Dövriliyi- hәftәlik 
«Elbrus» kiçik 
müәssisәsi  
(1994-cü il, №12573) 
Adil Bayramov. Yeni Yasamal, 
Bünyadzadә 8, mәnzil 14. YII-CQ 
№616908 
 
 
9 «Bütöv 
Azәrbaycan» 
Bakı şәhәri, 
Mәtbuat prospekti 
529-cu mәhәllә.  
tel: 2182767 
Respublikanın ictimai-
siyasi, iqtisadi 
hәyatının, hüquq 
mühafizә orqanlarının 
fәaliyyәtini 
işıqlandırmaq 
Dövriliyi- hәftәlik 
İbrahimova Nina 
 Nazim qızı  
9 № li forma Az 
№703443 
Әsgәrov Xәyal  
Rafiq oğlu,  
Bakı şәhәri, Sabunçu qәsәbәsi, Zevin 
küç. 25, mәnzil 1. 
10 «Boz 
qurd» 
 qәzeti  
Bakı şәhәri, 
K.Rәhimov  
küçәsi, 3/43 
Tel: 64-60-96 
Türkçülüyün elmi nәzәri 
problemlәri, türk 
tarixinin vә 
sivilizasiyasının inkişafı 
vә s. 
 
 
«Azad söz» 
Curnalistlәr Birliyi 15 
.02. 2000-ci ildә 
qeydiyyata alınıb 
Cәmiyyәtin sәdri 
Qәnimәt Sәlim oğlu 
Zahidovdur. 
Dәyişiklik edilib 
Nәcәfov Ramiz 
Hüseyn o 
Bakı ş, Mәtbuat pr 36, 
m 8 
02.08.2004-cü il 
Mәhәmmәd Sevindik oğlu Zamanov 
(Әrsoy) 
Dәyişiklik edilib  
Mәmmәdov Әnvәr Yusif oğlu 
Ş.Bәdәlbәyli 73, ev 18 
11 «Mәngәnә» 
Yasamal rayonu, 
Bürokratlara, 
Xudiyev Yaqub  
Sabir Әkbәr oğlu  

Satirik qәzet 
Şәrifzadә  
küçәsi 196 
Tel: 31-22-11 
antipodlara vә xalqın 
haqqını tapdalayanlara 
qarşı qәrәzsiz, şantac 
xaraktersiz satirik, 
tәnqidedici yazılar 
Dövriliyi-hәftәlik. 
Әmirqulu oğlu 
IY-CQ № 651960 
Qafarov  
2 Alatava 58  
III-CQ №664114. 
12 «Tәhqiqat» Yasamal 
rayonu, 
Şәrifzadә 
 küçәsi 196 
Tel: 32-21-11 
Respublikamızın ictimai-
siyasi hәyatında xalqın 
haqqını tapdalayanlara 
qarşı qәrәzsiz mübarizә 
vә hüquqi dövlәt 
quruculuğuna mәnәvi 
dәstәk vermәk Dövriliyi-
hәftәlik 
«Natәvan» EİK, 
şәhadәtnamә № 458, 
06.02.95. 
Xudiyev Yaqub 
Әmirqulu oğlu 
IY-CQ № 651960 
 
Dәyişiklik edilib 
Xudiyev Yaqub 
Әmirqulu 
oblu 
 
Xudiyev Yaqub 
 Әmirqulu oğlu 
IY-CQ № 651960 
13 «Yeni 
xәbәrçi» Abşeron rayonu 
Güzdәk qәsәbәsi, 
Abşeron küçәsi  
ev 13 
Tel: 311-16-62 
Gәnclәrә vәtәndaşlıq 
hissinin aşılanması  
    Dövriliyi-hәftәlik 
İlqar Mәhәmmәdov 
Abşeron rayonu 
Güzdәk qәsәbәsi, 
Abşeron  
küçәsi, ev 13.  
XYIII-CQ №547476 
İlqar Mәhәmmәdov Abşeron rayonu 
Güzdәk qәsәbәsi, Abşeron küçәsi, ev 
13.  
XYIII-CQ №547476 
14 
 
«Sen Zor»  
Bakı şәhәri, 
Ә.Şıxlinski küçәsi 
ev 1 a, mәnzil 
137.  
Tel: 72-69-10. 
Azәrbaycan 
Curnalistlәrinin 
nüfuzunu yüksәltmәk 
 Dövriliyi-hәftәlik 
Rusvat Bayramov  
Bakı şәhәri, 
Ә.Şıxlinski küçәsi, ev 
1 A, mәnzil 137 
AZE № 00390226 
 
Rusvat Bayramov  
Bakı şәhәri, Ә.Şıxlinski küçәsi, ev 1 a, 
mәnzil 137  
AZE № 00390226  
 
15 «Media-Cahan» 
 
Moskva 
prospekti 
73/5 
Cәmiyyәtdә operativ vә 
obyektiv informasiya 
Hüseynova Şövkәt  
Әliqulu qızı 
Hüseynova Şövkәt  
Әliqulu qızı  

Tel: 67-02-36 
bolluğunu tәmin etmәk, 
mәnәvi dәyәrlәri tәbliğ 
etmәk. 
Dövriliyi - ayda 2 dәfә 
9 № li forma arayışı 
 AZ №393101. 
9 № li forma arayışı  
AZ №393101. 
16 «Kәlam» (jurnal)  Yeni Yasamal 1, 
ev 7, mәnzil 29. 
Tel: 216-88-33 
Oxucuların 
maariflәnmәsi 
Dövrliyi –ayda 2 dәfә 
Mirәziz Seyidzadә 
Mirәsgәr oğlu  
XXIII-CQ № 639420 
Mirәziz Seyidzadә Mirәsgәr oğlu  
XXIII-CQ № 639420 
17 «İRS-Naslediye» 
jurnalı 
Bakı şәhәri, 
K.Sәfәralıyeva 
küçәsi 26, m. 87. 
Tel: 98-78-10 
Elm, mәdәniyyәt,  
incәsәnәt, tarix. 
Dövrilik- 2 ayda 1 dәfә 
Musa İsmayılov 
K.Sәfәralıyeva küçәsi 
26, mәnzil 87 
: AZE №00005558 
 
Musa İsmayılov K.Sәfәralıyeva küçәsi 
26, mәnzil 87 
 AZE №00005558 
 
18 «Kristal» Bakı şәhәri, 
Bakıxanov qәs. 
S.Şuşinski küçәsi 
ev 12 b.  
Tel: 25-99-82 
Azәrbaycan 
dövlәtçiliyinin 
әsaslarının 
möhkәmlәndirilmәsinә, 
demokratik prinsiplәrin, 
söz vә mәtbuat 
azadlığının qorunmasına 
xidmәt etmәk Dövriliyi- 
hәftәdә 3 dәfә 
Mәmmәdov Abdulla 
İsabala oğlu  
Bakı şәhәri, 
Bakıxanov qәsәbәsi, 
S.Şuşinski küçәsi , ev 
12 b.  
1-TH №529608 
Mәmmәdov Abdulla İsabalı oğlu  
Bakı şәhәri, Bakıxanov qәsәbәsi 
S.Şuşinski küçәsi, ev 12 b.  
1-TH №529608 
19 
 
Bakı Post 
 
Dәyişiklik 
edilmişdir 
Qәrbin sәsi 
 
 
Bakı şәhәri, 4-cü 
mikrorayon,  
 Mir Cәlal küç. 6/5 
Tel: 31-88-16 
Cәmiyyәtdә operativ vә 
obyektiv informasiya 
bolluğunu tәmin etmәk, 
elmi, tәhsili, sәhiyyәni, 
hәrbi vәtәnpәrvәrliyi vә 
s. tәbliğ etmәk  
Dövriliyi- aylıq 
Bakı Menecer Kolleci 
İnşallah Hüseynov 
Bakı şәhәri, Adil Quliyev küçәsi 5, 
mәnzil 21 
 YIII-CQ № 530531 
20 «Azәrbaycan 
Naminә»  
Mәtbuat prospekti 
529/36. 
Tel: 61-98-58 
Müstәqil ictimai-siyasi 
hüquq qәzeti 
Dövriliyi - hәftәlik 
Musazadә Vahid 
 Musa oğlu  
Bakı şәhәri, 7-ci 
Rәhimov Allahyar  
Vәli oğlu 
Bakı şәhәri, 8-ci mikrorayon, bina 30, 

 
mikrorayon, bina 1 E, 
mәnzil 9. ( «Son söz» 
qәzetinin redaktoru)  
 XXIV -CQ №570839 
mәnzil 33. 
21 «Sara 
Xatun» 
Curnalı 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 7-ci 
mәrtәbә 
Tel: 97-46-21;  
   32-00-65 
Milli mentalitetin inkişafı 
 ayda 1 dәfә 
Könül Vәlibәy qızı 
Hümbәtova  
 Abşeron rayonu 
Masazır kәndi 
 AZ № 344399 
Qulamova Rәna  
Kamil qızı 
 Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, 
N.Süleymanov küçәsi, ev 1, m.2 
 AZE № 00381277. 
22 «Azәrbaycan 
kәndi» 
Bakı şәhәri, 
Suraxanı rayon, 
Qaraçuxur 
qәsәbәsi 
 kvartal 4042/60 
Azәrbaycan kәndlәrinin 
tarixi keçmişini vә bu 
gününü işıqlandırmaq 
Dövriliyi-ayda 4 dәfә 
 
Әhmәdov Şahin 
 Qismәt oğlu  
Bakı şәhәri, 
Qaraçuxur qәsәbәsi 
4042/60,  
 bina 6, m. 109 
 
    Dәyişiklik edilib 
  Mәmmәdov Zeyqәm 
Fәrhad   oğlu 
 
Әhmәdov Şahin  
Qismәt oğlu 
Bakı şәhәri, Qaraçuxur qәsәbәsi 
4042/60,  
 bina 6, m. 109 
   23 
Tәhsil 
Problemlәri 
İnstitutu (TPİ) 
«Elmi әsәrlәr» 
Mәcmuәsi  
Bakı şәhәri, 
Azәrbaycan 
prospekti 40. 
Tel: 93-33-44 
Tәhsilin, pedoqoci vә 
psixoloci elmlәrin 
inkişafına xidmәt 
göstәrmәk 
Dövriliyi-ildә 4 dәfә 
Azәrbaycan 
Respublikası Tәhsil 
Nazirliyi, 
 Bakı şәhәri Xәtai 
prospekti 49 
Abdulla Mehrabov  
Oruc oğlu 
 Bakı şәhәri, Mәtbuat prospekti 501 
kvartal,  
ev 6A, mәnzil 2,  
№ S 0106241 22.05.01 
24 «Budem 
zdorovı» qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Ş.Rәhimov  
 küçәsi 197. 
Tel: 47-93-06 
Dünya miqyasında 
tibbin inkişafında 
Azәrbaycan 
Respublikasının mühüm 
yer tutmasını, müxtәlif 
tibb yeniliklәrini әhaliyә 
İlqar Әhmәdov  
R.Behbudov 27,  
mәnzil 34. 
Pasp. № 0514579 
 
İlqar Әhmәdov, R.Behbudov 27,  
mәnzil 34.  
Pasp. № 0514579.  
 
 

şәrh etmәk. 
 Dövriliyi-hәftәlik 
25 «Delovoy 
Azerbaydcan 
Bakı şәhәri, 
S.Rәhimov 
 küçәsi 197. 
Tel: 47-93-06 
İqtisadi Azәrbaycan 
Respublikasının dünya 
iqtisadiyyatında mühüm 
yer tutmasını vә bu 
istiqamәtlә yeni 
nailiyyәt әldә etmәk 
şәrh etmәk  
Dövriliyi-hәftәlik 
İlqar Әhmәdov  
R.Behbudov 27 
 mәnzil 34. 
Pasp. № 0514579  
 
 
İlqar Әhmәdov R.Behbudov 27 
 mәnzil 34. 
 Pas. № 0514579 
26 «XXI 
әsr Lider» 
jurnal 
Bakı şәhәri, 
Xәtai rayonu, 
 N.Әliyev küçәsi 
1130-1133-cü 
mәhәllә 
Tel: 347-12-75 
 
Dәyişiklik 
edilmişdir: 
Abşeron rayonu, 
Xırdalan qәsәbәsi,  
22-ci mәhәllә 
Tel: 223-55-09 
 
Azәrbaycan liderlәrinin 
fәaliyyәtini 
işıqlandırmaq. Dövriliyi- 
ayda 2 dәfә 
 
 
 
 
Sәmәdov Mütәlib 
 Qәmbәr oğlu  
Xәtai rayonu, 
M.Әliyev küçәsi 1130-
1133-cü mәhәllә, ev 
32, mәnzil 21 
 
Әhmәdova Könül  
Yәhya qızı,  
Xırdalan qәsәbәsi, 
22-ci mәhәllә  
 XXIY –CQ № 500071 
 
Sәmәdov Mütәlib Qәmbәr oğlu 
 Xәtai rayonu, M.Әliyev küçәsi 1130-
1133-cü mәhәllә, ev 32, mәnzil 21. 
 
Әhmәdova Könül  
Yәhya qızı,  
Xırdalan qәsәbәsi,  
22-ci mәhәllә  
XXIY –CQ № 500071 
27 «Qarabağın sәsi» 
tarixi-siyasi 
Bakı şәhәri,  
529-cu mәhәllә, 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
tel: 98-20-12 
Qarabağın tarixi, 
etnoqrafiyası vә s. 
«Şahbulaq» 
 Xeyriyyә Cәmiyyәti 
Qeyd. tarixi 1994 
 
 
     
 
      Dәyişiklik edilib: 
    Ziyәddin Kamal 
Elmira Hüseynova. 
 Bakı şәhәri, 
Sәfәrәliyev  
küçәsi, 26/23.  
 VIII –CQ № 714389. 

oğlu  
    Sultanov 
 
 
28 «Müstәqil 
Azәrbaycan» 
Mәtbuat prospekti 
529-cu mәhәllә 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
Tel: 91-13-79 
785-04-19 
Cәmiyyәtә dәqiq, 
qәrәzsiz obyektiv 
informasiyaların 
çatdırılması, hәmçinin 
müxtәlif canrlı yazılarla 
ictimaiyyәtin 
maariflәndirilmәsi  
Dövriliyi-ayda iki 
dәfәdәn az olmayaraq  
Bәşirova Bәsti Әli qızı 
Bakı şәhәri,  
Bayıl qәsәbәsi, Xanlar  
küçәsi 36, mәnzil 17. 
Bәşirova Bәsti Әli qızı Bakı şәhәri,  
Bayıl qәsәbәsi, Xanlar  küçәsi 36, 
mәnzil 17. 
29 «Prikol» 
satirik qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Mәtbuat prospekti, 
529-cu mәhәllә 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
 Tel: 34-20-95 
Respublikanın daxilindә 
baş verәn ictimai 
hadisәlәrә satirik 
baxımdan yanaşmaq, 
xalqın haqqını 
tapdayanlara qarşı 
mübarizә 
Dövriliyi- hәftәlik 
«Natәvan» kiçik 
müәssisәsi 
26 oktyabr 1994-cü 
idlә Әdliyyә 
Nazirliyindә 18209 
№li Şәhadәtnamә ilә 
qeydә alınmışdır. 
Aqil Adiloğlu (Bayramov) Yeni 
Yasamal, Bünyadzadә –8,  
mәnzil 14,  
      9 №li forma  
     AZ №318922 
30 «Asiya» 
qәzeti Xәtai rayonu, 
Nobel  
   prospekti 57/2 
Tel: 98-08-63 
      93-56-23 
İctimai-siyasi 
Dövriliyi –gündәlik 
Qalib Mәmmәdov  
İbrahim oğlu,  
Bayıl qәsәbәsi, 20-ci 
sahә, Ş.Allahverdiyev 
dalan 3,11 a,  
XXII-CQ № 730305  
Qalib Mәmmәdov İbrahim oğlu, 
Bayıl qәsәbәsi, 20-ci sahә, 
Ş.Allahverdiyev  
dalan 3,11 a, 
 XXII-CQ № 730305 
31 
 
«Azad press» 
qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Mәtbuat prospekti, 
529-cu mәhәllә 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
Respublikanın daxilindә 
baş verәn siyasi 
hadisәlәr, insan 
hüquqlarının müdafiәsi, 
әdәbi- bәdii yazılar 
«Natәvan» kiçik 
müәssisәsi  
26 oktyabr 1994-cü 
idlә Әdliyyә 
Nazirliyindә 18209 
Bәdәlova Vәfa  
İntiqam qızı  
Xәtai rayonu, Şıxlinski küçәsi 113  
XXY-CQ № 548421. 

Tel: 372-32-91 
Dövriliyi-hәftәlik 
№li şәhadәtnamә ilә 
qeydә alınmışdır. 
 
32 «Mәktәb 
psixoloqu» 
 qәzeti 
Azәrbaycan 
Praktik psixoloqlar 
Assosiasiyası 
(APPA)  
 Bakı, 9 a mkr.,  
M. Cәlal küç.11. 
Tel: 30-53-52 
30-57-79 
Tәhsilin inkişafı vә orta 
ümumtәhsil 
mәktәblәrindә psixoloci 
xidmәtin tәşkili 
Azәrbaycan Praktik 
Psixoloqlar 
Assosiasiyasının 
prezidenti  
İsa Әli oğlu 
Mәmmәdov pasport 
№ 0100069 
Rafiq Şәmdin  
oğlu Allahverdiyev Sumqayıt şәhәr, 
34-cü mәhәllә, ev 10/53, m.18 XXY-
CQ № 524563 
33 «Fidan-press» 
Bakı şәhәri, Xәtai 
prospekti 21. 
Tel: 96-10-47 
Cәmiyyәtdә operativ vә 
obyektiv informasiya 
bolluğunu tәmin etmәk, 
elmi, mәdәniyyәti vә 
digәr dәyәrlәri inkişaf 
etdirmәk 
Dövriliyi-hәftәlik 
Baxşıyeva Fidan Surәt 
qızı Bakı şәhәri, Xәtai 
prospekti 21, mәnzil 
19. XXII-CQ № 
577875 
Baxşıyeva Vәfa  
Surәt qızı. 
Bakı şәhәri, A.Gәraybәyli 11/15, 
mәnzil159  
XXI-CQ № 633395 
34 «Ticarәt 
markası» reklam-
informasiya nәşri 
Bakı şәhәri, 
Sallaqxana küçәsi, 
bina 7, mәnzil 18. 
Tel: 32-39-53 
Azәrbaycanın reklam 
informasiya bazarının 
inkişafında yaxından 
iştirak etmәk. 
 Dövriliyi- ayda iki dәfә 
Taleh Musa oğlu 
Mәlikov Bakı şәhәri, 
Sallaqxana küçәsi, 
bina 7, mәnzil18, XIY 
–CQ № 590007  
Taleh Musa oğlu Mәlikov Bakı şәhәri, 
Sallaqxana küçәsi, bina 7, mәnzil18, 
XIY –CQ № 590007. 
35 «Ulu 
Azәrbaycan» 
müstәqil ictimai- 
siyasi hüquqi 
qәzet 
Bakı şәhәri, Xәtai 
rayon, Cavanşir 
küçәsi 25,  
mәnzil 76. 
Cәmiyyәtdә operativ vә 
obyektiv informasiya 
bolluğu tәmin etmәk, 
iqtisadi, siyasi, elmi vә 
mәdәni, milli-mәnәvi 
dini vә s. mövzuları 
işıqlandırmaq,.  
Dövriliyi-gündәlik 
Ruhiyyә Babayeva, 
Bakı şәhәri, Xәtai ray. 
Cavanşir küçәsi 25, 
mәnzil 76. 
AZE 00494835 
 Mәhsәti Cümşüd qızı Oruczadә 
 Bakı şәhәri, Xәtai rayon, Gәncә 
prospekti 6a, mәnzil 31  
XXYI- CQ № 552622 
Dәyişikli edilib: 
14.07.2004 
Quliyev Emin Salman oğlu 
Cәlilabad r ,Şәhriyar küç. 
AZE №00592296 

ddDDDdddddddddddddddddddddddDd
 
 
36 
Yeni sensasiya  
Bakı şәhәri, 
Y.Mәmmәdәliyev 
küçәsi 11. 
Tel: 98-93-78 
Sevgi, kriminal xәbәrlәr, 
seriallardan, 
hekayәlәrdәn vә 
yumorlardan parçalar 
demokratiya qәzeti E.B.Mahmudov 
37 «Adәm»  
qәzet-jurnal 
Bakı, Mәtbuat pr. 
529 mәhәllә, 
Azәrbaycan 
nәşriyyatı 
Tel: 38-11-40 
Dünyәvilik-Kamillik 
Dövriliyi-aylıq-hәftәlik 
Hәsәn bәy Zәrdabi 
adına Dünya 
Azәrbaycanlıları 
Xeyriyyә Cәmiyyәti.  
Bakı şәhәri, Şәrifzadә 
küçәsi 13. 
Zәrdabi Sәttar  
Mahmud oğlu,  
Bakı şәhәri, Şәrifzadә-2, ev 13. 
.X—CQ № 663063 
38 «İnsan vә 
Zaman» qәzeti 
Bakı şәhәri,     
Mәtbuat prospekti 
529-cu mәhәllә, 
Tel: 55-12-07; 
 55-77-78 
İctimai şüurun 
formalaşdırılmasına 
kömәk edәn aktual, 
obyektiv, gerçәkliyi әks 
etdirәn informasiyaların 
verilmәsi  
Dövriliyi- ayda iki dәfә 
Sadıqova Rәfiqә Yusif 
qızı Gәncә şәhәri, 1-ci 
mikrorayon, bina 4,  
mәnzil 18,  
IY-CQ № 559649 
Hüseynov Nurәddin Mürsәl oğlu,  
Gәncә şәhәri, Üzeyir Hacıbәyov küç. 
6,  
 mәn 27   
39 «Müasir 
Qafqaz» 
qәzeti 
Sumqayıt şәhәri, 
30 mәh, ev 5/8 
mәnzil 14 
Tel: 773-03-08 
Cәmiyyәtdә operativ vә 
obyektiv informasiya 
bolluğunu tәmin etmәk, 
mәdәniyyәti vә digәr 
mәnәvi dәyәrlәri inkişaf 
etdirmәk 
 Dövriliyi-gündәlik 
Qәdimov Vüqar  
Sumqayıt şәhәri, 30 
mәh ev 5/8, mәn 14.  
XXI-CQ № 688962 
Süleymanov Mahir 
Sumqayıt şәhәri,  
17 mkr, ev 65, mәnzil 
39 
XXI-CQ № 733390 
Hüseynova Almaz 
Sumqayıt ş. 30 mәh,  
ev 14, m.12 
 XX-CQ № 541361 
40 «Sәnin 
hüququn» 
İctimai-siyasi 
Bakı şәhәri, 
Maqomayev –109 
Tel: 92-65-66 
insan hüquqlarının 
müdafiәsi  
Dövriliyi-hәftәlik 
Әhmәdov Elbrus  
Misir oğlu 
 Bakı şәhәri, 8-ci Kiçik 
Әhmәdov Elbrus  
Misir oğlu 
Bakı şәhәri, 8-ci Kiçik Qala döngәsi –

hüquqi qәzet Qala 
döngә–18/22. 
 pasport №0104178; 
Әhmәdov Әhmәd 
 İsmayıl oğlu  
Bakı şәhәri, Akademik 
H.Әliyev 121, mәnzil 
33.  
pasport № 00383843 
18/22 
 pasport №0104178 
41 «Azәrbaycan 
hәyatı» 
«Azәrbaycan» 
nәşriyyatı 
tel: 77-18-81 
Respublikanın iqtisadi 
hәyatından, kәnd 
xәbәrlәrindәn bәhs 
edәn yazılar dәrc etmәk 
Dövriliyi-hәftәlik 
Hüseynov Sabir  
Qasım oğlu, Yeni 
Günәşli «V» mass., 
ev 25,  
mәnzil 108.  
YII-CQ № 536389 
Hüseynov Sabir Qasım oğlu, Yeni 
Günәşli 
 «V» mass. ev 25,  
mәnzil 108.  
YII-CQ № 536389 
42 «Sağlam olun» 
vә «Budte 
zdorovı» 
A.Cәlilov 5,39 
Tel:322-38-80 
Әhalinin sağlamlığının 
qorunması, xәstәliklәrin 
profilaktikası, tibb 
yeniliklәri vә ekoloci 
tәrbiyә 
Musayeva Validә,  
Bakı Әhmәdli qәs. 
general 
Mehmandarov küç 8, 
83.  
 XXIII-CQ № 627548 
 
Musayeva Validә,  
Bakı Әhmәdli qәs. general 
Mehmandarov küç 8, 83 
 XXIII-CQ № 627548 
 
43 «Azerbaiyan 
Review» 
(Azәrbaycan-
Revyü) 
Neftçilәr 
prospekti, 65. 
Tel: 322-35-52 
Azәrbaycanda turizmin 
inkişafı, tәbliğ olunması  
Dövriliyi-aylıq 
Respublika Gәnclәr, 
İdman vә Turizm 
Nazirliyi; Azәrbaycan 
Turizm Sәnayesinin 
İnkişafı İttifaqı; 
«Avanqard» mәhdud 
mәsuliyyәtli cәmiyyәti 
Cavanşir Larisa Pavlovna Bakı şәhәri, 
Mirәli Seyidov küçәsi, ev 21, mәnzil 21 
AZE № 00049175. 
44 «İldırımlı yollar» 
qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Ş.Әfәndizadә küç. 
ev1a 
Azәrbaycanın inkişaf 
yollarının tәbliği vә  
qanunun aliliyi  
Dövriliyi-hәftәlik 
Paşayev Yaşar  
Seyfulla oğlu,  
Bakı şәhәri, Sulu-
Tәpә qәs. 
Paşayev Yaşar 
 Seyfulla oğlu, 
 Bakı şәhәri, Sulu-Tәpә qәs. 
Ş.Әfәndizadә küçәsi ev 1, mәnzil 8.  

Ş.Әfәndizadә küçәsi 
ev 1, mәnzil 8.  
II –CQ № 739478  
II –CQ № 739478 
45 
«Min bir mahnı» 
mәdәniyyәt vә 
incәsәnәt qәzeti 
Yeni Yasamal 2, 
mәnzil 106, ev 3. 
Tel: 39-75-06 
Mәdәniyyәt vә 
İncәsәnәt xәbәrlәrinin 
ölkә daxilindә yayılması, 
Azәrbaycanın 
mәdәniyyәt vә 
incәsәnәt dünyasında 
baş verәn hadisәlәri 
işıqlandırmaq 
Dövriliyi-hәftәlik 
«El Alliance» şirkәti 
şәh. № 3130, qeyd. 
tarixi:  
12 dkabr 1997-ci il 
 Rafiq Sayad oğlu Babayev  
Bakı, T.Әlyarbәyov-8,  
mәnzil 5.  
 YII –CQ № 624046 
46 «Bәlәdiyyә vә 
hüquq» 
Dilarә Әliyeva 
251. 
Tel: 315-00-06 
Bәlәdiyyәlәrin vә 
bәlәdiyyә hüququnun 
inkişafı  
Dövriliyi –aylıq 
«FİKX» hüquq firması 
şәhadәtnamә № 
27811 
Şәrifov Malik İsakoviç Bakı şәhәri, 
Şәrifzadә küçәsi 98, mәn 15 
47 «Real 
press» 
qәzeti 
Bakı şәhәri, 
Mәtbuat prospekti 
529-cu mәhәllә  
Tel: 327-51-96 
Respublikanın ictimai 
siyasi, iqtisadi hәyatını, 
hüquq-mühafizә 
orqanlarının fәaliyyәtini 
işıqlandırmaq 
Dövriliyi-hәftәlik 
Şıxәliyeva Fәrqanә 
Sumqayıt şәhәri,  
42 mәh., ev 8, mәnzil 
37  
Şıxәliyeva Fәrqanә Sumqayıt şәhәri,  
42 mәh. ev 8, mәnzil 37 
48 «Birlik»-
«Yedinstvo» 
Quba şәhәri, 
Qәlәbә küçәsi 23. 
?


microsoft-word-kosmik-101.html

microsoft-word-kosmik-106.html

microsoft-word-kosmik-110.html

microsoft-word-kosmik-115.html

microsoft-word-kosmik-13.html